Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid 2008-12-17, kl. 9.00-12.00

Plats: Ronneby

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson

Claes Jogréus (t.o.m. § 203)

Sigrid Johansson

Lars Lundberg (fr.o.m. § 189)

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Elias Lindgren

Daniel Palm

Övriga:

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen (t.o.m. § 205)

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Stefan Johansson

Studeranderepresentanter:

Louise Hammarlund

Föredragande:

Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.


§ 186 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Särskilt hälsades den nye studeranderepresentanten, Daniel Palm, välkommen. Alla närvarande presenterade sig.

§ 187 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§ 188 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Claes Jogréus t.o.m. § 203 och Marie Aurell fr.o.m. § 204.

§ 189 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 190 Ordförandebeslut

Ordförandens beslut DG009/08 informerades om och lades till handlingarna.

§ 191 Fastställande av huvudområde för utbildningsprogram

Bakgrund

Vid sitt sammanträde den 15 oktober 2008 beslöt Grundutbildningsnämnden att, under för­utsättning att huvudområdet Industriell ekonomi inrättades av styrelsen för BTH, in­rätta ett utbildningsprogram med namnet Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärs­utveckling. Det huvudområde som fastställdes den 5 december av BTH:s styrelse fick namnet Industriell ekonomi och management. Nämnden borde alltså fast­ställa huvudområde Industriell ekonomi och management för utbildningsprogrammet Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling.

Beslut

Nämnden beslöt att för utbildningsprogrammet Masterprogram i innovation, entre­prenörskap och affärsutveckling fastställa huvudområde Industriell ekonomi och mana­gement.

§ 192 Fastställande av engelsk översättning av utbildningsprogram

Bakgrund

Vid GUN-mötet den 17 november 2008 beslöts att utbildningsprogrammet Medieteknik skulle byta namn till Webbutveckling fr.o.m. höstterminen 2009. Eftersom någon engelsk översättning då inte inkommit fastställdes endast det svenska namnet. Sek­tionen har sedan inkommit med förslaget Web Development.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslöt att utbildningsprogrammet Webb­utveckling på engelska får namnet Web Development.

§ 193 Mall för utbildningsplaner

Nämnden diskuterade förslaget. Nämnden ansåg att en punkt om urval borde finnas i programinformationen. Vidare borde rutiner för när utbild­nings­planer ska vara fast­ställda tas fram. Mallen för utbild­ningsplan fastställdes. Mallen för program­information fastställdes med tillägget Urval före förslagets punkt 6. Nämnden delegerade till ordföranden att fastställa en engelsk mall för programinformation.

§ 194 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

 • Skolverkets rapport om svenska elevers kunskaper i matematik och naturkunskap.
 • Tydligare kunskapskrav i skolan.
 • HSV:s kvalitetskonferens.
 • SUHF:s arbete med "Det framtida högskolelandskapet".

§ 195 Lokala föreskrifter för att utse examinator

Ordföranden föredrog ärendet. Nämnden diskuterade, bl.a. det lämpliga i att reglera till­hörighet till huvudområde resp. examinators examensnivå i förhållande till den som examineras. Nämnden beslöt att dokumentet skulle gå på remiss till sektionerna.

§ 196 Fastställande av utbildningsplaner

1. Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling

Utbildningsplanen fastställdes.

2. Medieteknik med inriktning mot interaktiva system

Bordlades. Åt Lars Lundberg uppdrogs att undersöka innehållet i vissa kurser, vilkas innehåll eventuellt ligger inom annan sektions område.

3. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation

Fastställdes med ändringarna att kurserna Matematisk statistik och Matematik fk byter plats och att kursen Analys I ändras till Analys.

4. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik

Utbildningsplanen fastställdes.

§ 197 Bilagor till examensordningen

1. Bilaga 1: Förteckning över huvudområden inom vilka BTH utfärdar examina och över yrkesexamina vid BTH

Efter fördragning av planeringssekreteraren fastställdes Bilaga 1.

2. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Datavetenskap

3. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Elektroteknik

4. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Europeisk planering och regional utveckling

5. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Industriell ekonomi och management

6. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Maskinteknik

7. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Matematik

8. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Programvaruteknik

9. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Utveckling av digitala spel

Efter föredragning av planeringssekreteraren fastställdes examensbeskrivningarna.

§ 198 Utseende av ledamöter i PCi

Bakgrund

Enligt delegation från Grundutbildningsnämnden (GUN) till PCi (GUN § 116/08) ska GUN efter hörande med berörda sektionschefer utse ledamöter till PCi från vart och ett av huvud­om­råde­na maskinteknik, elektroteknik, datavetenskap (alternativt programvaruteknik), företags­ekonomi och matematik. Efter samråd med PCi:s ordförande föreslår GUN:s ordförande följande ledamöter.

 • Thomas Ahlqvist (representant för matematik),
 • Ansel Berghuvud (representant för maskinteknik, programansvarig för maskinteknik),
 • Jennie Blomqvist (representant för företagsekonomi),
 • Olle Lindeberg (representant för datavetenskap, programansvarig för spelutveckling och programvaruteknik) och
 • Anders Nelsson (representant för elektroteknik).

Dessa ledamöter föreslås utses för en period fram till och med 2009-12-31.

Dessutom ingår som ledamöter

Claes Jogréus (av GUN utsedd ordförande),

 • tre studeranderepresentanter (utses av studentkåren) och
 • Richard Lidén (industrirepresentant, utses av PCi, vice ordf)

Därutöver finns i dag adjungerade (utses av PCi)

 • Stefan Axelsson (programansvarig för datorsäkerhet),
 • Mattias Liedholm (studierektor vid Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona, adjungeras då det gäller samarbete med gymnasieskolan),
 • Benny Lövström (dekanus),
 • Magnus Nilsson (programansvarig data- och elektroteknik, industriell ekonomi) och
 • Peter Nilsson (industrirepresentant).

Beslut

Grundutbildningsnämnden utser

 • Thomas Ahlqvist (representant för matematik),
 • Ansel Berghuvud (representant för maskinteknik),
 • Jennie Blomqvist (representant för företagsekonomi),
 • Olle Lindeberg (representant för datavetenskap) och
 • Anders Nelsson (representant för elektroteknik)

till ledamöter i PCi för perioden fram till och med 2009-12-31.

§ 199 Mötestider för våren 2009

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden beräknas sammanträda även under våren, och för plane­ringens skull kan det vara lämpligt att fastställa datum och plats.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslöt att sammanträda enligt nedanstående under våren 2009. Den 25 februari avses hållas som heldagsmöte.

Onsdagen den 28 januari (Karlskrona)

Onsdagen den 25 februari (Ronneby)

Tisdagen den 31 mars (Karlskrona)

Tisdagen den 5 maj (Ronneby)

Onsdagen den 3 juni (Karlskrona)

§ 200 Information från lärarförslagsnämnden

Claes Jogréus redogjorde för lärarförslagsnämndens möten den 2 oktober och den 26 november.

§ 201 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar

Ordföraanden redogjorde för pågående och nyligen avslutade utvärderingar. Särskilt uppmärksammades att de tre examina som varit ifrågasatta på BTH nu samtliga fått klartecken från HSV.

2. Kursvärderingssystemet

Marie Aurell redogjorde för de synpunkter som inkommit om det nya kursvärderings­systemet, och hur svarsfrekvens, fritextsvar och kommentarfrekvens från lärarna sett ut. Nämnden diskuterade. Särskilt togs fritextsvaren upp.

3. Kvalitetspolicyn

Marie Aurell informerade om kvalitetspolicyn som fastställdes av styrelsen den 5 december 2008.

§ 202 Diskussion om undersköterskeprogrammet utifrån sakkunnigkommentar i bedömningen av sjuk­sköterskeexamen

Ordföranden redogjorde för problemet. Nämnden diskuterade. Nämnden önskade föra en dialog med Sektionen för hälsa om denna utbildning och dess plats vid högskolan.

§ 203 Information från PCi

Claes Jogréus redogjorde för PCi:s möten den 9 oktober och den 9 december.

§ 204 Status i arbetet med utbildningsplanerna

Planeringssekreteraren redogjorde för status i arbetet med utbildningsplanerna.

§ 205 Revision av examensordningen

Nämnden diskuterade och föreslog att saken utreddes vidare i samråd med Studerande­avdelningen.

§ 206 SUHF:s rekommendationer för att underlätta studenters rörlighet

Ordföranden informerade om rekommendationerna. En dialog med studerande­avdelningen ska tas upp angående förslagna indelningen av kurser i nivåer.

§ 207 Autonomiutredningen, Självständiga lärosäten SOU2008:104

Ordföranden informerade kort om utredningen.

§ 208 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

Benny Lövström

Ordförande

Claes Jogréus

Justeras (§§ 186-203)

Marie Aurell

Justeras (§§ 204-208)

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela