Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2008-09-22, kl. 9.00-15.00

Plats: Eriksberg

 

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson

Claes Jogréus

Sigrid Johansson

Stefan Johansson

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Louise Hammarlund

Elias Lindgren

Joacim Petersson

Övriga:

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare

Lennarth Förberg, chef för Informationsavdelningen (§ 137)

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Helena Persson, informationssekreterare (§ 137)

Louise Stjernberg, Sektionen för hälsa (§ 136)

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Lars Lundberg

 

Föredragande:

Om inte annat anges, har ordföranden varit föredragande.


§ 119 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Ordföranden gick igenom dagens planerade verksamhet. Samtliga närvarande presenterade sig.

§ 120 Fastställande av föredragningslista

Dagordningen fastställdes med följande ändringar. Punkt 17.2 ströks. En punkt för av­rapportering från gruppen som skulle behandla takbelopp lades till under övriga frågor. Stefan Johansson anmälde två övriga frågor rörande dels det PM som finns om fram­tag­ning av kursplaner, vilket bör omarbetas särskilt med tanke på det nya kurs­vär­de­rings­systemet, dels omorganisationen av Sektionen för teknik.

§ 121 Val av justerare

Elias Lindgren utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 122 Protokoll från föregående möte

Protokollet från föregående möte anmäldes justerat och lades till handlingarna.

§ 123 Information från ordförande

Ordföranden informerade om det upptaktsmöte som Joakim Ekberg kallat till inför rekry­te­rings­arbetet. Heléne Ivarsson informerade om skriften Examinationen i fokus. Högskolestudenters lärande och examination - en litteraturöversikt av Towe Wiiand, vilken utdelats till nämndens ledamöter.

§ 124 Ordförandebeslut

Ordföranden informerade om senaste dekanbeslutet om övergångsregler rörande exa­mens­ordningen.

§ 125 Information från lärarförslagsnämnden

Claes Jogréus redogjorde för senaste mötet i lärarförslagsnämnden. Särskilt informe­ra­des om tillsättningen av professuren i Fysisk planering. Nämnden diskuterade även principerna för utseende av sakkunniga till anställning av adjunkter.

§ 126 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar

Ordföranden informerade om pågående utvärderingar utifrån den utskickade samman­ställ­ningen.

2. Kursvärderingssystemet

Denna punkt kommer att behandlas i anslutning till de strategiska diskussionerna efter själva sammanträdet.

§ 127 Information från PCi

Claes Jogréus redogjorde för verksamheten i PCi. Inget möte har hållits sedan senaste GUN-mötet.

§ 128 Oklarheter i fråga om BTH:s nätbaserade utbildning

Marie Aurell tog upp vissa problem med nätbaserad utbildning och It's learning, t.ex. problem beroende på om Mac eller PC används. Ett helhetsgrepp vid BTH på den nät­baserade utbildning önskades. Nämnden diskuterade och redogjorde för olika in­satser som gjorts inom högskolan. Frågan ansågs väsentlig, inte minst ef­tersom en mycket stor del av studenterna studerar nätbaserat. Något slags process­doku­ment för utveckling av kurser efter­lystes. Det betonades att detta är en kvalitetsfråga och att det handlar om bl.a. lärar­kompetens. Även högskolegemensamma riktlinjer för distansarbete  efter­lystes.

§ 129 Inkomna förslag på nya utbildningsprogram inför ht 2009

Ordföranden inledde diskussionen. Följande programförslag hade inkommit:

1.       Samhällsbyggnadsprogrammet (kandidat) (TKS)

2.       Urban Management (master) (TKS)

3.       Urban Design in China and Europe (master) (TKS)

4.       Masterprogram i europeisk planering och regional utveckling (TKS)

5.       Masterprogram i interaktionsdesign (TEK)

6.       Introduktionsår till digitala medier (basår) (TKS)

7.       Civilingenjör i Datorsäkerhet (PCi)

8.       Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling (MAM)

9.       Web, Internet och Programvaruteknik (kandidat/högskoleexamen) (TEK)

Nämnden diskuterade angående Introduktionsår till digitala medier dels om ett basår be­höver inrättas formellt, eftersom ingen examen nås, dels huruvida det finns behov av bas­årsutbildning i detta område. Vidare diskuterade nämnden övriga program och deras plats i det existerande programutbudet. På förslag av ordföranden inrätta­des en grupp be­stående av dekanus, Louise Hammarlund och Claes Jogréus. I diskussionen måste tas hän­syn till interna tak, intern konkurrens, målgrupper och till möjligheten att få in in­for­mation till GUN enligt riktlinjer. Fråga ställdes huruvida några program någonsin läggs ned. Nämnden diskutera­de det faktum att vissa program och kurser har mycket få stu­den­ter och lämpliga åtgärder i sådana fall.

§ 130 Garantiplats för studenter på Bastermin på distans inför ingenjörsstudier

Claes Jogréus redogjorde för bakgrunden till frågan. Ansvariga för basterminen önskar att studenterna där borde garanteras plats på något ingenjörsprogram. Nämnden dis­ku­te­rade om detta system kunde uppfattas som diskriminerande, men att prioritera dem som genomgått en hög­skole­förberedande utbildning faller inte under diskriminering. En så­dan ordning bör, om den befinns lämplig, införas i antagningsordningen. Dekanus och Tomas Johansson kommer att diskutera detta i anslutning till antagnings­ordningen.

§ 131 Status i arbetet med utbildningsplanerna

Ordföranden informerade om statusen med utbildningsplaner. Nämnden delegerade till AU att fastställa utbildningsplanen för Strategiskt ledarskap för hållbarhet.

§ 132 Delegationsordning avseende kurser

Ordföranden redogjorde för förslaget till delegationsordning. Förslaget diskuterades och vissa ändringar föreslogs. Ärendet bordlades för vidare behandling vid kommande möte.

§ 133 Sektionstillhörighet för huvudområden

Grundutbildningsnämnden beslöt att fastställa följande sektionstillhörigheter.

Huvudområde: Interaktionsdesign

Sektion: Sektionen för teknik

Huvudområde: Utveckling av digitala spel

Sektion: Sektionen för teknik

§ 134 Godkännande av vidaredelegation från lärarförslagsnämnden till dess ordförande

Nämnden beslöt att godkänna vidaredelegationen enligt förslag.

§ 135 Examensordningen

Redogjordes för de ändringar som behöver göras i examensordningen. Särskilt redo­gjordes för införandet av masterexamen med förledet filosofie.

1. Bilaga 1: Förteckning över huvudområden inom vilka BTH utfärdar examina och över yrkesexamina vid BTH

Bilagan fastställdes enligt förslag.

§ 136 Inrättande av kandidatprogram i folkhälsovetenskap

Louise Stjernberg redogjorde för det föreslagna kandidatprogrammet i folkhälso­vetenskap. Bland annat informerades om uppdraget om folkhälsa på regeringsnivå och en möjlig framtida arbetsmarknad. Nämnden diskuterade programmet, särskilt kurstillhörigheter och utbildningsområdestillhörigheter. Det påpekades att de interna procedurerna för hur program tas fram måste ses över och att det är viktigt att detta behandlas på sektionsnivå, inte på lärarnivå.

Nämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning.

Examen som utbildningen är avsedd att leda till: Filosofie kandidatexamen.

Huvudområde: Folkhälsovetenskap.

Antal högskolepoäng: 180.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även Matematik B och Samhällskunskap A med lägst betyget Godkänd.

Ansvarig sektion: HAL

§ 137 Språk i namn på utbildningar vid BTH

Ordföranden inledde ärendet och gav en kort bakgrund, Lennarth Förberg fortsatte. Namn på utbildningar vid BTH borde vara särskiljande, engagerande, lättförståeliga, fram­tids­inriktade och hanterliga. Informationsavdelningen anser inte att namnet be­hö­ver vara uttömmande, det bör heller inte vara alltför långt eller för komplicerat. Namnen förekommer ofta i alfabetiska listor och det är då viktigt att programmen står där man kan förvänta sig att hitta dem. Nämnden var överens om att samtliga program ska ha namn på svenska oavsett undervisningsspråk, att studieformen (t.ex. nät eller campus) aldrig bör nämnas i programnamnet. Nämnden diskuterade också att examen inte bör förekomma i namnet, men här fanns osäkerhet i vad som är mest fördelaktigt; examen bör åtminstone synas för yrkesprogram, som civilingenjörs- och sjuk­sköterske­programmen. Riktlinjer för namngivning ska tas upp på senare GUN-möte.

§ 138 Övriga frågor

1. GUN:s synpunkter på hanteringen av takbeloppen

Ordföranden redogjorde för de diskussioner som förts i gruppen som tillsatts för att be­handla frågan om hantering av takbeloppen. Man har diskuterat möjligheten att styra verksamhetens olika kategorier utifrån takbeloppen och överproduktionen av studenter. Emellertid har man menat att detta inte är det mest angelägna för tillfället, eftersom en stor omställning sannolikt kommer att ske när avgifter för utländska studenter från området utanför EES införs. I stället bör någon få i upp­drag att noga följa utvecklingen av införandet av dessa avgifter. Det är också viktigt att se över program med få studenter, och besluta om nedläggning eller satsning. Högskolan bör vara proaktiv i arbetet med stipendier för utländska studenter. I samband med att avgifter för utländska studenter införs kommer konkurrensen att öka även nationellt, därför diskuterades möjligheten att bistå även svenska studenter med stipendier. Nämnden menade att BTH för närvarande delvis brister i samverkan med det omgivande samhället, vilket tidigare väsentligt bidrog till BTH:s attraktions­kraft.

När det gäller själva beräkningen av takbeloppen rekommenderar nämnden att ett internt tak sätts för varje sektion som för 2008, med vissa justeringar av nivån.

2. Omarbetning av PM för framtagande av kursplaner

Stefan Johansson påpekade att det PM som finns utarbetat rörande framtagande av kursplaner måste uppdateras i och med införandet av det nya kursvärderingssystemet. Lotta Antman åtog sig att göra de uppdateringar som behövs.

3. Omorganisationen av Sektionen för teknik

Stefan Johansson redogjorde för olika möjliga uppdelningar av Sektionen för teknik och på­pekade att man i samband med denna omorganisation bör ta hänsyn till huvud­områdesplaceringen. Efter diskussion uppdrogs åt ordföranden att kontakta Anders Hederstierna i ärendet.

4. ECTS-ackreditering för BTH

Tomas Johansson tog upp frågan om en möjlig ECTS-ackreditering. Om BTH ska för­söka bli ECTS-ackrediterat, måste ett strategiskt beslut fattas. Nämnden ville fortsätta arbetet med detta.

§ 139 Till nästa möte

  • Åsa Lindberg-Sands skrift Läranderesultat som utgångspunkt för hög­skolans kurs- och utbildningsplaner.
  • Material om tentamensformer. Redovisning från grupp tillsatt 2008-08-27 (§ 113).
  • Delegationsordning för kursplaner.

Benny Lövström

Ordförande

Elias Lindgren

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela