Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Torsdag 2006-11-02, kl. 9.00-1600

Plats: Ankaret, Karlskrona

Föredragande:

Benny Lövström (BLO).

Om föredragande inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden

4. Föregående mötes protokoll (bil. 1)

5. Minnesanteckningar från Arbetsutskottet (bil. 2)

6. Information från ordförande

7. Informationsavdelningens roll vid inrättandet av nya program (bil. 3)

8. Kursplanearbete på sektionerna

9. Kvalitetsarbete på BTH

10. Programutbud 2007 (bil. 4)

11. Inrättande av huvudämne på magisternivå i folkhälsovetenskap

12. Inrättandet av ämnen inom Grundutbildningsnämnden

Beslutsärenden

13. Fastställande av nya program (bil. 5.1 – 5.8)

- Masterprogram i maskinteknik

- Masterprogram i Software Engineering

- Undersköterska

- Digital cyberproduktion

- Digital visuell produktion

- Fysisk planering

- Masterprogram i fysisk planering

- Masterprogram i matematisk modellering och simulering

- Informatik

- Magisterprogram i informatik

- Masterprogram i informatik

14. Förkunskapskrav International Software Engineering (bil. 6)

Avslutning:

15. Övriga frågor

16. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Fredrik Andersson

enligt uppdrag

Redigera
Share Dela