Kallelse till GU-nämndssammanträde 2003-03-06

Tid: torsdag 6 mars 2003 kl. 9.15-16.00
Plats: ITS seminarierum, Ronneby

Förslag till föredragningslista

inledning:

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

4. Föregående mötes protokoll
Bilaga 1 - länk till protokoll

Informations- och diskussionsärenden I:

5. Information från strategiska ledningsgruppen

Beslutsärenden:

6. Tilldelning av utvecklingsmedel
Bilaga 2a - förslag till beslut, allmänt
Bilaga 2b - fördelning
Bilagor 2c - ansökningar

7. Fastställande av utbildningsområde för kurs
Bilaga 3 - kursplan NAB00X

8. Fastställande av utbildningsplaner
a) Litteratur, kultur och digitala medier
Bilaga 4a - Utbildningsplan LKDM
Observera att förslaget innebär en förändring av förkunskapskraven jämfört med vad som publicerats i utbildningskatalogen.

b) Ingenjörsutbildning on-line
Föredragande Anders Nelsson
Bilaga 4b - Utbildningsplan Ingenjörsutbildning on-line

c) Gestaltning i digitala medier
Bilaga 4c - Utbildningsplan Gestaltning i digitala medier

d) Utbildningsplaner IPD
Bilaga 4d - Utbildningsplan Data- och systemvetenskap 120 p
Bilaga 4e - Utbildningsplan Data- och systemvetenskap 160 p
Bilaga 4f - Utbildningsplan Magisterprogram Data- och systemvetenskap 40 p
Bilaga 4g - Utbildningsplan Informationssystem 80 p
Bilaga 4h - Utbildningsplan Informationsteknologi 80 p
Bilaga 4i - Utbildningsplan International Information System 120 p
Bilaga 4j - Utbildningsplan Tillämpad IT-säkerhet 40 p
Bilaga 4k - Utbildningsplan Programvaruteknik 80 p
Bilaga 4l - Utbildningsplan Programvaruteknik 120 p
Bilaga 4m - Utbildningsplan Programvaruteknik 160 p
Bilaga 4n - Utbildningsplan Software Engineering Masters Programme 40 p
Bilaga 4o - Utbildningsplan Datavetenskap magisterprogram 40 p
Bilaga 4p - Utbildningsplan Datavetenskap 120 p
Bilaga 4q - Utbildningsplan Datavetenskap 160 p
Bilaga 4r - Utbildningsplan Datavetenskap/Programvaruteknik, gemensam ingång 120 p

Diskussions- och informationsärenden II:

9. Utvecklingsplan BTH, handlingsplan GUN
Bilaga 5 - länk till brevduvan
Hur ska BTHs utvecklingsplan omsättas till en mer konkret handlingsplan? En sammanfattning av utvecklingsplanen hittar du i brevduvan 9, hela utvecklingsplanen finns i brevduvan 8.

10. Campusvisa avslutningsceremonier
Bilaga 6 - Utdrag ur mail från Sara Eriksén

11. Rutiner för inrättande av program m m
Föredragande Madeleine Söderberg
Bilaga 7 - arbetsrutiner

12. Mall för utbildningsplaner
Bilaga 8 - förslag till mall för utbildningsplaner
Mallen är omarbetad av Claes Wohlin efter diskussion i GUN och remissrunda på institutionerna

13. Rapportering från CI datateknik
Bilaga 9a, b, c - mötesanteckningar från PoD

14. BTH College och YH
Föredragande Stefan Östholm och Benny Lövström

15. Pedagogisk fortbildning för lärare

16. Studieadministrativa föreskrifter
Bilaga 10 - reviderat förslag sedan förra mötet

17. Kursutvärderingssystem
Föredragande Jenny Pettersson
Bilaga 11

18. Arbetsgrupp förenklad antagning
Bilaga 12 - länk till beslut R021/03

Avslutning:

19. Till nästa möte

20. Övrigt

Välkommen!

Benny Lövström, ordförande

Madeleine Söderberg, sekreterare

Redigera
Share Dela