Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-06-02, kl. 9.00-15.00

Plats: Ankaret, Gräsvik

Föredragande:

Marie Aurell [MAU]

Christel Borg [CBO]

Victoria Dryselius [VDR]

Lina Nilsson [LSE]

Rose-Marie Olsson [RMO]

Daniel Palm

Gunnar Råhlén [GRH]

Stefan Sjödahl [SSJ]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


 

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Begäran om ändrat tillträdeskrav för två civilingenjörsprogram (bil. 2)

8. Mötesdatum för hösten 2010 (bil. 3)

9. Inrättande av utbildningsprogram

 1. Automationsteknik, 120 hp [SSJ] (bil. 4.1)
 2. Civilingenjör i Ecodesign och innovation, 300 hp [SSJ] (bil. 4.2)
 3. Digital kultur och kommunikation, 180 hp [VDR] (bil. 4.3)
 4. Människa, hälsa och teknik, 180 hp [LSE, GRH] (bil. 4.4)
 5. Produktutveckling, 180 hp [SSJ] (bil. 4.5)
 6. Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp [RMO] (bil. 4.6)
 7. Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp [RMO] (bil. 4.7)

10. Inrättande av huvudområde:

 1. Digital kultur [VDR] (bil. 5.1)
 2. Omvårdnad [CBO] (bil. 5.2)
 3. Tillämpad hälsoteknik [LSE, GRH] (bil. 5.3)

11. Fastställande av utbildningsplaner [1: MAU; 2-6: GRH]

 1. Ekonom Online, 180 hp (bil. 6.1)
 2. Magisterprogram i informatik, 60 hp (bil. 6.2)
 3. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp (bil. 6.3)
 4. Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier, 120 hp (bil. 6.4)
 5. Masterprogram i informatik, 120 hp (bil. 6.5)
 6. Masterprogram i software engineering, 120 hp (bil. 6.6)

Informations- och diskussionsärenden:

12.  Lämpligheten i att det bara finns ett enda huvudområde i ett utbildningsprogram

13.  Verksamhetsplanering för 2010 för nämnden (bil. 7)

14.  Inrättande av utbildningsprogram

 1. Multicore-programmering, 180 hp [GRH] (bil. 8)

15.  Information från lärarförslagsnämnden [MAU, Daniel Palm] (bil. 9)

16. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Statusrapport angående nämndens ansvarspunkter i BTH:s handlingsplan för kvalitetsarbete
 2. Nya program- och kursvärderingar (bil. 10.1)
 3. Pågående utvärderingar (bil. 10.2)

Avslutning:

17.  Övriga frågor

18.  Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande                                                                    

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela