Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-03-24, kl. 9.00-12.00

Plats: Stora konferensen, Soft Center, Ronneby (för sista gången)

Föredragande:

Marie Aurell [MAU]

Claes Jogréus [CJO]

Tomas Johansson [TJO]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


 

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Ändring av benämning på examensarbeten på avancerad nivå (bil. 2)

8. Precisering av tidsplan för nya utbildningsprogram (bil. 3)

9. Fastställande av utbildningsplaner

 1. Ekonom Online, 180 hp (bil. 4.1)
 2. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 hp (bil. 4.2)
 3. Elektroingenjör med inriktning datorteknik, 180 hp (bil. 4.3)
 4. Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering, 180 hp (bil. 4.4)
 5. Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation, 180 hp (bil. 4.5)
 6. Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning, 180 hp (bil. 4.6)
 7. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp (bil. 4.7)
 8. Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling, 120 hp (bil. 4.8)
 9. MBA-programmet, 60 hp (bil. 4.9)
 10. Specialistsjuksköterskeprogram till distriktssköterska, 75 hp (bil. 4.10)

Informations- och diskussionsärenden:

10.  Tillgodoräknandeordning [TJO] (bil. 5)

11.  Information från lärarförslagsnämnden [MAU, CJO] (bil. 6)

12.  Det nya nationella kvalitetsutvärderingssystemet (bil. 7)

13.  Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Fortsatt diskussion om BTH:s handlingsplan för kvalitetsarbete (bil. 8)
 2. Nya program- och kursvärderingar (bil. 9)
 3. Pågående utvärderingar (bil. 10)

Avslutning:

14.  Övriga frågor

15.  Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela