Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2009-12-09, kl. 9.00-12.00

Plats: Stora konferensen, Soft Center, Ronneby

Föredragande:

Heléne Ivarsson [HIA]

Claes Jogréus [CJO]

Stefan Sjödahl [SSJ]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


 

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

 

7. Mötesdatum för våren 2010 (bil. 2)

8. Kursplanemall (bil. 3)

9. Utbildningsplansmall (bil. 4)

Informations- och diskussionsärenden:

10.  Beskrivning av huvudområden

11.  Information om nya examensöversättningar från HSV (bil. 5)

12.  Återrapportering av § 161 från sammanträde den 21 oktober 2009

13.  Bestämning av utbildningsområde för kurser

14.  Rapport från HSV:s seminarium ”Att undervisa på engelska” [SSJ]

15.  Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil. 6)

16.  Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

  1. Pågående utvärderingar (bil. 7)
  2. Kvalitetsråd

Avslutning:

17.  Övriga frågor

18.  Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela