Protokoll fört vid sammanträde med grundutbildningsnämnden

Tid: Torsdagen den 10 april 2003 kl 9.15-17.00.

Plats: Biblioteket, Campus Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Heimer, ledamot (frånvarande § 67-76)

 

Patrik Hermansson, ledamot (frånvarande § 68-76)

 

Jenny Pettersson, ledamot (frånvarande § 68-76)

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

 

Marie Aurell, ledamot

 

Claes Jogréus, ledamot (frånvarande § 60-64)

 

Anders Nilsson, ledamot (frånvarande § 60-63)

 

Eva Pettersson, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

 

Håkan Grahn, programansvarig civilingenjörsprogrammet i datateknik (närvarande § 63)

 

Madeleine Söderberg, sekreterare

Frånvarande:

Sara Eriksén, ledamot

 

Heléne Ivarsson, ledamot

 

   

Sammanträdet öppnas

§ 60

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

   
   

Fastställande av föredragningslista

§ 61

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.

   
   

Val av justerare

§ 62

Patrik Hermansson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

   
   

Rapportering från CI Datateknik

§ 63

Håkan Grahn, ansvarig för civilingenjörsprogrammet i datateknik, berättar om hur det gått sedan programmet startade i höstas. Programorganet som har haft det övergripande ansvaret för utbildningen har sammanträtt två gånger per termin. Frågor som rör ekonomi, informationsmaterial, kursgenomförande och kursutveckling har behandlats av programorganet. Även resultat från kursutvärderingarna har redovisats där.

Vid nämndens förra möte inrättades ett gemensamt programorgan för civilingenjörsutbildningarna på BTH. Programorganet har ännu inte sammanträtt första gången. Kvalitetssäkring, ekonomi och budget, samt antagnings- och övergångsregler ser Håkan Grahn som viktiga frågor som programorganet behöver diskutera. Innebörden av programansvar behöver klargöras. Vidare behöver en ordförande utses och någon form av administrativ resurs knytas till programorganet.

   
   

Föregående mötes protokoll

§ 64

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Tilldelning av nätmedel

§ 65

I samband med Grundutbildningsnämndens möte i februari fastställdes riktlinjer för ansökningar om nätmedel 2003 (§ 30/2003). De ansökningar som inkommit till den första ansökningsomgången har beretts av en arbetsgrupp bestående av Jörgen Andersson, Lars Bourelius (Learning Lab), Heléne Ivarsson och Jenny Pettersson.

Jörgen Andersson föredrar det förslag till fördelning som skickats ut med kallelsen. Arbetsgruppen vill poängtera att de utvecklingsmedel för nätbaserad undervisning som GUN förfogar över är beroende av antalet kurser och studenter som registreras hos Nätuniversitetet. Förslaget tar också upp vikten av att använda plattformar som ansluter till den nationella utvecklingen och aktuella standarder.

Grundutbildningsnämnden beslutar att tilldela medel enligt bilaga 1.

   
   

Rapporter angående nätmedel

§ 66

ITS har inkommit med en delrapport angående tidigare beviljade nätmedel för projekten Ingenjörsutbildning on-line (GUN 2002-11-07), Kretsteori på distans (GUN 2002-05-16) och Bilprojekt på distans (GUN 2002-05-16). Arbetet pågår fortfarande och slutrapport kommer att lämnas senare under året.

För den mindre delen av Bilprojekt på distans som beviljades medel 2002-11-07 har slutrapport lämnats.

Grundutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna från ITS.

   
   

Fastställande av utbildningsplaner

Litteratur, kultur och digitala medier

Gestaltning i digitala medier

Magisterprogram Datavetenskap 40 p

Tillämpad IT-säkerhet 40 p

Datavetenskap 120 p

Datavetenskap 160 p

Datavetenskap/ Programvaruteknik, gem-ensam ingång 120p

Programvaruteknik 80 p

Programvaruteknik 120 p

Programvaruteknik 160 p

Software Engineering Masters Programme 40 p

Data- och Systemvetenskap 120 p

Data- och Systemvetenskap 160 p

Informationssystem 80 p

Informationsteknologi 80 p

Informationssystem 80 p, 2002

Informationssystem 120 p, 2002

International Information Systems 120 p

Elektroteknik 180 p

Telekommunikationsingenjör 120 p

Dataingenjör 120 p

Elektroteknik 120 p

Internetsystem 120 p

Högskoleingenjör i datateknik/ elektroteknik 120 p

Civilingenjörprogram i Maskinteknik

§ 67

Nya och reviderade utbildningsplaner.

Anders Nilsson föredrar utbildningsplanen för programmet Litteratur, kultur och digitala medier. Nämnden noterar att förslaget innebär en förändring av förkunskapskraven jämfört med vad som publicerats i utbildningskatalogen. Utbildningsplanen fastställs enligt bilaga 2. Grundutbildningsnämnden vill dessutom lämna följande kommentarer:

· För de kurser som klassificeras som mer än ett ämne bör fördelningen mellan ämnena specificeras i kursplanerna.

· Det är viktigt att se till att examenskraven blir uppfyllda när ämnesklassificeringen görs. Till exempel måste slutprojektet vara i ämnet engelska för att uppfylla kraven för en kandidatexamen i engelska.

· Eftersom programmet till största del ges på engelska borde det vara attraktivt för internationella studenter. Det är då viktigt att det även finns valbara kurser som ges på engelska.

Förslag till utbildningsplan för det nya programmet Gestaltning i digitala medier har inte inkommit till dagens möte. Benny Lövström och Anders Nilsson får i uppdrag att tillsammans med programansvarig ta fram den text och information som behövs för marknadsföring av programmet.

IPD har inkommit med 13 nya och tre reviderade utbildningsplaner som föredras av Benny Lövström.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för magisterprogram i Datavetenskap 40 p enligt bilaga 3.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Tillämpad IT-säkerhet 40 p enligt bilaga 4.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Datavetenskap 120 p enligt bilaga 5.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Datavetenskap 160 p enligt bilaga 6.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Datavetenskap/Programvaruteknik, gemensam ingång 120 p enligt bilaga 7.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Programvaruteknik 80 p enligt bilaga 8.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Programvaruteknik 120 p enligt bilaga 9.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Programvaruteknik 160 p enligt bilaga 10.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Software Engineering Masters Programme 40 p enligt bilaga 11.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Data- och Systemvetenskap 120 p enligt bilaga 12.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Data- och Systemvetenskap 160 p enligt bilaga 13.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Informationssystem 80 p, antagningsår 2003, enligt bilaga 14.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Informationsteknologi 80 p enligt bilaga 15.

Grundutbildningsnämnden fastställer den reviderade utbildningsplanen för Informationssystem 80 p, antagningsår 2002, samt bilaga med kurser 2002/2003, enligt bilaga 16.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Informationssystem 120 p, antagningsår 2002, samt bilaga med kurser 2002/2003, enligt bilaga 17.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för International Information Systems 120 p enligt bilaga 18.

Utbildningsplaner från ITS föredras av Eva Pettersson och Claes Jogréus.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Elektroteknik 180 p enligt bilaga 19.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Telekommunikationsingenjör 120 p enligt bilaga 20.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Dataingenjör 120 p enligt bilaga 21.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Elektroteknik 120 p enligt bilaga 22.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Internetsystem 120 p enligt bilaga 23.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik 120 p enligt bilaga 24. Beslutet gäller under förutsättning att högskolestyrelsen beslutar att inrätta programmet.

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplanen för Civilingenjörprogrammet i Maskinteknik enligt bilaga 25. Utbildningsplanen för årskurserna 2-5 bör diskuteras i programorganet innan GUN fattar beslut. Vidare anser nämnden att de valbara kurserna bör struktureras på något sätt, till exempel med hjälp av ”kurskorgar”.

   
   

Utvecklingsplan BTH, handlingsplan GUN

§ 68

Grundutbildningsnämnden utser en arbetsgrupp som får i uppdrag att utreda hur BTHs utvecklingsplan, som fastställdes av högskolestyrelsen i februari, bör omsättas till en handlingsplan för Grundutbildningsnämnden. Arbetsgruppen består av Benny Lövström, Anders Nilsson, Madeleine Söderberg och en studentrepresentant som utses av studentkåren. Till nästa möte bör arbetsgruppen presentera ett förslag till riktlinjer för arbetet.

   
   

Rutiner för inrättande av program

§ 69

Madeleine Söderberg har sammanställt vilka rutiner som finns vid inrättandet av nya utbildningsprogram. Rutinerna ska finnas i form av en webbsida med syfte att samla information till programansvariga och andra som har mycket kontakt med GUN.

   
   

Kursvärderingssystem

§ 70

Bordlades till nästa möte.

   
   

Propå angående ortopedingenjörsutbildning

§ 71

BTH har fått en propå från Landstinget om att starta en ortopedingenjörsutbildning. Claes Jogréus berättar att IHN kommer träffa representanter från Landstinget. Mer information kommer att ges vid senare möte.

   
   

Pedagogisk fortbildning för lärare

§ 72

Benny Lövström har träffat rektor i ärendet. En arbetsgrupp för pedagogisk utveckling har tillsatts för att se över frågan.

   
   

Basår för magisterprogram

§ 73

Bordlades till nästa möte

   
   

Kort information

§ 74

Jörgen Andersson kommer att åka på konferensen Kraftfält i högre utbildning som anordnas i Nätuniversitetets regi.

   
   

Övrigt

Remissen Åtta vägar till kunskap

§ 75

Madeleine Söderberg informerar om ett förslag till ny struktur för gymnasieskolan som är på remiss. Benny Lövström och Madeleine Söderberg kommer att hålla en informell hearing för att få in synpunkter.

   
   

Nästa möte

§ 76

Nästa möte hålls 8 maj i Ronneby.

På agendan för nästa möte är bland annat fastställande av utbildningsplaner samt de punkter som bordlagts under detta möte.

   

Vid protokollet

Madeleine Söderberg

Sekreterare

Justeras

Benny Lövström

Patrik Hermansson

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela