Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2008-06-03, kl. 9.00-13.00

Plats: Ankaret, Gräsvik

Föredragande:

Benny Lövström, ordförande

Martin Jacobsson [MJB]

Claes Jogréus [CJO]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Status på remissvar (bil. 2)

7. Fastställande av litteraturlistor

8. Examensordningen (bil. 3)

9. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

9.1. Kursutvärderingssystemet

10. Information från PCi [CJO]

11. Status i arbetet med utbildningsplanerna (bil. 4) [MJB]

12. GUN:s roll i strategiarbetet vid BTH

Beslutsärenden:

13. Delegation till dekanus att besluta om justeringar i utbildningsplaner (bil. 5)

14. Fastställande av bilagor till examensordningen vid BTH

1. Bilaga 1: Förteckning över huvudområden inom vilka BTH utfärdar examina och över yrkesexamina som utfärdas vid BTH (bil. 6)

2. Bilaga 2: Matematikkrav i samband med förledet teknologie (bil. 7)

3. Bilaga 3: Kriterier för huvudområden vid BTH (bil. 8)

4. Bilaga 4: Examensbeskrivningar (bil. 9)

15. Begäran om revision resp. inrättande av huvudområden (bil. 10-14)

16. Begäran om inrättande av kandidatprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering (bil. 15-16)

17. Fastställande av utbildningsplaner

 1. Ekonom Online, 180 hp (bil. 17)
 2. Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik, "Ingenjör Online", 180 hp (bil. 18)
 3. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp (bil. 19)
 4. Litteratur, kultur och digitala medier, 180 hp (bil. 20)
 5. Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning, 180 hp (bil. 21)
 6. Software Engineering, 120 hp (bil. 22)
 7. Software Engineering, 180 hp (bil. 23)
 8. Ekonomprogrammet med inriktning mot informationsekonomi, 180 hp (bil. 24)
 9. Civilingenjörsprogram i spel- och programvaruteknik, 300 hp (bil. 25)
 10. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp (bil. 26)
 11. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp, (bil. 27)

18. Områdesbehörigheter (bil. 28-29)

19. Mötesdatum för hösten (bil. 30)

Avslutning:

20. Övriga frågor

21. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela