Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-10-19, kl. 9.00-12.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Karlskrona

Föredragande:

Marie Aurell [MAU]

Claes Jogréus [CJO]

Jenny Nelsson [JNE]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Beredning av antagningsordningen [JNE] (bil. 2)

8. Fastställande av Bilaga 4 till examensordningen (bil. 3)

9. Fastställande av utbildningsplaner

  1. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 hp, 2010 (bil. 4.1)

Informations- och diskussionsärenden:

10. Information från lärarförslagsnämnden [MAU, CJO] (bil. 5)

11. Information om budgetpropositionen (bil. 6)

12.  Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

  1. Blekinge Tekniska Högskolas program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2010-2012
  2. Arbete med självvärderingar inför HSV:s utvärderingar
  3. Pågående utvärderingar (bil. 7.1)

Avslutning:

13. Övriga frågor

14. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela