Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden 2002-01-09 i konferensrum Ankaret i Karlskrona

Närvarande:

Claes Wohlin, professor (ordf)

Claes Jogreus, universitetslektor

Eva Pettersson, adjunkt

Maria Aurell, adjunkt

Jörgen Andersson, adjunkt

Benny Lövström, universitetslektor

Helene Ivarsson, universitetslektor

Anders Nilsson, adjunkt

Ronny Heimer, student

Maria Larsson, student

Jenny Nordgren, student

Adjungerad Bengt Aspvall, professor

Frånvarande:

Annika Annemark, bibliotekarie


 

§ 1 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Mötet beslöt att adjungera Bengt Aspvall till detta möte

§ 3 Den utsända föredragningslistan fastställdes med följande tillägg under punkten Övrigt:

a) Kurs informationssökning

b) Sekreterare till nämnden

c) Hemsida för nämnden

§ 4 Till justeringsperson för mötet valdes Jörgen Andersson.

Informations- och diskussionsärenden:

§ 5 Dokument som kommer att vara styrande för nämndens arbete delas ut, bl.a. Högskolelag och Högskoleförordning, vissa BTH-dokument. Utbildningsplaner delas inte ut men finns hos ordföranden.

Vid nästa möte ska bl.a. Lokala studievägsrelaterade föreskrifter vid BTH tas upp för beslut. Innan detta möte ska ordföranden kontakta studerandeavdelningen för kontroll om institutionerna har haft möjlighet att yttra sig och om synpunkterna har integrerats i föreskrifterna.

§ 6 Ersättning till institutionerna för deltagare i nämnden enligt Rektorsbeslut 101 (2001-12-20). För år 2002 är summan 15.750:-. BSK påtalade att de inte får någon ersättning för sina nämndarbeten. De uppmanades att ta upp frågan med Rektorsstaben.

§ 7 Instruktion till Grundutbildningsnämnden (R 100, 2001-12-20) är utdelad till nämndens ledamöter.

§ 8 Delegation till institutionerna. Diskussionsunderlag utsänt med kallelsen till mötet.

Mötet diskuterar delegationsförslaget. Ordföranden kommer att arbeta in mötets synpunkter till ändringar i detta dokument, därefter till ledamöterna för yttrande innan de sänds till institutionerna på remiss. Fastställelse av delegationerna bör kunna ske under februari.

§ 9 Examensordning vid BTH

Enl rektorsbeslut R 099 (2001-12-20) har GUN fått i uppgift att revidera examensordningen vid BTH skyndsamt. Det viktigaste är att diskutera principerna vad som ska gälla i framtiden. Ordf kommer begära information från institutionerna samt sammanställa de beslut som finns idag.

§ 10 Nya program läsåret 2002—2003

Utsänt materiel är beslutat av Högskolestyrelsen. Utbildningsplaner ska begäras in för resp utbildning till Grundutbildningsnämnden omgående. Beslut om utbildningsplanerna bör finnas klara när utbildningskatalogen sänds ut.

§ 11 Ansökan generell rätt för magisterexamen med djup

Bengt Aspvall, som fått rektors uppdrag att ansvara för ansökan om generell rätt för magisterexamen med djup, lämnar information om HSV bestämmelser. Ansökan skall vara insänd senast 2002-01-31. Kvalitetssäkringsprocedur skall tas fram av nämnden, ledamöterna uppmanas att lämna synpunkter.

§ 12 Idéer nya program i framtiden från arbetsgrupp och

§ 13 Slutrapport från arbetsgruppen för magisterprogram

De handlingar som är utsända till dessa två punkter skall ses såsom bakgrundsmaterial för det fortsatta arbetet med nya program. Därefter lades dessa punkter till handlingarna för kommande möten.

Beslutsärende

§ 14 Lärarförslagsnämnd

Förutsatt att Fakultetsnämnden fattar samma beslut beslutar nämnden att:

 • En lärarförslagsnämnd inrättas med 3 studeranderepresentanter och 4 lärarrepresentanter (2 från GUN och 2 från FAN).
 • Mandatperioden ska vara från beslut i fakultetsnämnden t.o.m. 2004-12-31.
 • Till eventuell lärarförslagsnämnd delegeras rätten att konstituera sig, men ordförande och vice ordförande bör komma från olika nämnder.
 • Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.
 • Nämnden får ej delegera vidare.
 • Återtagande av delegation kan ske om Grundutbildningsnämnden eller Fakultetsnämnden finner så lämpligt.
 • Återrapportering ska ske till Grundutbildningsnämnden och Fakultetsnämnden genom att protokollen från Lärarförslagsnämnden ska sändas till nämnderna.
 • Dagordningen till lärarförslagsnämnden skall även tillställas grundutbildningsnämndens och fakultetsnämndens ledamöter i samband med utskick av kallelse.
 • Nämnden ska kunna, där den finner det lämpligt, adjungera sakkunniga till sig.
 • Från Grundutbildningsnämndens valdes professor Claes Wohlin samt universitetslektor Helene Ivarsson såsom ledamöter till Lärarförslagsnämnden.
 • Delegationen anges i Beslutsordning för Blekinge Tekniska Högskola, punkt 3.2 (fastställd av Högskolestyrelsen 2001-10-01, §82).

§ 15 Utskott civilingenjörsprogrammet

Håkan Grahn (IPD) utses till programansvarig t o m 2004-12-31, vidare utses ett utskott bestående av 4 personer (inklusive programansvarig och studentrepresentant) från IPD, ITS och IHN. Dessa utses t o m 2002-12-31. Nämnden anser att det ska finnas en studeranderepresentant i gruppen. Utskottet är återrapporteringsskyldig till Grundutbildningsnämnden vid varje möte under våren. Utskottet ska främst arbeta med att ta fram utbildningsplan, som ska fastställas av nämnden. Förslag lämnas till Högskolestyrelsen att Grundutbildningsnämnden ska vara programansvarig för civilingenjörsprogrammet.

§ 16 Till nästa möte

- Delegation

- Examensordningen

- Beslut om Lokala studievägsrelaterade föreskrifter vid BTH

- Återrapportering om civilingenjörsprogrammet

- Status på nya program, d.v.s. program som startar hösten 2002.

§ 17 Mötesdagar under våren

Fastställande av datum för vårens möte skjuts till nästa möte 2002-02-07. Mötet i mars förläggs till Annebo och mötet i april till Karlshamn.

§ 18 Övrigt

a) Kurs i informationssökning. Jenny Nordgren informerade om diskussion som förevarit i Ledningskonferensen. Ärendet bordläggs till nästa möte.

b) Sekreterarfrågan bordlades.

c) Hemsidan bordlades.

d) Maillista för GUN skall ordnas av Claes Wohlin.

Vid protokollet

Ing-Marie Billgren

Sekreterare

Justeras:

Claes Wohlin Jörgen Andersson

Redigera
Share Dela