Kallelse GU-nämndssammanträde den 18 mars 2002

Tid: Måndagen den 18 mars 2002, kl. 09.15-16.00

Plats: Blekingesalen (bottenplan), Annebo, Karlskrona

Dagordning (10 min.):

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justeringsperson

Informations- och diskussionsärenden I:

4. Föregående protokoll

5. Kartläggning kandidatämnen (Bilaga 1, ytterligare information beräknas kunna sändas ut fredagen 15/3) (15 min.)

6. Diskussion Examensordning (Bilaga 2) (45 min.)

7. Ansökan utvecklingsmedel ”Applikationsutveckling för digitala medier” och CI-utbildning ”Datateknik” (Bilaga 3 och 4) (15 min.)

Korta informationspunkter (45 min.)

a. Ansökan generell rätt för Magisterexamen med djup

b. Kurs i informationssökning

c. Självvärdering av högskoleingenjörsutbildning (föredragande: Benny Lövström)

d. Utvärdering matematik (föredragande: Claes Jogreus)

e. Intresse för deltagande på GUN:s möten från informationsavdelningen

f. Inbjudan: Validering av reell kompetens - hur ska högskolan arbeta, Stockholm, 11 april

g. Inbjudan: IT och Pedagogik med titeln Lärande ITiden, Lund, 25-26 april

h. Inkomna ansökningar utvecklingsmedel för Nätuniversitetet

i. Status inkomna utbildningsplaner (föredragande: Madeleine Pettersson)

j. Preparandkurs för nya program (Bilaga 5)

Beslutsärenden:

9. Riktlinjer ansökan om utvecklingsmedel (Bilaga 6) (10 min.)

10. Riktlinjer ansökan om utvecklingsmedel för nätuniversitetskurser (Bilaga 7) (10 min.)

11. Kriterier för biämne och huvudämne (kandidat- och magisternivå) (Bilaga 8) (10 min.)

12.00-13.00 LUNCH

13.00-13.30 Information från IHN (ansvarig: Claes Jogreus) (30 min)

Informations- och diskussionsärenden II:

12. Återrapportering från Civilingenjörsgruppen (föredragande Håkan Grahn, bokad 13.30) (Bilaga 9) (15 min.)

13. Status nya program (Bilaga 10 och 11) (15 min.)

14. Mall utbildningsplan (Bilaga 12) (15 min.)

15. Utveckling av CI-program (15 min.)

16. Studerandeenheten (föredragande Erik Hedberg, bokad 14.30) (30 min.)

17. Kurser och kursplaner (45 min.)

a. Inledande diskussion kursplaner (t.ex. mall och examination)

b. Kursbeslut tagna per e-mail

c. Nya kurser inom IT-säkerhet (Bilaga 13)

d. Inrättande av nya kurser (Bilaga 14)

18. Kort rapport från besök vid IFP, IHS, IHN, ITS, IMA, IPD och IMA (5 min.)

Avslutning (10 min.):

19. Till nästa möte

20. Övrigt

a. ALE

b. Fortbildningskurser

c. Tillgodoräknande möte 3 april, 13..30-16.00 i Ronneby

Redigera
Share Dela