Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-03-23, kl. 9.00-12.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Karlskrona

Föredragande:

Martin Jacobsson [MJB]

Tomas Johansson [TJO]

Vicky Johnson Gatzouras [VGA]

Michael Mattsson [MMA]

Mats Pettersson [MTP]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4.      Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5.      Information från ordförande (bil. 2)

6.      Ordförandebeslut (bil. 3)

Beslutsärenden:

7.      Godkännande av vidaredelegation från lärarförslagsnämnden [MJB] (bil. 4)

8.      Revision av kursplansmall [MJB] (bil. 5)

9.      Fastställande av utbildningsplaner [MJB]

  1. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling/radiokommuni­kation/telekommunikationssystem, 300 hp, 2011 (bil. 6.1)
  2. Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 120 hp, 2011 (bil. 6.2)
  3. Människa, hälsa och teknik, 180 hp, 2011 (bil. 6.3)
  4. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, HT2011 (bil. 6.4)

Informations- och diskussionsärenden:

10.  Ändring i BTH:s examensordning [MJB]

11.  Betygskriterier [TJO]

12.  Engelska-krav på masterprogram [MMA]

13.  Förkunskapskrav på civilingenjörsprogram [MMA]

14.  Nytt huvudområde: Design för digitala medier [MMA] (bil. 7)

15.  Information från lärarförslagsnämnden [MTP] (bil. 8)

16.  Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

  1. Kommande utvärderingar av utbildning - HSV och BTH [VGA]
  2. Handlingsplan för kvalitetsarbetet 2011-2013 [VGA] (bil. 9)

Avslutning:

17.  Övriga frågor

18.  Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela