Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2007-11-19, kl. 09.00-12.30

Plats: Ankaret, Gräsvik

 

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, dekanus

Företrädare för verksamheten

Ewy Olander

Lars Lundberg

Övriga

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare

Lena Brandt Gustafsson, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Jörgen Nordberg

Heléne Ivarsson

Claes Jogréus

Stefan Johansson

Företrädande för de studerande

Madelene Andersson

Malin Jarbring

Rickard Lind

Föredragande:

Om inte annat anges har Benny Lövström varit föredragande.


§ 175 Sammanträdet öppnas

Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna.

§ 176 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes i enlighet med kallelsen. Under övriga frågor anmäldes ett ärende angående särskilt urval på samtliga masterprogram på TEK.

§ 177 Val av justerare

Lars Lundberg valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 178 Föregående mötes protokoll

Ett förtydligande gjordes på punkt § 159. Det förelåg en missuppfattning vid förra mötet, provanställningen handlade inte om dokumentation av den pedagogiska skickligheten. Nämnden lämnar ärendet utan åtgärd. Angående punkt § 166 meddelade ordförande att dekanbeslut ännu ej tagits om namnet på Masterprogrammet i programvarukvalitet men att det nu kommer att göras så fort han stämt av med GU-ansvarig på TEK. Protokollet från den 23 oktober lades därmed till handlingarna.

§ 179 Dekanus delegerade beslut

Dekanus delegerade beslut DG 18/07 och 19/07 lades till handlingarna.

§ 180 Information från ordförande

Ordförande informerade om att:

  • Remissvar har skickats till HSV angående områdesbehörigheter och meritpoäng.
  • Brändströms resursutredning har presenterats. Den är ute på remiss under våren 08.
  • Information från RET-möte, med bl.a. statssekreterare Honeth.
  • BTH/TKS har ansökt till HSV om utvidgat användande av alternativt urval.
  • HSV har uttalat sig om att andelen forskarutbildade vid lärosätena bör höjas.
  • Dekanus har ansökt om pengar från rektors strategiska medel för att nämnden ska kunna jobba mer med bl.a. kvalitetsfrågor under 2008.
  • "Välj IT"- kampanjen är igång igen. Tio av landets lärosäten med flest studenter på utbildningar inom detta område ska vara med.

§ 181 Information från lärarförslagsnämnden.

Dokumentet lades till handlingarna.

§ 182 Akademi sydost

Dekanus informerar om läget i några delar av samarbetet i Akademi Sydost. BTH vill fortsätta samarbetet med Kalmar och Växjö, men är troligen i nuläget inte redo att besluta om att gå in i en fusion. När det gäller lärarutbildningen i Akademi sydost utreds nu hur strukturen kan formaliseras med viss beslutsrätt i gemensamt organ för ett smidigare genomförande. Det är viktigt för oss att vara med och påverka lärarutbildningens utformning även om vi idag inte har egna rättigheter att ge lärarexamen, och dekanus deltar i denna utredning.

§ 183 Uppföljning av kvalitetsarbete

183.1

Då Stefan Johansson ej var närvarande vid mötet är status för detta arbete oklart. Lotta Antman berättar att Learning Lab håller på att se över utbudet av utvärderingsverktyg. Stefan Johansson bör stämma av med dem så att inte samma process pågår parallellt på två olika platser inom BTH.

183.2

Inget nytt avseende HSV-utvärderingar förelåg.

183.3

Riksrevisionen ska utvärdera Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid BTH, som en del av deras riksomfattande granskning av bl.a. denna utbildning.

§ 184 Inrättandet av huvudområden

Nämnden kommer under det kommande läsåret att använda sig av den mall som har upprättats. Det är högskolestyrelsen som beslutar om inrättande av nytt huvudområde. Dekanus kommer att på högskolestyrelsens nästa möte 2007-11-30 informera om vad grundutbildningsnämnden har kommit fram till i denna fråga.

§ 185 NSHU-projekt om pedagogisk utveckling

Lotta Antman informerar om ett tvåårigt pedagogiskt projekt. Fyra lärosäten är med i projektet som fått 2,5 miljoner kronor ifrån NSHU. I projektet ska man bland annat komma fram till en definition av pedagogisk skicklighet, hjälpa lärare att utforma sin pedagogiska portfölj, hjälpa lärare med pedagogiska karriärvägar, anordna workshops m.m.

§ 186 NSHU-projekt om nätverk för ingenjörsutbild- ningar

Detta projekt fortsätter trots att NSHU inte kunde ge några pengar till det. På BTH är det Jörgen Nordberg, Ansel Berghuvud, Lotta Antman och Benny Lövström som deltagit i detta.

§ 187 Elektroteknik kandidatprogram, internationell rekrytering

Lars Lundberg informerar om det kandidatprogram i elektroteknik som TEK vill inrätta inför hösten 2008. TEKs marknadsföring kommer att inriktas mot europeiska studenter. Till nästa GUN- möte ska underlag och begäran om inrättande ha inkommit från TEK.

§ 188 Jämställande av högskoleingenjör och kandidatexamen vid antagning till avancerad nivå

LTH har utformat ett preliminärt förslag, vilket alla på mötet fick ta del av, där RET föreslås göra en överrenskommelse om att jämställa högskoleingenjörer med kandidater vid antagning till utbildningar på avancerad nivå. Ett slutligt förslag kommer att sändas till rektorerna.

§ 189 Medieteknik åtgärdsplan

Bakgrund

För att tillgodose den externa bedömargruppens rekommendationer i utvärdering av grundutbildningsprogrammen inom medieteknikgruppen vid BTH har nu TKS inkommit med en åtgärdsplan till nämnden.

Beslut

Nämnden anser att åtgärdsplanen är bra, men att en del justeringar bör göras. Dekanus kommer att kontakta TKS angående nämndens förslag till justeringar.

§ 190 Ledamöter till Idérådet för KY-utbildningar

Ärendet bordläggs

§ 191 Kvalitetsarbete inför kommande möten

Dekanus kontaktar Stefan Johansson för en statusrapport. Se även punkt 183.1.

§ 192 Uppdatering av topp-5-listan med förbättringsåtgärder

Till nästa möte ska en topp-5-lista finnas med.

§ 193 Övriga frågor

EK vill införa särskilt urval på samtliga masterprogram. Lars Lundberg, GU-ansvarig på TEK, har från IA fått förslag på vad ett sådant urval kan innehålla. Dekanus ska tillsammans med vice ordförande ta beslut om inrättande av metoden innan första ansökningsdag.

§ 194 TIll nästa möte

Topp-5-lista

Benny Lövström

Ordförande

Lars Lundberg

Justeras

Lena Brandt Gustafsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela