Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2008-02-20, kl. 9.00-12.30

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson

Claes Jogréus

Sigrid Johansson

Stefan Johansson

Lars Lundberg

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Joacim Petersson (fr.o.m. § 26)

Övriga:

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Riita Mettälä, chef för Studerandeavdelningen

Jörgen Nordberg (§ 26)

Frånvarande:

Studeranderepresentanter:

Madelene Andersson

Malin Jarlbring


§ 21 Sammanträdets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat. Alla närvarande presenterade sig.

§ 22 Fastställande av föredragningslista

Efter ett tillägg till punkten Information från ordföranden av information av Stefan Johansson från ett seminarium vid Internationella Programkontoret 29-30 januari och en övrig fråga av Stefan Sjödahl rörande eventuella dokument angående fusk och plagiat fastställdes föredragningslistan.

§ 23 Val av justerare

Heléne Ivarsson utsågs att justera protokollet.

§ 24 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 25 Information från ordförande

Ordföranden informerade om:

 • ett extrainsatt möte i GUN den 13 mars för behandling av utbildningsplaner.
 • HSV:s önskan att förändra sina kvalitetskonferenser, varför man har bildat en referensgrupp i vilken bl.a. nämndens ordförande ingår.
 • den information om Högskolans utbildningar ordförande lämnat vid Högskole­styrelsens sammanträde den 15 februari. Styrelsen önskar ytterligare information samt vill delta i arbete med att forma utbudet efter BTH:s nyligen beslutade strategi.

Stefan Johansson informerade om det seminarium han deltagit i, vilket anordnats av Internationella programkontoret, rörande den avancerade nivån i ett nationellt och internationellt perspektiv. Viktiga frågor på seminariet var bl.a. Joint degrees, språkfrågan och begreppet anställningsbarhet.

§ 26 Information från lärarförslagsnämnden

Claes Jogréus informerade utifrån det med kallelsen utskickade protokollet från LFN:s möte den 20 december om detta möte. Heléne Ivarsson redogjorde för det senaste mötet med LFN, som ägt rum den januari. Till nästa ordinarie sammanträde i GUN kommer en lista över pågående ärenden i LFN skickas ut med kallelsen.

§ 27 Information från seminarium 2008-02-07 på SUHF

Jörgen Nordberg informerade om det seminarium han deltagit i vid SUHF angående rekommendationer för att underlätta studenters möjligheter till rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige mellan grundnivå och avancerad nivå liksom inom resp. nivå. Nämnden diskuterade förslaget. En remiss kommer att sändas ut till lärosätena under våren.

§ 28 Information om Akademi sydost

Ordföranden informerade kortfattat om det beslut styrelsen fattat den 15 februari om att inte gå med i den fusion Högskolan i Kalmar och Växjö universitet beslutat ansöka om.

§ 29 Checklista för utbildningsplaner

Checklistan presenterades, varvid nämnden föreslog några kompletteringar och ändringar.

§ 30 Information om ändrade regler för särskild antagning

Riita Mettälä informerade om de ändrade reglerna för hur stor andel studenter som får antas på särskilda urvalsgrunder. Hon påpekade även hur viktigt det är att man så snart som möjligt påbörjar arbetet med att bestämma vilka områdesbehörigheter som gäller för Högskolans utbildningar från hösten 2010. Det uppdrogs åt planeringssekreteraren att göra en första förslag till sådan bestämning.

§ 31 Metoder för alternativt urval

Ordföranden informerade om Högskolans ansökan hos HSV om att få införa alternativt urval för 100 % av studenterna inom några av utbildningarna inom medieteknik och var i beredningen ärendet befinner sig. Nämnden delegerade till ordföranden och vice ordföranden att fastställa metod för urval om den nu gällande behöver justeras.

§ 32 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

Stefan Johansson informerade om det pågående arbetet med att samordna utvärderingsarbetet vid BTH. Nämnden diskuterade olika möjligheter och alternativ.

32.1 Rapport från möte på HSV

Ordföranden informerade från ett möte vid HSV om det nya nationella system för kvalitetssäkring som nu införts. Universitetskanslern inledde mötet och lyfte fram resursfrågan, resursutredningen samt möjlighet till gemensamma examina som viktiga frågor för framtida kvalitetsarbetet.

Ordförande föreslog att ett möte med sektionschefer och GUN skulle sättas upp för att behandla dessa kvalitetsfrågor.

32.2 Pågående utvärderingar

Ordföranden redogjorde kortfattat för statusen för pågående utvärderingar vid BTH.

§ 33 Rapportering till HSV efter utvärderingen av folkhälsovetenskap vid BTH

Efter några redaktionella ändringar tillstyrkte nämnden rapporten, som kommer att skickas till HSV av Sektionen för hälsa. Ordförande kontaktar sektionen.

§ 34 Ändring av mall för utbildningsplaner

Nämnden fastställde efter vissa ändringar mallen och diskuterade utförligt den fortsatta processen med utbildningsplanerna, bl.a. arbetsutskottets och planeringssekreterarens uppgifter.

§ 35 Fastställande av utbildningsplaner

Följande utbildningsplaner återremitterades av Nämnden till AU för vidare påtalande av brister. Nämnden delegerade till dekanus att därefter i samråd med AU fastställa planerna.

 • Elektroingenjör med inriktning datorteknik, 180 hp
 • Marin teknik, 180 hp
 • Säkerhetsteknik, 120 hp
 • Telekommunikationsingenjör, 180 hp
 • Telekommunikationsingenjör inklusive bastermin, 180+30 hp

Följande utbildningsplaner bordlades och återremitterades till Sektionen för hälsa.

 • Sjuksköterska, 180 hp
 • Undersköterska, 120 hp
 • Specialistsjuksköterskeprogram till distriktssköterska, 75 hp

Följande utbildningsplaner bordlades p.g.a. tidsbrist.

 • Master i Matematisk modellering och simulering, 120 hp
 • Magister i Matematisk modellering och simulering, 60 hp
 • Spelprogrammering, 180 hp
 • Informationsteknologi, 120 hp

§ 36 Övriga frågor

En övrig fråga förelåg, från Stefan Sjödahl, nämligen huruvida något dokument förelåg för studenter att ta del av, angående vilka regler som gäller i fråga om fusk och plagiat. Marie Aurell förklarade att Högskolans disciplinnämnd arbetat med ett sådant dokument som kommer att publiceras.

Benny Lövström

Ordförande

Heléne Ivarsson

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela