Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2008-11-17, kl. 9.00-12.20

Plats: Ankaret, Gräsvik

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Claes Jogréus

Sigrid Johansson

Stefan Johansson

Lars Lundberg (t.o.m. § 182)

Stefan Sjödahl (t.o.m. § 179)

Studeranderepresentanter:

Louise Hammarlund (t.o.m. § 183)

Joacim Petersson (t.o.m. § 183)

Övriga:

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare (fr.o.m. § 167)

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen (fr.o.m. § 170.3)

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Heléne Ivarsson

Studeranderepresentanter:

Elias Lindgren

Föredragande:

Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.


§ 163 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 164 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med tillägg av punkt om flytt av utbildningsprogram efter punkt 20. Ett önskemål framställdes att GUN skulle förhålla sig till det faktum att alla utbildningar i Ronneby kommer att flyttas till Karlskrona och att studenter måste uppmärksammas på detta.

§ 165 Val av justerare

Louise Hammarlund utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 166 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 167 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

  • RET/TUF-mötet, där bl.a. autonomiutredningen och en översyn av ingenjörs­utbildningarnas attraktivitet och genomströmning diskuterats.
  • Joint degrees enligt Ds2008:80.
  • Hearing om kvalitetsindikatorer för resurstilldelning i högre utbildning.
  • Riksrevisionens granskning av samverkan och anställningsbarhet.
  • SUHF:s utvärdering av HSV:s utvärderingar.
  • Kommande seminarier och konferenser där GUN bör vara representerad:

a. Nya gymnasieskolan, Karlskrona, 19 november.
b. Ingenjörsutbildningarnas utvecklingskonferens, 26-27 november.
c. HSV:s kvalitetskonferens, 13-14 maj 2009.
d. Seminarieserie kring plagiering.

§ 168 Ordförandebeslut

Ordförandens beslut DG007/08 och DG008/08 informerades om och lades till hand­lingarna.

§ 169 Information från lärarförslagsnämnden

Inget möte har hållits sedan GUN:s föregående sammanträde.

§ 170 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar

Ordföranden redogjorde för pågående och kommande utvärderingar vid BTH, bland annat att HSV:s utbildningsutvärderingar inom samhällsvetenskap 2009 nu senareläggs.

2. Kursvärderingssystemet

Systemet är i gång och kommer att behöva utvärderas. Nämnden diskuterade hur man kan bistå med hjälp för utformningen av kommentarer från lärarnas sida till vär­de­ringarna. En översyn ska göras av hur kursvärderingssystemet fungerar.

3. Kvalitetspolicy

Marie Aurell presenterade kortfattat arbetsgången med dokumentet och redogjorde bl.a. för sammansättningen av kvalitetsrådet och detta råds uppgifter. Nämnden diskuterade och framförde vissa synpunkter. Nämnden ifrågasatte vem som var faktiskt ansvarig för kvalitetsarbetet och i vilket förhållande kvalitetsrådet skulle stå till nämnderna. Nämn­den ansåg att detta förhållande borde klargöras i dokumentet och att en organi­sa­tions­plan möjligen borde bifogas policydokumentet.

§ 171 Information från PCi

Claes Jogréus redogjorde för senaste mötet med PCi. Organiserandet av PCi hade dis­kuterats, eftersom det hade inneburit en del praktiska problem att ha en extern ord­fö­rande i PCi vid arbetet med t.ex. utbildningsplaner. Därför föreslog dekanus nuvarande vice ordförande Claes Jogréus till ny ordförande och nuvarande ordförande Richard Lidén till vice ordförande. Nämnden beslöt enligt detta förslag. Claes Jogréus redo­gjorde också för sammansättningen av PCi och den nuvarande representationen. Nytt beslut av övriga ledamöter i PCi i enlighet med delegationsbeslutet ska tas upp på nästa nämndmöte.

§ 172 Status i arbetet med utbildningsplanerna

Planeringssekreteraren redogjorde för statusen i arbetet med utbildningsplanerna.

§ 173 Material om tentamensformer. Redovisning från grupp tillsatt 2008-08-27 (§ 113).

Claes Jogréus redogjorde för arbetet i gruppen. Huvudsakligen hade man samtalat kring olika förekommande examinationsformer. Nämnden diskuterade möjliga åtgärder och fortbildningsaktiviteter som kunde erbjudas lärare.

§ 174 Programansvarsstruktur

Ordföranden redogjorde för programansvarsstruktur utifrån det utskickade diskussions-underlaget. Nämnden diskuterade. En synpunkt som framfördes var att ev. programråd möjligen kunde passa för program i vilka en stor andel kurser gavs av olika sektioner, men program som nästan helt och hållet ligger inom en sektion borde inte behöva ytterligare en nivå.

§ 175 Mall för utbildningsplaner

Nämnden diskuterade den till kallelsen bifogade mallen. Nämnden var positiv till förslaget. Synpunkten framfördes att nämnden borde fastställa under vilken termin kurser ska ges. Härom rådde emellertid inte konsensus. En fördel med förslaget skulle kunna vara att dokumentet som skulle bifogas utbildningsplanen kunde skrivas på engelska från början. Ett förslag till namn på det bifogade dokumentet var "programhandledning".

Nämnden påpekade i sammanhanget att det vore lämpligt att samtliga inblandade sektions­chefer eller de dessa delegerar skrev under ansökningar om inrättande av pro­gram och fastställande av utbildningsplan där flera sektioner är involverade.

Mallen ska ut på remiss till sektioner och berörda enheter.

§ 176 Inrättande av utbildningsprogram

Nämnden diskuterade de utskickade kriterierna. Särskilt noterades att en noggrannare redogörelse för lärarresurser borde infordras, där befintligt engagemang för lärarresurserna framgår.

§ 177 Begäran om inrättande av huvudområde

Bakgrund

En begäran om inrättande av huvudområde Industriell ekonomi och management har in­kom­mit från Sektionen för management.

Beslut

Grundutbildningshämnden beslöt att av högskolestyrelsen begära inrättande av huvud­område enligt följande.

Svenskt namn: Industriell ekonomi och management

Nivå: Master.

Nämnden delegerade till ordföranden att ta fram ett förslag på engelsk översättning av namn att föreslå styrelsen.

§ 178 Tidplan för inrättande av utbildningsprogram

Bakgrund

För att beredningen av inrättanden av nya utbildningsprogram ska kunna ske i god ordning och för att GUN ska ha möjlighet att bilda sig en uppfattning vid minst ett sammanträde utan att behöva fatta beslut förrän vid ett senare möte och ha möjlighet att ställa frågor med rimliga svarsmarginaler till sektionerna, föreslås en tidplan där ett första, tämligen utförligt utkast till förslag på inrättande av nytt/nya program infordras till GUN:s sammanträde 15 månader innan programmet avses kunna starta för första gången. Detta betyder t.ex. att för programstart ht 2010 ska förslaget vara inne till GUN:s junimöte 2009.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutar att förslag till nya utbildningsprogram ska vara inkomna till nämndens sammanträde 15 månader innan programmet avses starta för första gången.

BTH:s nye högskoledirektör Noél Holmgren besökte nämnden och presenterade sig.

§ 179 Fastställande av utbildningsplaner

Utbildningsplaner för följande program fastställdes.

  1. Data- och systemvetenskap
  2. Magisterprogram i Strategiskt ledarskap för hållbarhet
  3. Masterprogram i matematisk modellering och simulering (Fastställdes med en ändring från Oskarp mängdlära till Fuzzy matematik med tillämpningar även i den löpande texten.)
  4. Undersköterskeprogrammet

§ 180 Byte av namn på utbildningsprogram

Bakgrund

En begäran om byte av namn på utbildningprogrammet Medieteknik har inkommit från Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad. Namnet Medie­teknik betecknar både huvud­området och ett av programmen vid Campus Karls­hamn. Detta var relevant, så länge pro­grammet var brett och innehöll olika inrikt­ningar inom medieteknik - bild, ljud spel och webb­ut­veckling. Fr.o.m. 2004 har tre av inriktningarna avknoppats till egna program. Kvar i pro­grammet finns webb­utveckling. Därför är det inte längre självklart för främst presumtiva stu­denter och externa partners vilken inriktning programmet har. Således föreslås att pro­grammet byter namn till Webbutveckling.

Informationsavdelningen har konsulterats och godkänt det nya namnet.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslöt att utbildningsprogrammet Medieteknik byter namn till Webb­utveckling fr.o.m. höstterminen 2009.

§ 181 Flytt av utbildningsprogram från TKS till TEK.

Bakgrund

I förslag från cheferna för TEK och TKS från den 17 september 2008 rörande över­flytt­ning av verksamhet från TKS till TEK, föreslås att magisterprogrammet i speldesign över­förs från TKS till TEK fr.o.m. höstterminen 2008.

Beslut

Grundutbildningnämnden beslöt att ansvarig sektion för magisterprogrammet i spel­design fr.o.m. höstterminen 2008 är Sektionen för teknik.

I anslutning till detta beslut fastställdes utbildningsplanen för programmet med ändring av ansvarig sektion.

§ 182 Namn på utbildningsprogram

Bakgrund

Efter diskussioner såväl inom nämnden som med företrädare för Informationsavdelningen och med hänsyn tagen till Informationsavdelningens PM rörande namn på utbildnings­program av den 8 oktober i år, rekommenderar GUN att namn på utbildningsprogram vid BTH ska vara särskiljande, engagerande, lättförståeliga, fram­tids­inriktade och hanterliga. De be­hö­ver inte vara uttömmande och de bör inte vara alltför långa eller för komplicerade. För att det ska vara möjligt att skilja program som leder till generell examen på grundnivå resp. avancerad nivå inom samma område föreslås att samtliga program som leder till en generell examen på avancerad nivå har med examen, d.v.s. "master" resp. "magister", i namnet.

Beslut

GUN beslutar att följande ska gälla för namn på utbildningsprogram vid BTH som inrättas fr.o.m. höstterminen 2009.

Namn på utbildningsprogram vid BTH ska vara på svenska. Detta gäller oavsett på vilket språk ut­bild­ningen ges och oavsett målgrupp. Därutöver ska engelsk översättning av utbildnings­programmets namn finnas.

Studieform, t.ex. "campus", "nät", "online", "distans", "med termin utomlands", ska aldrig om­nämnas i programnamn.

För utbildningar på grundnivå ska examen inte vara en del av programnamnet.

Utbildningar på avancerad nivå ska benämnas "Magisterprogram i..." resp. "Masterprogram i...".

För program som leder till yrkesexamen, såväl på grundnivå som på avancerad nivå, ska examen framgå i programnamnet.

Utbildningar som leder till samma examen bör i möjligaste mån ha likformiga namn. Så är det t.ex. lämpligt att utbildningar som leder till högskole­ingen­jörs­examen i sitt namn har ordet ingenjör.

§ 183 Lokala föreskrifter för att utse examinator

Bordlades.

§ 184 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 185 Till nästa möte

Utseende av ledamöter till PCi.

Fördelning av programansvar för TEK:s program då TEK delas i två sektioner.

Benny Lövström

Ordförande

Louise Hammarlund

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela