Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-11-21, kl. 9.00–16.00

Plats: Utsikten, Campus Gräsvik

Föredragande:

Christel Borg [CBO]

Martin Jacobsson [MJB]

Michael Mattsson [MMA]

Rose-Marie Olsson [RMO]

Mats Pettersson [MTP]

Agneta Sundberg [ASU]

Jenny Welander [JWE]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller sekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1.Sammanträdet öppnas

2.Fastställande av föredragningslista

3.Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4.Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5.Information från ordförande

6.Ordförandebeslut (bil. 2)

Beslutsärenden:

7.Revidering av examensbeskrivningsmall [MJB] (bil. 3)

8.Revidering av utbildningsplansmall [MJB] (bil. 4)

9.Beredning av Antagningsordning [JWE] (bil. 5)

10.Begäran om inrättande av huvudområde [MMA] (bil. 6)

     1.  Hälsovetenskap

11.Begäran om nedläggning av huvudområde [MMA] (bil. 7)

 1. Europeisk planering och regional utveckling

12.Fastställande av examensbeskrivningar [MJB] (bil. 8)

  1. Examensbeskrivning Folkhälsovetenskap: Filosofie kandidatexamen
  2. Examensbeskrivning Fysisk planering: Teknologie kandidatexamen
  3. Examensbeskrivning Företagsekonomi: Högskoleexamen
  4. Examensbeskrivning Företagsekonomi: Ekonomie kandidatexamen
  5. Examensbeskrivning Företagsekonomi: Filosofie kandidatexamen
  6. Examensbeskrivning Medieteknik: Filosofie kandidatexamen
  7. Examensbeskrivning Pedagogik: Högskoleexamen
  8. Examensbeskrivning Pedagogik: Filosofie kandidatexamen
  9. Examensbeskrivning Pedagogik: Filosofie magisterexamen
  10. Examensbeskrivning Psykologi: Högskoleexamen
  11. Examensbeskrivning Psykologi: Filosofie kandidatexamen
  12. Examensbeskrivning Psykologi: Filosofie magisterexamen

13.Fastställande av utbildningsplaner [MJB] (bil. 9)

  1. Automationsteknik, 120 hp, 2011
  1. Automationsteknik, 120 hp, 2012
  2. Civilingenjör i data- och medieteknik, 300 hp, 2013
  3. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2013
  4. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2013
  5. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2011
  6. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2012
  7. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2013
  8. Högskoleingenjör i Energisystem för hållbar utveckling, 180 hp, 2013
  9. Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 60 hp, 2013
  10. Magisterprogram i Strategiskt ledarskap för hållbarhet, 60 hp, 2013
  11. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp, 2013
  12. Produktutveckling, 120 hp, 2013
  13. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2013

 Informations- och diskussionsärenden:

14.Forsknings- och utbildningsstrategi för BTH 2013-2016 [MMA]

15.Klassificering av kurser i utbildningsområde [MJB] (bil. 10)

16.Information från lärarförslagsnämnden [RMO/MTP/CBO] (bil. 11)

17.Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola [ASU]

 1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning – HSV och BTH

Avslutning:

1.Övriga frågor

2.Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson                                                          

Ordförande                                                                             

Per-Olof Gunnarsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Per-Olof Gunnarsson på e-postadress per-olof.gunnarsson@bth.se

Redigera
Share Dela