Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2008-12-17, kl. 9.00-12.00

Plats: Soft Center, Ronneby

 

Föredragande:

Marie Aurell [MAU]

Heléne Ivarsson [HIA]

Martin Jacobsson [MJB]

Claes Jogréus [CJO]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut (bil. 2)

Beslutsärenden:

7. Fastställande av huvudområde för utbildningsprogram (bil. 3)

8. Fastställande av engelsk översättning av utbildningsprogram (bil. 4)

9. Mall för utbildningsplaner (bil. 5)

10. Lokala föreskrifter för att utse examinator (bil. 6)

11. Fastställande av utbildningsplaner

 1. Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling (bil. 7.1)
 2. Medieteknik med inriktning mot interaktiva system (bil. 7.2)
 3. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation (bil. 7.3)
 4. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik (bil. 7.4)

12. Bilagor till examensordningen [MJB]

 1. Bilaga 1: Förteckning över huvudområden inom vilka BTH utfärdar examina och över yrkesexamina vid BTH (bil. 8.1)
 2. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Datavetenskap (bil. 8.2)
 3. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Elektroteknik (bil. 8.3)
 4. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Europeisk planering och regional utveckling (bil. 8.4)
 5. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Industriell ekonomi och management (bil. 8.5)
 6. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Maskinteknik (bil. 8.6)
 7. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Matematik (bil. 8.7)
 8. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Programvaruteknik (bil. 8.8)
 9. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Utveckling av digitala spel (bil. 8.9)

13. Utseende av ledamöter i PCi (bil. 9)

14. Mötestider för våren 2009 (bil. 10)

Informations- och diskussionsärenden:

15. Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil. 11)

16. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Pågående utvärderingar (bil. 12)
 2. Kursvärderingssystemet [MAU] (bil. 13)

17. Diskussion om undersköterskeprogrammet utifrån sakkunnigkommentar i bedömningen av sjuksköterskeexamen (bil. 14)

18. Information från PCi [CJO] (bil. 15)

19. Status i arbetet med utbildningsplanerna [MJB]

20. Revision av examensordningen [MJB] (bil. 16)

21. SUHF:s rekommendationer för att underlätta studenters rörlighet (bil. 17)

22. Autonomiutredningen, Självständiga lärosäten SOU2008:104 (bil. 18)

Avslutning:

23. Övriga frågor

24. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela