Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-03-02, kl. 9.00-16.00

Plats: Stora konferensen, Soft Center, Ronneby

Föredragande:

Marie Aurell [MAU]

Claes Jogréus [CJO]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


 

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut (bil. 2)

Beslutsärenden:

7. Fastställande av Bilaga 1 till examensordningen (bil. 3)

8. Fastställande av Bilaga 4 till examensordningen (bil. 4)

9. Tillåten andel ej fastställda kurser vid fastställande av utbildningsplan (bil. 5).

10. Fastställande av utbildningsplaner

 1. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp (bil. 6.1)
 2. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp (bil. 6.2)
 3. Digital bildproduktion, 180 hp (bil. 6.3)
 4. Digital ljudproduktion, 180 hp (bil. 6.4)
 5. Digitala spel, 180 hp (bil. 6.5)
 6. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp (bil. 6.6)
 7. Litteratur, kultur och digitala medier, 180 hp (bil. 6.7)
 8. Produktutveckling, 120 hp (bil. 6.8)
 9. Samhällsplaneringsingenjör, 180 hp (bil. 6.9)
 10. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp (bil. 6.10)
 11. Webbutveckling, 180 hp (bil. 6.11)
 12. Magisterprogram i europeisk planering och regional utveckling, 60 hp (bil. 6.12)
 13. Magisterprogram i Strategiskt ledarskap för hållbarhet, 60 hp (bil. 6.13)
 14. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, 120 hp (bil. 6.14)
 15. Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 120 hp (bil. 6.15)
 16. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp (bil. 6.16)
 17. Masterprogram i matematisk modellering och simulering, 120 hp (bil. 6.17)

Informations- och diskussionsärenden:

11.  Information från lärarförslagsnämnden [MAU, CJO] (bil. 7)

12.  Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Blekinge Tekniska Högskolas program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2010-2012 (bil. 8)
 2. Pågående utvärderingar (bil. 9)

13.  Tidsplan för inrättande av utbildningar som inte ska publiceras i den tryckta katalogen

14.  Lärandemål och examination

Avslutning:

15.  Övriga frågor

16.  Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela