Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2007-12-17, kl. 9.00-16.00

Plats: Stora konferensen, Ronneby

 

Föredragande:

Benny Lövström [BLO]
Ylva Hellström [YHE]
Heléne Ivarsson [HIA]
Claes Jogréus [CJO]
Stefan Johansson [SJA]

Där inte annat anges är ordförande föredragande. Om någon eller några av de föredragande inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1.  Sammanträdet öppnas

2.  Fastställande av föredragningslista

3.  Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4.  Föregående mötes protokoll (bil.1)

5.  Dekanus delegerade beslut

6.  Information från ordförande

7.  Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil. 2)

8.  Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

8.1. Uppdatering av lista på kvalitetsförbättringsåtgärder

8.2. Kursvärderingssystem på Blekinge Tekniska Högskola [SJA]

8.3. Kommande utvärderingar (bil.3)

9.  Status i översättning av kurs- och utbildningsplaner

10. Uppföljning av åtgärdsplaner för vårdutbildningar [YHE] (bil.4.1 - 4.3 )

11. Huvudområden för examen (bil.5)

12. Examensbeskrivningar för generell examen (bil. 6)

Beslutsärenden:

13. Rättsvetenskap som huvudområde (bil. 7)

14. Inrättande av program Elektroingenjör med inriktning datorteknik (bil.8)

15. Vårens mötestider i Grundutbildningsnämnden (bil. 9)

Avslutning:

16. Övriga frågor

17. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström
Ordförande

Fredrik Andersson
enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Fredrik Andersson på e-postadress fredrik.andersson@bth.se

Redigera
Share Dela