Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

 

Tid: 2008-06-03, kl. 9.00-12.45

Plats: Ankaret, Gräsvik

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson

Claes Jogréus (§ 79-92)

Sigrid Johansson

Stefan Johansson (§ 79-95.10)

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Madelene Andersson

Malin Jarlbring

Joacim Petersson

Övriga:

Annika Annemark, chef för biblioteket

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Riita Mettälä, chef för Studerandeavdelningen

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Lars Lundberg

Om inte annat anges, har ordföranden varit föredragande.


§ 79 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 80 Fastställande av föredragningslista

Dagordningen fastställdes enligt kallelse.

§ 81 Val av justerare

Till justeringsperson utsågs Joacim Petersson.

§ 82 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 83 Information från ordförande

Ordföranden informerade en ny bok av S. Franke och R. Nitzler, Att kvalitetssäkra högre utbildning - en utvecklande resa från Umeå till Bologna. Ordföranden informe­rade vidare om två rapporter från HSV. Den ena rörde kvinnor och män i högskolan, där det konstateras att en allt mindre del av studenterna är män, medan hitresta utländska studenter uppvisar en motsatt fördelning, med en majoritet män. Den andra rapporten, Frihetens pris - ett gränslöst arbete, behandlade den akademiska personalens arbetssituation.

Riita Mettälä informerade om vidtagna åtgärder vid BTH mot fusk vilka lyckats mycket bra, även om kostnaderna för examination härigenom ökat. Vidare informerade hon om ett stort antal inställda kurser vid Sektionen för management och de problem som uppstått i anslutning till detta. Nämnden ansåg att rutinerna för inställande av kurser borde ses över och ansåg att sektionens tillvägagångssätt var bekymmersamt. Nämnden såg allvarligt på att man i ett så sent skede ställde in så många kurser, varav flera hade ett stort antal sökande.

Ordföranden informerade slutligen kort om Åsa Lindberg-Sands skrift Läranderesultat som utgångspunkt för högskolans kurs- och utbildningsplaner. Denna kommer att diskuteras vid GUN:s möte i augusti.

§ 84 Status på remissvar

Nämnden diskuterade avgivna remisser och möjligheten att göra sådana remissvar tillgängliga via webben på BTH. Ordföranden informerade kort om avgivna svar och om de två remisser, rörande Yrkeshögskolan och gymnasieskolan, vilka för närvarande bereds vid BTH. Marie Aurell informerade kortfattat om remissen om Yrkeshögskolan, varefter en diskussion om denna utredning följde.

§ 85 Fastställande av litteraturlistor

Det har upplevts som ett problem att kurslistor, som nu ingår i kursplanerna, fastställs i så god tid i förväg att de hinner bli inaktuella. Ett förslag är att fortsätta fastställa kurslistor i kursplanerna, men med förbehåll att en revidering kan ske omkring sex veckor före kursstart. Det påpekades att det i så fall måste finnas en klar gräns för hur nära inpå kursstart listan får ändras. Ordföranden kommer att kontakta studerandeavdelningen i ärendet.

§ 86 Examensordningen

Ordföranden presenterade den nyligen fastställda examensordningen. Nämnden diskuterade kort innehållet.

§ 87 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

Ordföranden informerade om en anmälan som gjorts mot BTH angående undersköterskeutbildningen och dess förhållande till sjuksköterskeutbildningen. BTH kommer att sända in kommentar till denna anmälan.

Marie Aurell informerade om det strategiska projektet om kvalitetssystem för BTH, som avstämts med rektor och vicerektor den 2 juni. Nämnden diskuterade projektet kort. Ett förslag till studenthandbok och lärarhandbok, som skulle innehålla väsentliga rutiner och processer i högskolans arbete, diskuterades.

87.1 Kursutvärderingssystemet

Stefan Johansson informerade kortfattat om kursutvärderingssystemet. Arbete pågår på en testversion som ska omfatta ett antal sommarkurser.

§ 88 Information från PCi

Claes Jogréus informerade om senaste mötet i PCi. Samtliga representanter från BTH hade varit närvarande. Man hade vid mötet kunnat konstatera ett större antal sökande till vissa av civilingenjörsprogrammen. I de fall där så inte var fallet hade man diskuterat vilka åtgärder som borde vidtagas för att öka antalet sökande. Det påpekades att materialet på webben om civilingenjörsutbildningarna måste vara av hög kvalitet och uppdaterat.

§ 89 Status i arbetet med utbildningsplanerna

Planeringssekreteraren redogjorde för status i arbetet med utbildningsplanerna. Nämnden diskuterade det faktum att ett par planer inte inkommit och lämpliga åtgärder. Nämnden delegerade till arbetsutskottet (ordförande, vice ordförande och Joacim Petersson) att fastställa dessa utbildningsplaner och de utbildningsplaner som eventuellt inte hanns med vid dagens sammanträde. Utbildningsplanerna ska ha inkommit till GUN senast den 10 juni.

§ 90 GUN:s roll i strategiarbetet vid BTH

Ordföranden redogjorde för strategiarbetet vid BTH och GUN:s roll i detta. Ordföranden föreslog att GUN skulle avsätta en halv dag för att arbeta med sin roll, sannolikt i augusti eller september 2008.

§ 91 Delegation till dekanus att besluta om justeringar i utbildningsplaner

Nämnden beslöt att till dekanus och en studeranderepresentant delegera beslut om att examina i utbildningsplanerna ändras enligt den nya examensordningen.

§ 92 Fastställande av bilagor till examensordningen vid BTH

92.1 Nämnden beslöt att fastställa Bilaga 1: Förteckning över huvudområden inom vilka BTH utfärdar examina och över yrkesexamina vid BTH.

92.2. Nämnden beslöt att fastställa Bilaga 2: Matematikkrav i samband med förledet teknologie med de ändringarna att kursen MA1102 utgår ur listan, att kursen Statistik med SPSS kompletteras med en kurskod och att denna kurs omfattar 4 hp.

92.3. Nämnden diskuterade utförligt Bilaga 3: Kriterier för huvudområden vid BTH och föreslog ett antal ändringar. En ny version ska föreläggas nämnden vid mötet i augusti. I anslutning till denna punkt föreslogs en centralt upprättad lista över kompetens inom respektive huvudområde.

92.4. Nämnden fastställde Bilaga 4: Examensbeskrivningar enligt förslag.

§ 93 Begäran om revision resp. inrättande av huvudområden

§ 93.1 Revision av huvudområdesbenämning: Strategiskt ledarskap för hållbar utveckling

Bakgrund

Vid fastställandet av huvudområden 2007-06-21 fastställdes huvudområdet Strategiskt ledarskap för hållbar utveckling. Huvudområdets benämning bör vara Strategiskt ledarskap för hållbarhet.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslöt föreslå Högskolestyrelsen att byta namn på huvudområdet Strategiskt ledarskap för hållbar utveckling till Strategiskt ledarskap för hållbarhet.

§ 93.2 Inrättande av huvudområde Interaktionsdesign

Bakgrund

Sektionen för teknik har inkommit med en begäran om inrättande av huvudområde Interaktionsdesign. Detta motiveras bl.a. med att interaktionsdesign svarar mot ett växande behov inom olika samhällsområden och mot ett intresse från industrin. Man bedömer den framtida efterfrågan av kompetens inom området som stor. Interaktionsdesign finns som ett forskarutbildningsämne vid BTH.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslöt att av högskolestyrelsen begära inrättande av huvudområde enligt följande:

Svenskt namn: Interaktionsdesign

Engelskt namn: Interaction Design

Nivå: Master, magister och kandidat

§ 93.3 Inrättande av huvudområde Utveckling av digitala spel

Bakgrund

En begäran om inrättande av huvudområde Utveckling av digitala spel har inkommit. Detta motiveras bl.a. med att ett sådant inrättande inte bara skulle möta behoven hos underhållnings­industrin utan även lägga grunden för utvecklandet av kurser och program som behandlar spel som effektiva medel för träning, simulering, visualisering, diagnos och analys som kan tillämpas inom många områden. Utveckling av digitala spel finns som ett forskarutbildningsämne vid BTH.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslöt att av högskolestyrelsen begära inrättande av huvudområde enligt följande:

Svenskt namn: Utveckling av digitala spel

Engelskt namn: Digital Game Development

Nivå: Master, magister, kandidat

I anslutning till detta beslut konstaterades att det för varje huvudområde vid BTH borde finnas en publicerbar beskrivning.

§ 94 Begäran om inrättande av kandidatprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering

Nämnden bordlade inrättandet. Nämnden ställde sig emellertid positiv till utbildningsprogrammet. Möjligen kunde det vara lämpligt att ha något fler kurser som inte föll inom Folkhälsovetenskap. Utbildningens benämning ska ses över.

§ 95 Fastställande av utbildningsplaner

Följande utbildningsplaner fastställdes.

1. Ekonom Online, 180 hp
2. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp
3. Litteratur, kultur och digitala medier, 180 hp
4. Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning, 180 hp
5. Software Engineering, 120 hp

Stefan Johansson reserverade sig mot beslutet om fastställande av skälet att utbildningsprogram vid BTH borde ha svenska namn.

6. Software Engineering, 180 hp

Stefan Johansson reserverade sig mot beslutet om fastställande av skälet att utbildningsprogram vid BTH borde ha svenska namn.

7. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp
8. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp

Följande utbildningsplaner fastställdes med angivna förbehåll.

  1. Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik, "Ingenjör Online", 180 hp (Ordet "enklare" i sista målet för 120 hp ska strykas.)
  2. Ekonomprogrammet med inriktning mot informationsekonomi, 180 hp (Med redaktionella ändringar.)
  3. Civilingenjörsprogram i spel- och programvaruteknik, 300 hp (Alla färdiga kurskoder ska införas.)

§ 96 Områdesbehörigheter

Bakgrund

Från och med antagningen till höstterminen 2010 kommer dagens standard­behörig­heter att ersättas med områdesbehörigheter. Utöver behörighetskurserna kommer områdesbehörigheterna även att bestå av meritkurser. Genom dessa kan gymnasie­eleverna skaffa sig meritpoäng. Eftersom dagens gymnasieelever är de som kom­mer att söka till högskoleutbildningar 2010, är det relevant att så tidigt som möjligt ange områdesbehörighet för Högskolans utbildningar, för att där­igenom ge elever­na en möjlighet att riktat välja kurser. För vissa yrkesutbildningar är områdesbe­hö­righeter rekommenderade av HSV. Därför föreslås att dessa fastställs för BTH.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslöt att följande områdesbehörigheter gäller för antagning till Blekinge Tekniska Högskola fr.o.m. 1 januari 2010.

Högskoleingenjörsutbildning: områdesbehörighet 8

Civilingenjörsutbildning: områdesbehörighet 9

Sjuksköterskeutbildning: områdesbehörighet 16

§ 97 Mötesdatum för hösten

Nämnden fastställde mötesdatum för hösten enligt följande.

27 augusti, Ronneby

22 september, Karlskrona

15 oktober, Ronneby

17 november, Karlskrona

17 december, Ronneby.

§ 98 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns, varför ordföranden tackade ledamöterna för deras insatser och önskade dem en trevlig sommar.

§ 99 Till nästa möte

Vid nästa sammanträde i nämnden ska bland annat följande behandlas.

  • Språk i namn på utbildningar vid BTH.
  • Bilaga 3 till examensordningen.
  • Riktlinjer för minskande av fusk vid tentamen

 

Benny Lövström

Ordförande

Joacim Petersson

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela