Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2008-11-17, kl. 9.00-12.00

Plats: Ankaret, Gräsvik

 

Föredragande:

Marie Aurell [MAU]

Martin Jacobsson [MJB]

Claes Jogréus [CJO]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1.      Sammanträdet öppnas

2.      Fastställande av föredragningslista

3.      Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4.      Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5.      Information från ordförande

6.      Ordförandebeslut (bil. 2)

7.      Information från lärarförslagsnämnden [CJO]

8.      Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

  1. Pågående utvärderingar (bil. 3)
  2. Kursvärderingssystemet
  3. Kvalitetspolicy (bil. 4) [MAU]

9.      Information från PCi [CJO]

10.  Status i arbetet med utbildningsplanerna

11.  Material om tentamensformer. Redovisning från grupp tillsatt 2008-08-27 (§ 113).[CJO]

12.  Programansvarsstruktur (bil. 5)

13.  Mall för utbildningsplaner (bil. 6) [MJB]

14.  Inrättande av utbildningsprogram (bil. 7)

Beslutsärenden:

15.  Begäran om inrättande av huvudområde (bil. 8)

16.  Tidplan för inrättande av utbildningsprogram (bil. 9)

17.  Fastställande av utbildningsplaner

  1. Data- och systemvetenskap (bil. 10.1)
  2. Magisterprogram i Strategiskt ledarskap för hållbarhet (bil. 10.2)
  3. Masterprogram i matematisk modellering och simulering (bil. 10.3)
  4. Undersköterskeprogrammet (bil. 10.4)

18.  Byte av namn på utbildningsprogram (bil. 11)

19.  Namn på utbildningsprogram (bil. 12)

20.  Lokala föreskrifter för att utse examinator (bil. 13)

Avslutning:

21.  Övriga frågor

22.  Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande                                                                    

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela