Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-12-16, kl. 9.00-13.00, därefter jullunch

Plats: Konferensrum Utsikten, Karlskrona

Föredragande:

Marie Aurell [MAU]

Claes Jogréus [CJO]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande (bil. 2)

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Inriktningar i examensarbeten (bil. 3)

8. Specifikation av arbetsuppgifter - Programansvar (bil. 4)

9. Kompetenskrav för genomförande av kurs (bil. 5)

10. Regler för klassificering av kurser i utbildningsområde (bil. 6)

11. Mötesdatum för våren 2011 (bil. 7)

12. Fastställande av kursvärderingsfrågor (bil. 8)

Informations- och diskussionsärenden:

13. Delegation av fastställande av kursplaner till sektionschefer

14. Arbetsgrupper i nämnden

15. Information från lärarförslagsnämnden [MAU, CJO] (bil. 9)

16.  Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

  1. Kommande utvärderingar av utbildning - HSV och BTH
  2. Pågående utvärderingar (bil. 10.1)

Avslutning:

17.  Övriga frågor

18.  Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande                                                                    

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela