Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2009-01-28, kl. 9.00-12.00

Plats: Ankaret, Karlskrona

Föredragande:

Marie Aurell [MAU]

Heléne Ivarsson [HIA]

Claes Jogréus [CJO]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Fastställande av utbildningsplan

7.1. Masterprogram i datavetenskap (bil. 2)

Informations- och diskussionsärenden:

8. Fusk och plagieringskontroll

9. Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil. 3)

10. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar (bil. 4)

2. Kursvärderingssystemet [MAU]

3. Övergripande kvalitetssystem

11. Information från PCi [CJO]

12. Rättssäker examination (Rapport från Högskoleverket utskickad till GUN:s ledamöter)

Avslutning:

13. Övriga frågor

14. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande                                                                    

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela