Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2008-10-15, kl. 9.00-15.45

Plats: Ronneby

 

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson (§ 140-149.10)

Claes Jogréus (§ 140-149.11)

Sigrid Johansson

Lars Lundberg (§ 140-153)

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Elias Lindgren

Joacim Petersson

Övriga:

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare

Sophie Hallstedt, Sektionen för teknik (§ 149.4)

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Anders Nilsson, Sektionen för management (§ 149.8)

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Stefan Johansson

Studeranderepresentanter:

Louise Hammarlund

Föredragande:

Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande


§ 140 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 141 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg av en övrig fråga rörande betyg från Joacim Petersson.

§ 142 Val av justerare

Stefan Sjödahl utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 143 Protokoll från föregående möte

Protokollet från föregående möte förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 144 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

  • Rättssäkerhet i examinationen. Rapport från möte på HSV.
  • Presentation i styrelsen om antal registrerade studenter.
  • BTH:s fortsatta diskussioner om interna tak m.m. budget inför 2009.
  • Utbildningsplansmötet 14/10.
  • Kommande seminarier eller konferenser där BTH/GUN bör representeras.

a)      Kvalitetskonferensen 2009, 13-14 maj i Stockholm.

b)      Hallå Norden (www.hallonorden.org).

§ 145 Information från PCi

Claes Jogréus informerade om det senaste mötet i PCi. Vid mötet hade beredning av inrättanden av nya civilingenjörsprogram, t.ex. civilingenjör i säkerhetsteknik och civilingenjör i elektroteknik med fransk inriktning, diskuterats. Man hade även diskuterat ordförandeskapet och funnit att det vore lämpligt att ordföranden vore anställd vid BTH, inte minst p.g.a. arbetet med utbildnings­planer. Ett beslut kommer att fattas vid nästa möte i GUN. Lars Lundberg informerade under denna punkt om civilingenjörsutbildningen med fransk inriktning.

§ 146 Examina: högskoleingenjörs-examen/civilingenjörsexamen med/utan inriktning

Ordföranden redogjorde för skillnaden mellan examina med resp. utan inriktning. Nämnden avstyrkte att ta bort inriktning i yrkesexamina.

§ 147 Begäran om inrättande av huvudområden

Ordföranden redogjorde för de eventuella nya huvudområden som behöver inrättas för de program som begärts inrättade. Nämnden diskuterade sambandet mellan huvud­område och namn på utbildning liksom det väsentliga i att ett huvudområde är tämligen brett. Man bör inte ha ett huvudområde per program och huvudområden bör inte vara alltför trendkänsliga. På nästa GUN-möte måste de huvudområden tas upp som GUN ska begära inrättande av på högskolestyrelsens decembermöte.

§ 148 Tidplan för utbildningsplaner

Ordföranden föredrog en tidplan för utbildningsplaner, vilken nämnden diskuterade. Möjligheten att redan till våren genomföra vissa förenklingar i utbild­ningsplanerna diskuterades. Samtliga utbildningsplaner för hösten 2009 ska vara inkomna till GUN den 2 februari 2009. Nämnden beslöt att det skulle framgå att utbildningsplanen gäller under ett visst läsår. En grupp bestående av Lotta Antman, Martin Jacobsson (sammankallande), Joacim Petersson och Stefan Sjödahl tillsattes för att ta fram ett förslag till ny utbildningsplansmall. Förslag ska föreligga vid GUN:s möte i november.

§ 149 Inrättande av utbildningsprogram

Ordföranden inledde punkten med generella riktlinjer. Nämnden diskuterade. Frågan väcktes vilka kriterier som ska styra GUN:s arbete med inrättande av utbildnings­program.

1. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, internationell inriktning

Nämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, internationell inrikt­ning

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science in International Com­puter and Electrical Engineering

Examen som programmet är avsett att leda till: Civilingenjörsexamen i datatek­nik/elektroteknik

Antal högskolepoäng: 300

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs Matematik D, Fysik B, Kemi A och Franska steg 3 med minst betyget Godkänt.

Ansvarigt organ: PCi

2. Civilingenjör i datorsäkerhet

Nämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Civilingenjör i datorsäkerhet.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science in Computer Security.

Examen som programmet är avsett att leda till: Civilingenjörsexamen i datorsäkerhet.

Antal högskolepoäng: 300.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs Matematik D, Fysik B och Kemi A med minst betyget Godkänt.

Ansvarigt organ: PCi.

3. Femårigt masterprogram i elektroteknik

Nämnden delegerade till ordf., vice ordf. och Elias Lindgren att besluta om inrättande av detta program. Framför allt måste ett lämpligt namn på utbildningen tas fram.

4. Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation

Nämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science in Sustainable Product-Service System Innovation.

Examen som programmet är avsett att leda till: Teknologie masterexamen.

Huvudområde: Maskinteknik

Antal högskolepoäng: 120.

Tillträdeskrav: Kandidatexamen inom teknik. Engelska B.

Ansvarig sektion: TEK.

5. Masterprogram i europeisk planering och regional utveckling, med internationell inriktning

Nämnden delegerade till ordf., vice ordf. och Elias Lindgren att efter samråd med sektionen och programansvariga inrätta programmet. Före inrättande måste tillträdeskraven samordnas med tillträdeskraven till magisterprogrammet i samma huvudområde.

6. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa

Nämnden önskade få klarlagt hur programmen 6 och 7 hängde ihop dels sinsemellan, dels med existerande masterprogram, och hur de kunde ha så olika förkunskapskrav. Nämnden delegerade till ordf., vice ordf. och Elias Lindgren att antingen fatta beslut om föreslagna program eller återkomma till nämnden, om gruppen finner att ett annat program bör inrättas, möjligen som en sammanslagning av programmen 6 och 7.

7. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban management

Se under 6 ovan.

8. Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling

Nämnden beslöt att, under förutsättning att huvudområdet Industriell ekonomi inrättas av styrelsen för BTH, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärs­utveckling.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master in Innovation, Entrepreneurship and Business Development.

Examen som programmet är avsett att leda till: Teknologie/Filosofie masterexamen.

Huvudområde: Industriell ekonomi.

Antal högskolepoäng: 120.

Tillträdeskrav: Kandidatexamen med samhälls­veten­skap­lig, ekonomisk eller teknisk inriktning och fullgjort kandidatarbete.

Ansvarig sektion: MAM.

9. Masterprogram i interaktionsdesign

Nämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Masterprogram i interaktionsdesign.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science Programme in Interaction Design.

Examen som programmet är avsett att leda till: Filosofie masterexamen.

Huvudområde: Interaktionsdesign.

Antal högskolepoäng: 120.

Tillträdeskrav: Kandidatexamen inom Interaktionsdesign, Produktdesign, In­du­stri­de­sign, Datavetenskap, Speldesign, Arbetsvetenskap, Multimedia Design, Medier och kom­munikation eller Grafisk Design.

Ansvarig sektion: TEK.

10 Medietekniskt basår/Medieteknisk introduktionskurs

Ordföranden gav en kort bakgrund till begäran om inrättande av basåret/intro­duktionskursen. Nämnden diskuterade. Oklarheter finns som borde redas ut. Nämnden ansåg inte att kursen/året behövde inrättas av nämnden utan att de aktuella kurserna kunde ges ändå.

11. Samhällsplaneringsingenjör

Nämnden delegerades till ordf., vice ordf. och Elias Lindgren att besluta om pro­gram­met. Nämnden såg tre möjligheter: 1. Programmet leder till en högskole­ingenjörs­examen, varvid förkunskapskraven måste ändras. 2. Programmet leder till en hög­skole­ingenjörsexamen, föreslagna tillträdeskrav behålls men en bastermin införs. 3. Pro­grammet leder inte till en högskoleingenjörsexamen, varvid namnet på programmet måste ändras.

12. Webb, internet och programvaruteknik

Nämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Webb, internet och programvaruteknik.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Web, Internet and Software Engineering.

Examen som programmet är avsett att leda till: Högskoleexamen eller Filosofie/Teknologie kandidatexamen.

Huvudområde: Programvaruteknik.

Antal högskolepoäng: 120/180.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs Matematik C med lägst betyget Godkänd.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 150 Ändring av namn och profil på utbildningsprogram

1. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling

Nämnden beslöt att delegera till ordf., vice ordf. och Elias Lindgren att diskutera med sektionen om den engelska översättningen av utbildningens namn och därefter besluta om ändring av namn och profil.

§ 151 Fastställande av utbildningsplaner

1. Magisterprogram i vårdvetenskap

Planen fastställdes med redaktionella ändringar.

2. Medicinsk teknik

Planen fastställdes.

3. Medicinsk teknik med bastermin

Planen fastställdes.

4. Folkhälsovetenskap

Planen fastställdes med ändringen att kursgivande sektion tas bort.

§ 152 Delegationsordning för kursplaner

Ordföranden föredrog förslaget, varefter nämnden föreslog vissa mindre ändringar. Delegationsordningen fastställdes med dessa ändringar.

§ 153 Examensordningen

1. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Företagsekonomi

Examensbeskrivningen fastställdes.

§ 154 Ordförandebeslut

Bordlades.

§ 155 Information från lärarförslagsnämnden

Bordlades.

§ 156 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar

Bordlades.

2. Kursvärderingssystemet

Bordlades

§ 157 Lokala föreskrifter för att t.ex. utse examinator

Bordlades.

§ 158 Åsa Lindberg-Sands skrift Läranderesultat som utgångspunkt för hög­skolans kurs- och utbildningsplaner.

Bordlades. Denna skrift kommer inte att behandlas i anslutning till ett GUN-möte utan vid ett särskilt seminarium när även HSV:s rapport om rättssäkerhet i examination föreligger.

§ 159 Material om tentamensformer. Redovisning från grupp tillsatt 2008-08-27 (§ 113).

Bordlades.

§ 160 Status i arbetet med utbildningsplanerna

Bordlades.

§ 161 Övriga frågor

Joacim Petersson undrade om de diskussioner som förts om betyg vid Högskolan resulterat i konkreta åtgärder.

§ 162 Till nästa möte

  • Namn på utbildningar.
  • Kriterier för beslut om inrättande av utbildningsprogram.
  • Utbildningsplansmall.

 

Benny Lövström

Ordförande

Stefan Sjödahl

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela