Kallelse gu-nämndssammanträde den 5 december 2002

Tid: Torsdagen den 5 december 2002, kl. 9.15-16.00

Plats: Ankaret, Förvaltningsbyggnaden, Karlskrona

Dagordning

Inledning:

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justeringsperson

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)

Beslutsärenden:

5. Mötestider för våren

6. Fastställande av utbildningsområde för kurser (bilaga 2, föredragande Claes Jogréus)

7. Fastställande av utbildningsplaner (föredragande Claes Jogréus)

 • Applikationsutveckling för digitala medier 2002 (bilaga 3.1)
 • Entreprenörutbildning 00/01 (bilaga 3.2)
 • Entreprenörutbildning 01/02 (bilaga 3.3)
 • Utvecklingsteknik 2002 (bilaga 3.4)
 • Utvecklingsteknik 2003 (bilaga 3.4)
 • Virtuell produktutveckling och design 2002 (bilaga 3.4)
 • Virtuell produktutveckling och design 2003 (bilaga 3.4)

8. Tilldelning av utvecklingsmedel (bilaga 4.1 och 4.2)

9. Tilldelning av nätmedel (föredragande Heléne Ivarsson och Jörgen Andersson)

 • Tilldelning av nätmedel (bilaga 5.1)
 • Komplettering av tidigare ansökan från IEM (bilaga 5.2)
 • Återrapportering från IHS (bilaga 5.3)

10. Gestaltning i digitala medier - breddmagisterprogram (bilaga 6, föredragande Claes Jogréus)

Underlaget även skickat och utdelat i samband med förra mötet.

11. Kommentarer från den externa granskningen av civilingenjörsprogrammen (bilaga 7)

12. Inrättande av programråd för civilingenjörsutbildningarna (föredragande Claes Jogréus)

13. Hemvist för program (bilaga 8, föredragande Claes Jogréus)

Informations- och diskussionsärenden II:

14. Studieadministrativa föreskrifter (bilaga 9, föredragande Tomas Johansson).

Föreskrifterna är under omarbetande och kommer att skickas ut på remiss vid senare tillfälle. Bilagan är endast arbetsmaterial.

15. Användning av förledet teknologie (föredragande Tomas Johansson)

16. Ändring av standardbehörigheter

17. Ingenjörsutbildning i medicinsk teknik (föredragande Claes Jogréus)

18. Kort information: (föredragande Madeleine Söderberg)

 • Betygsskalor på intyg
 • Vad hände med förslagen till nya program? (bilaga 10)
 • Ekonomiska ramar 2003
 • För kännedom: delegation av ändring av litteraturlistor, IHS

Avslutning:

19. Till nästa möte

20. Övrigt

Välkomna!

Benny Lövström

ordförande

enligt uppdrag:

Madeleine Söderberg

sekreterare

Redigera
Share Dela