Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2009-02-25, kl. 9.00-15.00

Plats: Stora konferensen, Soft Center, Ronneby

Föredragande:

Heléne Ivarsson [HIA]

Martin Jacobsson [MJB]

Claes Jogréus [CJO]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Ändring av engelskt namn på utbildningsprogram (bil. 2)

8. Tidsplan för inrättande av utbildningsprogram (bil. 3)

9. Ändring av tillträdeskrav för utbildningsprogram (bil. 4)

10. Tillägg till examensbenämning (bil. 5)

11. Fastställande av utbildningsplaner (bil. 6)

1. Masterprogram i datavetenskap

2. Digital bildproduktion

3. Digital ljudproduktion

4. Digitala spel

5. Ekonom Online

6. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling

7. Elektroingenjör med inriktning datorteknik

8. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation

9. Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering

10. Fysisk planering

11. Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik

12. Informationsteknologi

13. International Software Engineering

14. IT-säkerhet

15. Litteratur, kultur och digitala medier

16. Medicinsk teknik 180 hp

17. Medicinsk teknik 210 hp

18. Produktutveckling

19. Samhällsplaneringsingenjör

20. Samhällsvetarprogrammet - för lärande, utveckling och kommunikation

21. Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning

22. Sjuksköterskeprogrammet

23. Software Engineering, 120 hp

24. Software Engineering, 180 hp

25. Spelprogrammering

26. Säkerhetsteknik

27. Telekommunikationsingenjör

28. Telekommunikationsingenjör med bastermin

29. Undersköterskeprogrammet

30. Webbutveckling

31. Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling

32. Magisterprogram i företagsekonomi

33. Magisterprogram i Matematisk modellering och simulering

34. Magisterprogram i Strategiskt ledarskap för hållbarhet

35. Magisterprogram i vårdvetenskap

36. Masterprogram i Fysisk planering

37. Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation

38. Masterprogram i informatik

39. Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling

40. Masterprogram i Matematisk modellering och simulering

41. Masterprogram i Programvarukvalitet (co-op)

42. MBA-programmet

Informations- och diskussionsärenden:

12. Organisationsplan och beslutsordning för BTH (bil. 7)

13. Övergripande handlingsplan 2009-2012 (bil. 8)

14. Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO]

15. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar

2. Kursvärderingssystemet

16. Information från PCi [CJO]

17. Status i arbetet med utbildningsplanerna [MJB]

Avslutning:

18. Övriga frågor

19. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande                                                                    

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela