Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

 

Tid: 2008-04-03, kl. 9.00-12.30

Plats: Ankaret, Gräsvik

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson

Sigrid Johansson

Stefan Johansson

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Malin Jarlbring

Joacim Petersson

Övriga:

Annika Annemark, chef för biblioteket

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Riita Mettälä, chef för Studerandeavdelningen (ej § 49, 51, 52)

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Claes Jogréus

Lars Lundberg

Studeranderepresentanter:

Madelene Andersson


§ 43 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

 

§ 44 Fastställande av föredragningslista

Dagordningen fastställdes.

 

§ 45 Val av justerare

Till justerare utsågs Sigrid Johansson.

 

§ 46 Protokoll från sammanträde den 20 februari 2008

Protokollet från den 20 februari anmäldes justerat och lades till handlingarna.

 

§ 47 Information från ordförande

Ordföranden informerade om:

1. Befattningsutredningen Karriär för kvalitet som är på remiss.

2. Förändringsarbetet med utbildningsutbudet vid BTH, som kommer att presenteras vid nästa möte med högskolestyrelsen.

3. BTH Vision 1.2 (fokus personal), som kommer att äga rum den 5 maj i Karlshamn, och Vision 1.3 (fokus pengar och partners) den 29 maj i Karlskrona.

4. Kommande seminarier eller konferenser där GUN/BTH bör representeras.

 

§ 48 Information från lärarförslagsnämnden

Heléne Ivarsson informerade om arbetet i LFN. Förteckningen över pågående ärenden i LFN diskuterades av nämnden.

 

§ 49 GUN:s verksamhetsuppdrag

Verksamhetsuppdraget presenterades av ordföranden och diskuterades. Nämnden ifrågasatte uttrycket "uppdrag" från rektor, eftersom nämnden inte är underställd rektor. Därför föreslog nämnden att uppdraget antingen beslöts av styrelsen eller att "uppdraget" formulerades om till "strategiska satsningar inom GUN:s ansvarsområde".

§ 50 Tentamensfusk

Joacim Petersson informerade om att studentkåren fått uppgifter om att fusket är täm­ligen utbrett vid BTH. Riita Mettälä utvecklade denna information. Nämnden upp­skattade att Studentkåren tagit upp frågan och diskuterade saken utförligt. Olika möjligheter att stävja dessa problem diskuterades, t.ex. att informera mer, öka antalet tentamensvakter och skärpa kraven i tentamenslokalen. En grupp bestående av Annika Annemark (eller någon annan från biblioteket), Marie Aurell, Stefan Johansson, Riita Mettälä (sammankallande) och Joacim Petersson in­rättades för att behandla dessa frågor.

 

§ 51 Guide om fusk och plagiat - "Refero", se www.bth.se/bib

Annika Annemark informerade kortfattat om fusk- och plagieringsguiden som ligger på bibliotekets hemsida. Guiden kommer inom kort att föreligga även på engelska.

 

§ 52 BTH:s remissvar om RUT2

Ordföranden informerade kortfattat om remissvaret. Nämnden påpekade att dokumentet uppvisade vissa språkliga brister, vilket man beklagade. Nämnden konstaterade att sådana språkliga brister återkommit i flera av Högskolans dokument och menade att rutiner måste upprättas för att höja den språkliga kvaliteten i officiella dokument.

 

§ 53 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

53.1 Pågående utvärderingar

Ordföranden redogjorde kortfattat för pågående utvärderingar vid Högskolan.

 

53.2 Kursutvärderingssystemet

Stefan Johansson redogjorde kortfattat för arbetet med det nya kursutvärderings­systemet. Nämnden diskuterade hur systemet kunde provköras och implementeras. Möjligheten att koppla det nya systemet till It's learning diskuterades. Nämnden föreslog att man i en första omgång prövade systemet på ett större urval av Högskolans kurser under läsperiod 4.

 

§ 54 Fastställande av utbildningsplaner

Följande utbildningsplaner fastställdes med redaktionella ändringar och nedan angivna förbehåll:

1. Produktutveckling, 120 hp

2. Masterprogram i artificiell intelligens för spel, 120 hp, med ändring av programmets engelska benämning i rubriken

3. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp

4. Masterprogram i intelligenta programvarusystem, 120 hp

5. Masterprogram i IT-säkerhet, 120 hp

 

Följande utbildningsplan delegerades för fastställande till dekanus efter samråd med programansvarig:

6. Masterprogram i Software Engineering, 120 hp

 

I anslutning till fastställandet av utbildningsplaner diskuterade nämnden bl.a. formule­ringen av kursbeskrivningar i planerna och möjligheten att medvetandegöra bärande pe­dagogiska tankar inom resp. program och låta dessa tankar framkomma i ut­bild­nings­planerna.

 

§ 55 Övriga frågor

Formerna för möjligheterna att utvärdera kursers roll i program och möjligheten att få en övergripande bild av hur kurserna bidrar till måluppfyllnaden inom respektive program diskuterades. Planerings­sekre­teraren kunde vara behjälplig i arbetet med att för 2-3 program inventera vilka programmål varje kurs bidrar till.

 

§ 56 Till nästa möte

  • Arbetsgruppen för fusk avrapporterar sitt arbete.
  • Redigering av examensordningen och dess bilagor.

 

Benny Lövström

Ordförande

Sigrid Johansson

Justeras

 

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela