Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden


Tid: 2008-01-23, kl. 9.00-14.00

Plats: Ankaret, Gräsvik


Närvarande:

Ordförande:
Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell
Heléne Ivarsson
Claes Jogréus
Sigrid Johansson
Stefan Johansson
Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Malin Jarlbring
Joacim Pettersson

Övriga:

Martin Jacobsson, planeringssekreterare
Jenny Welander, adjungerad från Studerandeavdelningen

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:
Lars Lundberg

Studeranderepresentanter:

Madelene Andersson

Föredragande:

Om inte annat anges har ordförande varit föredragande.


§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till detta möte och denna nya mandatperiod för nämnden. Samtliga närvarande presenterade sig. Nämnden beslöt att till sammanträdet adjungera Jenny Welander från Studerandeavdelningen, eftersom chefen för Studerandeavdelningen ännu inte tillträtt sin anställning.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Ordförande förklarade mötesordningen för Grundutbildningsnämnden. Efter punkt 8.3 i föredragningslistan lade ordförande till en punkt ”Information om det övergripande kvalitetsarbetet”. Efter punkten 16 lades till en punkt rörande ledamot i programorganet för civilingenjörsutbildningar (PCi). Med dessa förändringar fastställdes föredragningslistan.

§ 3 Val av justerare

Marie Aurell valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötes protokoll

Protokollet från Grundutbildningsnämndens sammanträde den 17 december förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 5 Dekanus delegerade beslut

Dekanus delegerade beslut DG020/07 och DG001/08 lades till handlingarna efter en kort diskussion om klassningen av kurser i beslut DG001/08.

§ 6 Information från ordförande

Ordf. informerade om:

 • Nämndens uppgifter och plats i organisationen utifrån BTH:s organisationsplan.
 • Hur nämnden hittills arbetat. Detta arbete har särskilt rört inrättande av program, kvalitetsfrågor, t.ex. utbildningsplaner, och system för utvärderingar.
 • Akademi sydost.
 • Resursutredningen, RUT2.
 • Avgifter för studenter utanför EU/EES.
 • Befattningsutredningens betänkande Karriär för kvalitet.
 • HSV-seminarium den 7 februari i Stockholm, Det nya kvalitetssäkringssystemet 2007-2012. Ordförande kommer att delta.
 • SUHF-seminarium om nationell studentrörlighet den 7 februari, Arlanda. Maria Engelmark och Jörgen Nordberg deltar från Blekinge Tekniska Högskola.
 • BTH:s satsning på Strategiska projekt med rektorsmedel. Grundutbildningsnämnden kommer troligen att involveras i detta arbete.
 • Förslag om gemensamt beslutsorgan för lärarutbildningen eller valda delar av lärarutbildningen inom Akademi sydost.

§ 7 Information från lärarförslagsnämnden

Claes Jogréus informerade från Lärarförslagsnämndens möte den 20 december, samt gav kort information om hur nämnden hittills arbetat. Protokollet bifogas nästa kallelse till Grundutbildningsnämnden. Heléne Ivarsson informerade om pågående ärenden i Lärarförslagsnämnden.

§ 8 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 

§ 8.1 Uppdatering av lista på kvalitetsförbättringsåtgärder

Jfr § 202.1 i protokoll från 2007-12-17. Dessa punkter kvarstår. Nämnden diskuterade interna informationsmöjligheter och möjligheter att nå ut med sin verksamhet till övriga inom högskolan.

§ 8.2 Kursvärderingssystem på Blekinge Tekniska Högskola

Stefan Johansson informerade utförligt om det kommande gemensamma kursutvärderingssystemet vid Blekinge Tekniska Högskola, vilket bygger på CEQ (Course Experience Questionnaire). Olika funktioner, möjligheter och eventuella problem i systemet diskuterades av nämnden.

§ 8.3 Pågående utvärderingar

Ordförande redogjorde för pågående utvärderingar vid högskolan.

§ 8.4 Ordförande informerade om det beslutade kvalitetssystemet vid Blekinge Tekniska Högskola.

 

§ 9 Forskning- och utbildningsstrategi 2009-2012 för Blekinge Tekniska Högskola

Ordförande presenterade kortfattat Blekinge Tekniska Högskolas Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012 som fastställts av styrelsen 2007-12-21. Nämnden diskuterade strategin.

§ 10 Bilagor till examensordningen

Ordförande informerade om den lokala examensordningen och de bilagor som återstår för Grundutbildningsnämnden att ta fram.

§ 11 Huvudområden för examen

Ordförande informerade om begreppet huvudområde och eventuella nya huvudområden. Förslag till nya huvudområden kommer att förberedas inför högskolestyrelsens sammanträde i april.

§ 12 Examensbeskrivningar för generell examen

Ordförande informerade om arbetet med examensbeskrivningarna för generell examen vid Blekinge Tekniska Högskola.

§ 13 Delegering till Lärarförslagsnämnd och utseende av ledamöter

Bakgrund


Ordföranden presenterade ett förslag till dokument för fastställande av sammansättning, utseende och mandat för Lärarförslagsnämnden, LFN. Nämnden diskuterade detta samt förslag på representanter från GUN. Vidare föreslog ordföranden att nämnden skulle ge den nya LFN mandat att fortsätta behandla pågående ärenden. Ordföranden informerade slutligen om att det beslut GUN fattar blir giltigt under förutsättning att FAK fattar samma beslut.

Beslut


Nämnden beslöt att för sin del fastställa det föreslagna dokumentet angående Lärarförslagsnämnden. På ordförandes förslag valde nämnden Claes Jogréus och Heléne Ivarsson till ordinarie representanter i Lärarförslagsnämnden. Till suppleant med närvaro- och yttranderätt valdes Marie Aurell. Nämnden beslöt att till ordförande i nämnden välja Paul Davidsson och till vice ordförande Claes Jogréus. Nämnden beslöt också att den nya Lärarförslagsnämnden ska fortsätta behandla pågående ärenden. Dokumentet som reglerar Lärarförslagsnämnden samt utseendet av ordförande och vice ordförande gäller under förutsättning att Fakultetsnämnden fattar likalydande beslut. I anslutning till detta beslutsärende diskuterade nämnden möjligheten att flytta utnämnandet av docenter från Fakultetsnämnden till Lärarförslagsnämnden.

§ 14 Adjungering till Grundutbildningnämndens sammanträden av Studerandeavdelningens chef eller den chefen utser

Bakgrund


För att öka informationsutbytet mellan Grundutbildningsnämnden och Studerandeavdelningen beslöt nämnden 2003-12-09 att tills vidare adjungera chefen för Studerandeavdelningen till nämndens sammanträden. För att ge denne möjlighet att delegera deltagandet i sammanträdena, förslås att nämnden i beslutet lägger till denna möjlighet.

Beslut


Grundutbildningsnämnden beslöt att till sina sammanträden tills vidare adjungera chefen för Studerandeavdelningen eller den chefen utser.

§ 15 Inrättande av arbetsutskott

Nämnden beslöt att inrätta ett arbetsutskott, vars främsta uppgift ska vara att inför sammanträdena förbereda utbildningsplaner. I arbetsutskottet ingår Nämndens ordförande och vice ordförande, planeringssekreteraren och en studeranderepresentant. Till arbetsutskottets möten kan andra personer, såväl från Grundutbildningsnämnden som utanför, adjungeras vid beredningen av särskilda ärenden.

§ 16 Fastställande av utbildningsplaner

Fastställandet av utbildningsplanerna bordlades. Planerna remitterades till arbetsutskottet för beredning.

§ 17 Ledamot i programorganet för civilingenjörsutbildningar (PCi)

Nämnden beslöt att utse Claes Jogréus till nämndens ledamot i PCi.

§ 17 Vårens möten

Mötet fastställde följande mötestider och -platser:
2008-02-20, Ronneby,
2008-04-03, Karlskrona,
2008-05-05, Ronneby,
2008-06-03, Karlskrona.
Observera att de två sista mötenas datum är ändrade jämfört med de datum som föreslogs av föregående nämnd.

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 19 Till nästa möte.

Vid nästa sammanträde i Grundutbildningsnämnden kommer bland annat följande frågor att behandlas:

 • Information om Akademi sydost.


Benny Lövström
Ordförande

Marie Aurell
Justeras

Martin Jacobsson
Sekreterare

Redigera
Share Dela