Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-01-27, kl. 9.00-12.00

Plats: Ankaret, Gräsvik

Föredragande:

Marie Aurell [MAU]

Daniel Granello [DAG]

Heléne Ivarsson [HIA]

Claes Jogréus [CJO]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Kursplanemall [MAU] (bil. 2)

8. Utseende av ledamot i lärarförslagsnämnden (bil. 3)

9. Nedläggning av huvudområdet Ledarskap (bil. 4)

10. Översättning av huvudområdet Pedagogik (bil. 5)

11. Sammanträdesorter under våren 2010 (bil. 6)

12. Fastställande av utbildningsplaner

  1. Technical Artist i spel (bil. 7.1)
  2. Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier (bil. 7.2)

Informations- och diskussionsärenden:

13.  BTH:s utbildningsplaner i KursInfo.

14.  Huvudområdesbeskrivningar: återrapportering från arbetsgruppen (bil. 8)

15.  Antagningsordning [DAG] (bil. 9)

16.  Bestämning av utbildningsområde för kurser

17.  Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil. 10)

18.  Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

  1. Pågående utvärderingar (bil. 11)
  2. Program- och kursvärderingar (bil. 12)

Avslutning:

19.  Övriga frågor

20.  Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela