Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2008-08-27 kl. 9.00-12.30

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson

Claes Jogréus

Sigrid Johansson

Stefan Johansson (t.o.m. § 111)

Lars Lundberg

Studeranderepresentanter:

Elias Lindgren

Joacim Petersson

Övriga:

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Eva Pihlblad (§ 105)

Mariana Sahlström (§ 109)

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Louise Hammarlund

Övriga:

Annika Annemark, chef för biblioteket

Föredragande: Om inte annat anges, har ordföranden varit föredragande.


§ 100 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Alla presenterade sig.

§ 101 Fastställande av föredragningslista

Dagordningen fastställdes enligt kallelse.

§ 102 Val av justerare

Lars Lundberg utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 103 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna. Fråga ställdes om Åsa Lindberg-Sands skrift Läranderesultat som utgångspunkt för hög­skolans kurs- och utbildningsplaner som tagits under § 83 och huruvida denna skulle tas upp vid dagens möte. Av praktiska skäl kommer den i stället att tas upp vid septem­bermötet.

§ 104 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

  • studentkårens nyvalde ordförande, Joacim Petersson, som även är studerande­representant i GUN.
  • den förestående uppdelningen av sektionen för teknik.
  • det ökade antalet studenter vid BTH, särskilt på grundnivå och inom IT-området. Även på avancerad nivå har antalet ökat. Tomas Johansson utvecklade denna information, varefter nämnden diskuterade konsekvenserna av ökningen.

§ 105 Verksamhet 2009 - interna tak

Ekonomichef Eva Pihlblad informerade om budgetarbetet och processerna kring detta. Särskilt kommenterades att antalet studenter gör att regeringens takbelopp överskrids vid BTH. Frågan väcktes om GUN vill ha synpunkter t.ex. inför rektors inriktningsbeslut i slutet av september, vilket följs upp med ett reviderat beslut senare under hösten. I början av oktober lämnas en prognos till departementet. Nämnden diskuterade budgetarbetet. I sammanhanget berördes även de möjliga effekterna av de ändrade reglerna för utländska studenter. En grupp bestående av dekanus (sammankallande), Marie Aurell, Lars Lundberg och Joacim Petersson tillsattes för att arbeta med denna fråga och föra vidare synpunkter till strategirådet. Gruppen återrapporterar till GUN i september. Gruppen bör ta hänsyn till styrelsens strategidokument.

§ 106 Information från lärarförslagsnämnden

Claes Jogréus informerade om sammanträdet i LFN den 11 juni utifrån protokollet från detta möte och dessutom från mötet den 19 augusti. Sakkunnigförfarandet vid tillsättning av adjunkter diskuterades av nämnden. Vidare diskuterades LFN:s förslag till nya principer för befordran från adjunkt till lektor då personen har avlagt doktorsexamen, där man i fortsättningen kommer att ha en extern sakkunnig i stället för som hittills två.

§ 107 Avgivna remissvar

Avgivna remissvar om Yrkeshögskolan och om gymnasieskolan meddelades nämnden.

§ 108 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

Marie Aurell informerade om status i kvalitetsarbetet. Hon har träffat representanter för samtliga sektioner och informerat om arbetet och tagit emot synpunkter. Ett brev har gått ut med information dels om hela projektet, dels särskilt om kursvärderingssystemet. Enheterna har informerats, studenterna kommer att informeras. Vidare ska ett över­gripande kvalitetsdokument tas fram, en pilotsjälvvärdering kommer att genomföras av Marie, varigenom kriterierna förs ut och man får en bild av läget, och en webbplats håller på att tas fram. GUN kommer att diskutera detta arbete vid sitt möte den 22 september. Ett underlag kommer att tillställas nämndens ledamöter.

1. Pågående utvärderingar

Ordföranden informerade om status för pågående utvärderingar.

2. Kursvärderingssystemet

Stefan Johansson redogjorde kortfattat för arbetet med kursvärderingssystemet, som kommer att användas på alla kurser från och med innevarande hösttermin. På fråga klargjordes att resultaten i det nya kursvärderingssystemet, med undantag för de fria kommentarerna, kommer att göras tillgängliga på BTH:s webbplats. En fråga ställdes om möjligheten att utvärdera en föreläsning med mentometer eller motsvarande, eftersom det ibland upplevs som ett problem att utvärdering sker sedan kursen delvis förlorat sin aktualitet. Vikten av att kursvärderingarna också faktiskt får genomslag och resulterar i förändringsarbete inom utbildningarna betonades.

§ 109 Tillgänglighet vid BTH

Studentkurator Mariana Sahlström informerade om arbetet med tillgänglighet vid BTH. Arbetet bygger på förordning om tillgänglighet (SFS 2001:526) som gäller samtliga statliga myn­dig­heter och Lag om likabehandling av studenter (SFS 2001:1286). Dels har lokalerna setts över med tanke på tillgänglighet, dels har informationsverksamheten, särskilt webbplatsen, genomgåtts, dels arbetas det för närvarande med tillgänglighet i verk­sam­heten, t.ex. i utbildningen. Nämnden hade fått häftet "Tillgänglig under­vis­ning", vilket delvis presenterades. För vidare information kan man se www.handisam.se. Nämnden diskuterade de regler som finns och deras tillämpning.

§ 110 Antagningsordningen

Tomas Johansson informerade om antagningsordningen. Det utkast som föreligger innehåller vissa väsentliga förändringar som beslutats på nationell nivå. Antagnings­ordningen kommer att föreläggas styrelsen vid dess möte den 3 oktober. Nämnden diskuterade vad punkten 6.8 innebar, och framförde vissa ytterligare synpunkter. En ny revision bör göras inför antagningen ht 2009.

§ 111 Kursplaner

Planeringssekreteraren redogjorde för statusen på kursplaner som tidigare inte funnits på svenska eller varit ofullständiga.

§ 112 Status i arbetet med utbildningsplanerna

Ordföranden redogjorde för statusen i arbetet med utbildningsplanerna och för problemen med andel grundnivåkurser i examina på avancerad nivå. Nämnden diskuterade frågan.

§ 113 Riktlinjer för minskande av fusk vid tentamen

Ordföranden informerade om arbetet i gruppen. Marie Aurell kompletterade in­forma­tionen. Nämnden resonerade kortfattat om definitionsfrågor i fråga om fusk. Den grupp som tillsattes 2008-04-03 (§ 50) kan anses har fullgjort sin uppgift. En ny grupp, bestående av Heléne Ivarsson (sammankallande), Claes Jogréus och Joacim Petersson, tillsattes för att i samarbete med Lotta Antman undersöka möjligheten att ta fram ett kortfattat material om tentamensformer. Tomas Johansson påpekade att även kriterier för betygssättningen borde tas fram.

§ 114 Inrättande av kandidatprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering

Efter diskussion, där t.ex. önskemål om ökad flexibilitet för studenter inom programmet och frågor om anställningsbarhet och arbetsmarknadsbehov fördes fram samt förtydligande rörande möjligheterna med kursläsning vid annat lärosäte resp. i andra länder efterlystes, bordlades inrättandet. Till nästa möte bör någon från programmet bjudas in till GUN.

§ 115 Examensordningen

2. Kriterier för inrättande av huvudområden vid BTH

Bilagan fastställdes enligt förslag.

2. Fastställande av examensbeskrivningar för Folkhälsovetenskap och Vårdvetenskap

Examensbeskrivningarna fastställdes enligt förslag.

§ 116 Delegation till PCi

Ordföranden redogjorde för bakgrunden till att delegationen bör tas upp av GUN. Efter en kort diskussion fastställde nämnden delegationen enligt förslag. Nämnden kon­state­rade emellertid att en ny uppdatering av delegationen måste göras före årsskiftet med anledning av omorganisationen av Sektionen för teknik.

§ 117 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 118 Till nästa möte

Nästa möte kommer att äga rum på Eriksberg och börja kl. 9.00 och avslutas med middag. Halva dagen kommer att ägnas åt kvalitetsarbetet och arbetet med kvalitetssystemet.

 

Benny Lövström

Ordförande

Lars Lundberg

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

 

Redigera
Share Dela