Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2007-02-27, kl. 0900-1200

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, dekanus

Företrädare för verksamheten

Heléne Ivarsson

Annacarin Jendland, fr o m § 38

Claes Jogréus

Stefan Johansson

Lars Lundberg

Ewy Olander

Företrädare för de studerande

Martin Bagge

Niklas Svanberg

Övriga

Fredrik Andersson, planeringssekreterare

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare

Jenny Welander, studerandeavdelningen

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Jörgen Nordberg

Föredragande:

Om inte annat anges har Benny Lövström varit föredragande.


§ 35 Sammanträdet öppnas

Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna. Nämnden beslutade att till mötet adjungera Jenny Welander som representant för studerandeavdelningen och Lotta Antman som representant för biblioteket.

§ 36 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar.

§ 37 Val av justerare

Niklas Svanberg valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 38 Föregående mötes protokoll

Protokollen från Grundutbildningsnämndens möten 14 december 2006 och 31 januari 2007 lades till handlingarna.

§ 39 Minnesanteckningar från Arbetsutskottet

Minnesanteckningarna från Arbetsutskottets möten 8 och 19 februari presenterades kort och lades till handlingarna, efter att ordförande kommenterat ärendet om inkommet förslag till utbildningsprogram i logistik.

§ 40 Dekanus delegerade beslut

Dekanus delegerade beslut lades till handlingarna i enlighet med bilagorna 3.1 – 3.2.

§ 41 Information från ordförande

Ordförande informerade om att:

- Utbildningsdepartementet utsänt en remiss om nya regler för tillträde till högre utbildning.

- De nya reglerna i högskoleförordningen om att maximalt 20 % av de antagna till ett program får antas med alternativt urval ställer till problem för de utbildningar inom Högskolan som antar en större andel än så. En ansökan om att vissa utbildningar på Blekinge Tekniska Högskola skall få göra undantag från regeln skall ställas till Högskoleverket.

- Utvärderingen av medieteknik fortskrider, självvärderingen är klar och bedömargruppen är utsedd. Bedömargruppen kommer till Blekinge Tekniska Högskola den 15-17 mars.

- Högskoleverket ifrågasätter examinationsrätten inom folkhälsovetenskap på Blekinge Tekniska Högskola. De brister verket påpekar måste åtgärdas inom ett år. Ärendet tas upp på nästa nämndsmöte, då verkets bedömningar analyserats närmare.

- Högskoleverkets prövningsprocess för civilekonomexamen är fastställd. Sista ansökningsdag är den 23 mars och i maj skall bedömningen vara klar. Sektionen för management utarbetar ansökan från Blekinge Tekniska Högskola.

- Högskoleverket nu har beslutat om översättningen av generella examina på avancerad nivå.

§ 42 Information från lärarförslags-nämnden

Claes Jogréus och Heléne Ivarsson informerade om lärarförslagsnämndens möte den 22 och 31 januari. Utifrån detta diskuterade nämnden hur ofta de sökande på förhand uppfyller de uppsatta kraven på högskolepedagogik.

§ 43 Kursplanearbete på sektionerna

I enlighet med tidigare beslut (GUN 070131, § 28) föredrog Jenny Welander och Fredrik Andersson det aktuella läget för fastställandet av kursplaner på sektionerna. Den 26 februari var ingen kursplan registrerad som fastställd i kursdatabasen, samtidigt som långt ifrån alla kursplaner ens fanns i utkastform i databasen. Nämnden diskuterade detta och konstaterade att information från kursdatabasen inte är tillräckligt för att bedöma läget kring fastställandet av kursplaner. Fredrik Andersson fick i uppgift att inför kommande möte med Grundutbildningsnämnden tillfråga sektionerna om kompletterande information rörande statusen på kursplanearbetet samt hur många kursplaner de totalt skall inrätta till höstterminen.

Niklas Svanberg rekommenderade att man i möjligaste mån bör skriva ut fullständiga behörighetskrav och förkunskaper direkt i kursplanerna istället för att hänvisa till lagtext och förordningar.

§ 44 Övergångsregler för utbildningsplaner

Inga övergångsregler för utbildningsplaner är ännu framtagna.

Fredrik Andersson föredrog samtidigt det aktuella läget i utbildningsplanearbetet. Fortfarande har inte utbildningsplanerna för flera program som skall ges under höstterminen inkommit till Grundutbildningsnämnden. Fredrik Andersson får i uppdrag att gå ut till sektionerna med information om läget i arbetet med utbildningsplanerna och en påminnelse om gällande tidsplan.

§ 45 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

Stefan Johansson föredrog ett utkast till kvalitetsprocessbeskrivning för grundutbildningen på Blekinge Tekniska Högskola. Högskolan skall införa ett nytt kvalitetssystem. Grundutbildningen är en viktig komponent i detta och rapporten beskriver hur kvalitetssäkringen av grundutbildningen borde fungera. Redan nu kan man dock praktiskt implementera vissa delar rörande utvärderingar.

Nämnden diskuterade rapporten och kom fram till att någon form av pilotstudie av utvärderingar enligt den föreslagna inriktningen borde genomföras. En möjlig modell är att använda Student Course Experience Questionnaire, (S)CEQ. Till nästkommande möte skall Grundutbildningsnämnden fatta beslut om en eventuell pilotstudie. Denna pilotstudie bör enligt nämndens mening göras så att den prövar såväl frågorna i utvärderingen som den metod som den genomförs på.

§ 46 Namnändring av Europeisk planering och regional utveckling

Bakgrund

Företrädare för programmet Europeisk planering och regional utveckling har inkommit med en begäran om att få byta namn på programmet genom att lägga till ”Magisterprogram i”. Motivet är bland annat att tydliggöra vilken examen utbildningen leder till samt att få ett namn mer i linje med övriga magisterprogram på Högskolan.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutade att från och med höstterminen 2007 ändra namn på programmet Europeisk planering och regional utveckling till:

Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling

Den engelska översättning av programmets namn fastställdes till:

Master Programme in European Spatial Planning and Regional Development

§ 47 Delegering av fastställande av utbildningsplan

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden har tidigare (GUN 070118, § 12) inrättat det inom Akademi Sydost gemensamma programmet Lärarutbildning för verksamhet inom gymnasieskolans yrkesförberedande program. Eftersom utbildningsplanen skall ges i samarbete mellan tre lärosäten önskar dekanus få delegation från Grundutbildningsnämnden för att tillsammans med vice ordförande, och i samråd med de andra lärosätenas representanter, fastställa utbildningsplanen för programmet.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutade att delegera till dekanus att tillsammans med vice ordförande fastställa utbildningsplan för utbildningsprogrammet Lärarutbildning för verksamhet inom gymnasieskolans yrkesförberedande program för studenter som startar hösten 2007.

§ 48 Fastställande av tidigare bordlagda utbildningsplaner

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden har tidigare (GUN 070118, § 15) bordlagt fastställandet av utbildningsplanerna för master och magisterprogrammen i matematisk modellering och simulering. Utbildningsprogrammen har i reviderad form sänts in till nämnden för ny prövning.

§ 48.1 Beslut, Masterprogram i matematisk modellering och simulering

Nämnden beslutade att delegera till dekanus att fastställa utbildningsplanen för Masterprogram i matematisk modellering och simulering under förutsättning att utbildningsplanen korrigeras avseende, bland annat, förtydligande av programmets mål samt att kurskoder läggs till.

§ 48.2 Beslut, Magisterprogram i matematisk modellering och simulering

Nämnden fastställde utbildningsplanen för Magisterprogram i matematisk modellering och simulering, i enlighet med bilaga 7.2, med smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar samt under förutsättning att kurskoder läggs till.

§ 49 Fastställande av nya utbildningsplaner

Bakgrund

Ett antal utbildningsplaner har inkommit till Grundutbildningsnämnden för fastställande. Arbetsutskottet har, efter att ansvariga på sektionerna gjort de revideringar som Utskottet ansett nödvändiga, tillstyrkt att utbildningsplanerna kan fastställas av nämnden.

§ 49.1 Beslut, Civilekonomprogrammet

Nämnden beslutade att delegera till dekanus att fastställa utbildningsplanen för Civilekonomprogrammet under förutsättning att utbildningsplanen korrigeras avseende, bland annat, förtydliganden av programmets mål.

§ 49.2 Beslut, Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation

Nämnden fastställde utbildningsplanen för Samhällsvetarprogrammet för lärande utveckling och kommunikation i enlighet med bilaga 8.2, med smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 49.3 Beslut, Informationsteknologi

Nämnden beslutade att delegera till dekanus att fastställa utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Informationsteknologi under förutsättning att utbildningsplanen korrigeras avseende, bland annat, förtydligande av programmets mål.

§ 49.4 Beslut, Tekniskt basår

Nämnden fastställde utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Tekniskt basår, i enlighet med bilaga 8.4, med smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 49.5 Beslut, Fysisk planering

Nämnden beslutade att bordlägga fastställandet av utbildningsplan för utbildningsprogrammet Fysisk planering till kommande möte.

§ 50 Revidering av äldre utbildningsplan

Bakgrund

Företrädare för utbildningsprogrammet Interaktion och design har inkommit med en begäran om att revidera utbildningsplanen för programmet gällande studenter antagna höstterminen 2006.

Beslut

Nämnden beslutade att fastställa utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Interaktion och design för studenter antagna höstterminen 2006 i enlighet med bilaga 9.

§ 51 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 52 Till nästa möte

Till nästkommande möte i Grundutbildningsnämnden skall bland annat följande frågor behandlas:

- Nya och bordlagda utbildningsplaner

- Högskoleverkets utvärdering av folkhälsovetenskap

- Kvalitetsarbete – pilotstudie utvärderingar

Redigera
Share Dela