Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-08-31, kl. 9.00-12.00

Plats: Konferensrum Platon, J3506, Gräsvik

Föredragande:

Marie Aurell [MAU]

Claes Jogréus [CJO]

Ewy Olander [EOL]

Daniel Palm

Stefan Sjödahl [SSJ]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


 

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut (bil. 2)

7. Krav på lärares kompetens för genomförande av kurs (bil. 3)

8. Information från programansvarsgrupp (MAU, EOL, SSJ) (bil. 4)

9. Information om föreslagen framtida nämndorganisation vid BTH

10. Information från lärarförslagsnämnden [MAU, CJO, Daniel Palm] (bil. 5)

11. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

  1. Statusrapport angående nämndens ansvarspunkter i BTH:s handlingsplan för kvalitetsarbete
  2. Nya program- och kursvärderingar
  3. Pågående utvärderingar (bil. 6)

Avslutning:

12. Övriga frågor

13. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande                                                                    

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela