Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2009-10-21, kl. 9.00-12.00

Plats: Stora konferensen, Soft Center, Ronneby

Föredragande:

Heléne Ivarsson [HIA]

Claes Jogréus [CJO]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Inrättande av utbildningsprogram: Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier (bil. 2)

8. Programansvar för civilingenjörsprogrammen (bil. 3)

9. Tidsplan för utbildningsplaner inför höstterminen 2010 (bil. 4)

10. Fastställande av utbildningsplan: Spelprogrammering, 180 hp (bil. 5)

Informations- och diskussionsärenden:

11.  Förberedande utbildning i svenska för akademiska studier inom teknik

12.  Införandeplan för nya kursnivåer enligt SUHF:s rekommendationer (bil. 6)

13.  Huvudområdesbeskrivningar (bil. 7)

14.  Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil. 8)

15.  Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

  1. Pågående utvärderingar (bil. 9)
  2. Kvalitetsråd

Avslutning:

16.  Övriga frågor

17.  Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela