Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2007-12-17, kl. 0900-1200
Plats: Stora konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande Benny Lövström, dekanus

Företrädare för verksamheten

Heléne Ivarsson
Claes Jogréus, t o m § 204
Stefan Johansson
Jörgen Nordberg
Ewy Olander

Företrädare för de studerande

Madelene Andersson
Malin Jarlbring

Övriga

Fredrik Andersson, planeringssekreterare
Ylva Hellström, chef sektionen för hälsa, § 200

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Lars Lundberg

Företrädare för de studerande

Rickard Lind

Föredragande:

Om inte annat anges har Benny Lövström varit föredragande.


§ 195 Sammanträdet öppnas

Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna. De båda nya studeranderepresentanterna Madelene Andersson och Malin Jarlbring presenterade sig och introducerades till Nämnden.

§ 196 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes i enlighet med kallelsen, förutom att § 10 flyttades till efter § 6 samt att punkt 5 ströks.

§ 197 Val av justerare

Ewy Olander valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 198 Föregående mötes protokoll

Protokollet från Grundutbildningsnämndens möte den 19 november lades till handlingarna.

§ 199 Information från ordförande

Ordförande informerade om att:

 • Remissvar lämnats till Högskoleverket kring nya tillträdesregler till högskolan. Reglerna har senare fastställts av Högskoleverket.
 • Befattningsutredningen för högskolan lämnat sitt betänkande.
 • SUHF anordnar en konferens kring nationell studentrörlighet den 7 februari 2008.
 • Grundutbildningsnämnden kommer att få verksamhetsuppdrag för 2008. Den tillträdande nämnden kommer att arbeta med implementeringen av denna under våren.
 • Forsknings- och utbildningsstrategin för Blekinge Tekniska Högskola är på remiss hos bland annat sektionscheferna. Styrelsen fattar beslut innan decembers utgång.
 • En ny planeringssekreterare, Martin Jacobsson, tillträder den 2 januari.

§ 200 Uppföljning av åtgärdsplaner för vårdutbildningar.

Högskoleverket har 27 februari 2007 ifrågasatt Blekinge Tekniska Högskolas rätt att ge kandidatexamen i Folkhälsovetenskap. Verket har även den 23 april 2007 ifråga satt Högskolans rätt att ge Sjuksköterske- och Specialistsjuksköterskeexamen. Sektionen för hälsa har tidigare upprättat åtgärdsplaner som presenterats för Nämnden 3 maj och 11 juni 2007 och ålagts att återkomma med en statusrapport innan 2007 års slut.

Ylva Hellström och Ewy Olander föredrog arbetet med implementering av åtgärdsplanen för folkhälsovetenskap. Ylva Hellström föredrog implementeringen av åtgärdsplanerna för Sjuksköterskeexamen och Specialistsjuksköterskeexamen.

Nämnden diskuterade planerna och konstaterade att de föreslagna och genomförda åtgärderna verkade rimliga. Innan rapport om åtgärdsplaner skickas till Högskoleverket skall Sektionen för hälsa stämma av med ordförande. Det skall ske senast den 1 februari 2008 för folkhälsovetenskap och 1 mars för sjuksköterskeexamen.

§ 201 Information från lärarförslagsnämnden

Claes Jogréus föredrog protokollet från Lärarförslagsnämndens möte den 22 november.

§ 202 Uppföljning av kvalitetsarbete

202.1

Grundutbildningsnämnden uppdaterade sin lista på fem prioriterade kvalitetsförbättringsåtgärder enligt följande:

 1. Förbättra ärendegången inom Nämnden genom bättre förberedelser och tydligare rutiner, t ex genom en checklista.
 2. Tydliggöra Nämndens arbetssätt och kriterier för beslut utåt.
 3. Stärka återkopplingarna till sektionerna av Nämndens arbete, t ex genom ett bättre nyttjande av webbplatsen
 4. Se över ledamöternas kontaktytor ut mot sektionerna, möjligen genom att återinföra kontaktpersoner i någon form
 5. Återkopplingsmöten mellan Grundutbildningsnämnden och sektions- och avdelningschefer

 

202.2

Stefan Johansson föredrog arbetet med ett gemensamt kursvärderingssystem för Högskolan. Under läsperiod 2 skall ett system testas på ett par kurser. Återrapportering av utfall skall ske till januarimötet. Ett kursvärderingsystem skall vara implementerat till läsperiod 4.

202.3

Ordförande föredrog en översikt över statusen på pågående och kommande utvärderingar av utbildningar på Blekinge Tekniska Högskola.

§ 203 Status i översättning av kurs- och utbildningsplaner

Fastställandet av kurs- och utbildningsplaner på engelska som översatts till svenska fortgår. Ordförande och vice ordförande skall fatta beslut på delegation om några utbildningsplaner. Kring kursplanerna behöver ytterligare uppföljning göras för att klarlägga status i arbetet.

§ 204 Huvudområden för examen

Ordförande informerade om att han informerat styrelsen om arbetet med att revidera förteckningen för huvudområden som leder till examen. Grundutbildningsnämnden skall ta fram ett förslag till styrelsen tidigt under vårterminen.

§ 205 Examensbeskrivningar för generell examen

Ordförande informerade om förslag till generella examensbeskrivningar som upprättats av en arbetsgrupp som bestått av ordförande, några ledamöter av Nämnden, planeringssekreterare samt chefen för studerandeavdelningen. Remiss på slutgiltigt förslag skall gå till bland annat sektionerna innan förlaget fastställs som bilaga till examensordningen.

§ 206 Rättsvetenskap som huvudområde

Bakgrund

Sektionen för management har inkommit med ett förslag om att byta namn på huvudområdet Handelsrätt till Rättsvetenskap. Motiveringen är bland annat att förändringen därmed hamnar i samklang med liknande utbildningar på andra lärosäten och kursernas innehåll

Beslut

Grundutbildningsnämnden tillstyrker namnbyte från Handelsrätt till Rättsvetenskap.

Nämnden konstaterar också att beslutsprocessen för hur man fastställer förteckningen på huvudområden som inte leder till examen måste preciseras samt att Grundutbildningsnämnden måste ha insyn i denna beslutsprocess. Nämnden menar också att förteckningen på huvudområden som inte leder till examen måste fastställas snarast möjligt. Grundutbildningsnämnden bör även se över hur man reglerar huvudområden som leder till högskoleexamen.

§ 207 Inrättande av program Elektroingenjör med inriktning datorteknik

Bakgrund

Sektionen för teknik har inkommit med ett förslag till inrättande av ett utbildningsprogram Elektroingenjör med inriktning datorteknik.

Beslut

Nämnden beslutade att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Elektroingenjör med inriktning datorteknik.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Electrical and Computer Engineering.

Examen som programmet är avsett att leda till: Högskoleingenjörsexamen i elektroteknik alternativt Teknologie kandidatexamen med huvudområdet elektroteknik.

Antal högskolepoäng: 180.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även Matematik D, Fysik B och Engelska A med lägst betyget Godkänd.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 208 Vårens mötestider i Grundutbildningsnämnden

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutade att sammanträda på följande datum under vårterminen 2008.
- 23 januari
- 20 februari
- 3 april
- 7 maj
- 5 juni

§ 209 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns

§ 210 Till nästa möte

Till nästkommande möte i Grundutbildningsnämnden skall bland annat följande frågor behandlas:

 • Delegation till, och utseende av ledamöter i, Lärarförslagsnämnden
 • Generella examensbeskrivningar
 • Förslag till revidering av huvudområden
 • Bilagor till examensordningen
 • Uppföljning av utvärderingen av medieteknik


Ordförande avslutade mötet genom att tacka den avgående Grundutbildningsnämnden för sin insats genom åren, innan årets arbete i Nämnden avslutades med jullunch på Ronneby Brunn.

Benny Lövström
Ordförande

Ewy Olander
Justeras

Fredrik Andersson
Sekreterare

Redigera
Share Dela