Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: Tisdagen den 23 november 2004 kl 9.00-16.00

Plats: Seminarierummet, plan 3, Ronneby

Närvarande

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Marie Aurell, ledamot (fram till § 134)

Heléne Ivarsson, ledamot

Claes Jogréus, ledamot

Ewy Olander, ledamot

Eva Petterson, ledamot (fram till § 135)

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen

Magnus Ekblad, sekreterare

Frånvarande

Företrädare för verksamheten

Sara Eriksén, ledamot

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson, ledamot

Dennis Söderberg, ledamot


 

§ 120

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 121

Föredragningslistan fastställs. Punkt 10 i föredragningslistan (rapport från jämställdhetskonferens) bordläggs till nästa möte.

§ 122

Jörgen Andersson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 123

Protokoll från nämndens sammanträde 2004-10-19 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 124

Dekanus informerar om

- Första projektgruppsmötet i Sydostsamarbetet. Nämnden diskuterade en rad aspekter av detta, bland annat eventuell nämndsamverkan. Frågan om sektionerna eller någon annan enhet på BTH ska betala lärarnas medverkan i olika delprojektgrupper väcktes.

- Valberedningens arbetsprocess med att ta fram ett förslag på nya ledamöter till GUN.

- Det förslag om riktlinjer om särskilt urval vid BTH som har tagits fram av en arbetsgrupp där bland andra dekanus medverkat.

- Företrädare för ämnena medieteknik respektive signalbehandling har på nämndens anmodan bildat en arbetsgrupp för att belysa frågor om lärarsamarbete i bl.a. vissa kurser som ges i Digital ljudproduktion.

- HSV:s arbete med så kallade teknikprov och vårdprov.

- Frågan om basårskursers tillgodoräknande har ännu inte lösts.

- Nämndens arbete med att koordinera vissa strategiska frågor i samband med införandet av den så kallade Bologna-processen vid BTH går vidare. En rapport från en arbetsgrupp bestående av Marie Aurell, Peter Bengtsson och Ewy Olander diskuteras. Gruppen får i uppdrag att kontakta andra lärosäten med tyngdpunkt på sådana som ingår i Sydostsamarbetet. Även företrädare för utbildningsdepartementet och för HSV ska kontaktas. Syftet är bland annat att ordna ett eller flera breda informationsmöten. Här diskuterar nämnden också hur finansieringen av ledamöternas arbete ska ske om omfattning blir stor.

- Nämnden informeras om den pågående budgetprocessen vid BTH.

§ 125

Dekanus delegationsbeslut rörande fastställande av utbildningsområde för kurser (DG007/04) samt utbildningsplan för European Spatial Planning (DG009/04) anmäls och läggs till handlingarna.

§ 126

Nämnden fastställer inte arbetsgruppens förslag på kursplanmall. Nämnden beslutar att delegera till dekanus att fastställa mallen när den har omarbetats efter de anvisningar som ledamöterna har gett under sammanträdet. Jenny Welander, som ingått i arbetsgruppen, deltar för att informera om möjligheterna att datorisera arbetet med att skriva, fastställa och publicera kursplaner och utbildningsplaner i en gemensam databas. Nämnden ställer sig positiv till detta och diskuterar möjligheten att nämnden helt eller delvis finansierar utvecklingsarbetet i form av lönekostnader till personal på IT och nya media. Nämnden beslutar att dekanus vänder sig till förvaltningschefen för att hitta en lösning där prioriteten är att databasen kommer i bruk så fort som möjligt. Nämnden beslutar också om att kalla lärare och andra intresserade till en informationsträff under våren om regelverket kring kurser och program.

§ 127

Nämnden diskuterar rapporten. Eftersom det inte har gått att finna några direktiv för hur klassificeringen ska ske, men vissa generella riktlinjer har emellertid gått att få gram, får Benny Lövström och Sara Eriksén i uppdrag att ta fram konkreta och kortfattade direktiv. Till arbetsgruppen knyts Magnus Ekblad.

§ 128

Heléne Ivarsson som deltagit i konferensen för nämndens räkning redogör för de sessioner hon bevistat.

§ 129

Nämnden beslutar på grund av tidsbrist att Magnus Ekblad sänder ledamöterna de minnesanteckningar han skrivit istället för att ha en muntlig föredragning.

§ 130

Utkastet till utbildningsstrategi diskuteras. Nämnden beslutar att komma med ytterligare synpunkter via e-post fram till dess att dekanus ska föredra ärendet för rektor vid något tillfälle i december. Därefter bör strategin fastställas.

§ 131

Diskussion har redan förts i detta ärende under informationspunkten.

§ 132

Då ledamöter till GUN och FAK ska väljas i december för ny mandatperiod från 2005-01-01 kan ett glapp uppstå i behandlingen av anställningsärenden. Dekanus avser till nästa sammanträde föreslå hur dessa ärenden ska hanteras efter 2004-12-31 till ny Lärarförslagsnämnd utses.

§ 133

Nämnden beslutar att tillsätta två arbetsgrupper för arbetet med att bereda fastställandet av utbildningsplaner. Ewy Olander tillsammans med Heléne Ivarsson arbetar med planer från HAL och MAM. Eva Petterson tillfrågas om hon har möjlighet att tillsammans med Jörgen Anderson arbeta med planer från TEK. Planer från TKS delas mellan grupperna. Studentrepresentanter inbjuds att ingå i båda arbetsgrupperna. Magnus Ekblad ingår också i båda grupperna.

§ 134

Gunnel Andersdotter föredrar ett förslag om att inrätta ett campusbaserat yrkeshögskoleprogram med arbetsnamnet Crossmedia och upplevelsebaserat lärande. Nämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att inrätta programmet, samt att delegera till dekanus att besluta om förändrat programnamn. Nämnden beslutar också att en referensgrupp ska tillsättas bestående av representanter från ämnena fysisk planering, medieteknik och pedagogik. Gruppen ska konsulteras bland annat i samband med att programansvarig skriver utbildningsplanen.

§ 135

Dekanus bjuder in till jullunch med nuvarande och tidigare ledamöter och medarbetare i nämnden 14/12. Mötet avslutas och dekanus tackar ledamöterna för deras insatser.

Magnus Ekblad

Sekreterare

Benny Lövström

Ordförande

Jörgen Andersson

justeras

Redigera
Share Dela