Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2009-01-28, kl. 9.00-10:55

Plats: Ankaret, Gräsvik

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson

Claes Jogréus

Sigrid Johansson

Stefan Johansson

Lars Lundberg

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Louise Hammarlund

Elias Lindgren

Daniel Palm

Övriga:

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Jenny Welander, stf. chef för Studerandeavdelningen

Föredragande:

Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.


§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag.

§ 3 Val av justerare

Marie Aurell utsågs att justera protokollet.

§ 4 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 5 Information från ordförande

Ordföranden informerade om:

  • HSV:s kvalitetskonferens den 13-14 maj 2009.
  • Preliminära bokslutssiffror 2008.
  • Regeringens flytt av 1240 platser, varav 240 till BTH, med anledning av varslen.
  • HSV:s godkännande av ny urvalsmetod för 100 % av platserna på Digital ljudproduktion, Digital bildproduktion och Digitala spel.
  • Kairos Future-studien "Högskola 2025", där BTH var medarrangör, har nu avslutats.

§ 6 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 7 Fastställande av utbildningsplan

7.1   Masterprogram i datavetenskap

Utbildningsplanen fastställdes med ändringen att kursen DV2403, Magister­arbete i datavetenskap, omfattar 30 hp.

§ 8 Fusk och plagieringskontroll

Ordföranden inledde och nämnden diskuterade. Det är väsentligt att man från högskolans sida påpekar inte bara vad som är fel utan även hur korrekta cite­ringar och motsvarande ser ut. Ytterligare information om vilka hjälpmedel som finns behöver gå ut till lärarna. Biblioteket skulle kunna användas som en resurs i större utsträckning. Möjligen skulle en (valbar) kurs i akademiskt skrivande införas eller moment i flera kurser där studenterna kontinuerligt fick träning i akademiskt skrivande. Nämnden rekommenderade att hela högskolan använder en och samma plagieringskontroll.

§ 9 Information från lärarförslagsnämnden

Claes Jogréus och Heléne Ivarsson redogjorde för lärarförslagsnämndens sammanträden den 26 november 2008, den 7 januari 2009 och den 20 januari 2009.

§ 10 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

10.1   Pågående utvärderingar

Ordföranden informerade om status på pågående utvärderingar.

10.2   Kursvärderingssystemet

Marie Aurell redogjorde för kursvärderingssystemet. Bl.a. kommer fritext­delen inte att gå ut till studenterna, enkäten kommer att kortas och manualerna kommer att ses över.

10.3   Övergripande kvalitetssystem

Ordföranden informerade kortfattat om det nu avslutade kvalitetsprojektet, och om status för kvalitetspolicyn och rekrytering av kvalitetssamordnare.

§ 11 Information från PCi

Claes Jogréus informerade om arbetet i PCi.

§ 12 Rättssäker examination

Ordföranden informerade om rapporten. Nämnden diskuterade. Ett lämpligt tillväga­gångssätt för att sprida informationen kunde vara att delta i sektionsmöten, avdelningsmöten och motsvarande.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14 Till nästa möte

  • Utbildningsplaner.
  • Särskilt urval.
  • Områdesbehörigheter.

Benny Lövström

Ordförande

Marie Aurell

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela