Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-01-25, kl. 9.00-12.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Karlskrona

Föredragande:

Christel Borg [CBO]

Martin Jacobsson [MJB]

Michael Mattsson [MMA]

Rose-Marie Olsson [RMO]

Mats Pettersson [MTP]

Om någon eller några av angivna före¬dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Fastställande av utbildningsplaner [MJB]

  1. Digital bildproduktion, 180 hp, 2012 (bil. 2.1)
  2. Digital ljudproduktion, 180 hp, 2012 (bil. 2.2)
  3. Digitala spel, 180 hp, 2012 (bil. 2.3)
  4. Magisterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 60 hp, 2012 (bil. 2.4)
  5. Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 60 hp, 2012 (bil. 2.5)
  6. Webbutveckling, 180 hp, 2012 (bil. 2.6)
  7. Informations- och diskussionsärenden:

8. Statistik över utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 2011 [MMA] (bil. 3)

9. Verksamhetsuppdraget för nämnden 2012 [MMA] (bil. 4)

10. Nämndens roll och arbete [MMA]

11. Magisterexamen i medieteknik [RMO]

12. Information från lärarförslagsnämnden [RMO/MTP/CBO] (bil. 5)

13. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

  1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Avslutning:

14. Övriga frågor

15. Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela