Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2008-09-22, kl. 9.00-12.00 (Efter sammanträdet vidtar nämndens strategiska diskussion om kvalitetsarbetet vid BTH.)

Plats: Eriksberg

 

Föredragande:

Marie Aurell [MAU]

Heléne Ivarsson [HIA]

Claes Jogréus [CJO]


Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

 

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

7. Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil. 2)

8. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

8.1. Pågående utvärderingar (bil. 3)

8.2. Kursvärderingssystemet

9. Information från PCi

10. Oklarheter i fråga om BTH:s nätbaserade utbildning [MAU]

11. Inkomna förslag på nya utbildningsprogram inför ht 2009 (bil. 4.1-5)

12. Garantiplats för studenter på Bastermin på distans inför ingenjörsstudier [CJO] (bil. 5)

13. Status i arbetet med utbildningsplanerna

Beslutsärenden:

14. Delegationsordning avseende kurser (bil. 6)

15. Sektionstillhörighet för huvudområden (bil. 7)

16. Godkännande av vidaredelegation från LFN till dess ordförande [CJO] (bil. 8)

17. Examensordningen (bil. 9)

17.1. Bilaga 1: Förteckning över huvudområden inom vilka BTH utfärdar examina och över yrkesexamina vid BTH (bil. 10)

17.2. Bilaga 4: Examensbeskrivning (bil. 11)

18. Inrättande av kandidatprogram i folkhälsovetenskap (bil. 12, 13)

Informations- och diskussionsärende:

19. Språk i namn på utbildningar vid BTH

Avslutning:

20. Övriga frågor

21. Till nästa möte

 

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela