Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2008-01-23, kl. 9.00-15.00
Plats: Ankaret, Gräsvik

Föredragande:

Benny Lövström [BLO]
Heléne Ivarsson [HIA]
Claes Jogréus [CJO]
Stefan Johansson [SJA]

Där inte annat anges är ordförande föredragande. Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas
2. Fastställande av föredragningslista
3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bil. 1)
5. Dekanus delegerade beslut (bil. 2)
6. Information från ordförande
7. Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO]
8. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola
8.1. Uppdatering av lista på kvalitetsförbättringsåtgärder
8.2. Kursvärderingssystem på Blekinge Tekniska Högskola [SJA]
8.3. Pågående utvärderingar (bil. 3)
9. Forskning- och utbildningsstrategi 2009-2012 för Blekinge Tekniska Högskola (bil. 4)
10. Bilagor till examensordningen
11. Huvudområden för examen
12. Examensbeskrivningar för generell examen

Beslutsärenden:

13. Delegering till Lärarförslagsnämnd och utseende av ledamöter (bil. 5)
14. Adjungering till Grundutbildningnämndens sammanträden av Studerandeavdelningens chef eller den chefen utser (bil. 6)
15. Inrättande av arbetsutskott
16. Fastställande av utbildningsplaner
- Elektroingenjör med inriktning datorteknik (bil. 7)
- Marin teknik (bil. 8)
- Säkerhetsteknik (bil. 9)
- Telekommunikationsingenjör (bil. 10)
- Telekommunikationsingenjör inklusive basår (bil. 11)
17. Vårens möten (bil. 12)

Avslutning:

18. Övriga frågor
19. Till nästa möte

Välkomna!

 

Benny Lövström
Ordförande
Martin Jacobsson
enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela