Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2009-02-25, kl. 9.00-15.50

Plats: Stora konferensen, Soft Center, Ronneby

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson

Claes Jogréus (t.o.m. § 25.8)

Sigrid Johansson

Stefan Johansson

Studeranderepresentanter:

Daniel Palm

Övriga:

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Lars Lundberg

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Louise Hammarlund

Elias Lindgren

Övriga:

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.


§ 15 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 16 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg att punkterna med information från PCi och LFN utgår och tillägg av övriga frågor om

 • Utveckling av digitala spel som huvudområde på grundnivå,
 • program med övervägande del valbara kurser,
 • anmälan till HSV om sjuksköterskeprogrammet.

§ 17 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Heléne Ivarsson.

§ 18 Protokoll från föregående möte

Protokollet från föregående möte förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 19 Information från ordförande

Ordföranden informerade om:

 • HSV:s bildande av referensgrupp för utveckling av utvärderingar,
 • seminarier med Jude Carrol om plagiering den 11 maj på BTH,
 • Högskola 2025-undersökningen som presenteras 30/3 på BTH,
 • HSV:s kvalitetskonferens 2009 den 13-14 maj 2009,
 • senaste högskolestyrelsemötet, där det hade informerats från GUN om utbild­ningsutbudet. Nämnden diskuterade. Föreslogs att bjuda in Michael Mattsson till nästa möte för att diskutera utbildningsutbudet.

§ 20 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 21 Ändring av engelskt namn på utbildningsprogram

Bakgrund

Då utbildningsprogrammet Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa inrättades genom dekanbeslut DG008/08 fastställdes det engelska namnet på programmet till Master of Science Programme in Spatial Planning with an emphasis on Urban Design. Sektionen önskar nu ändra det engelska namnet så att inriktningen mot Kina och Europa framträder även i detta.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslöt att engelskt namn på utbildningsprogrammet Master­program i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa ska vara Master of Science Programme in Spatial Planning with an emphasis on Urban Design in China and Europe.

§ 22 Tidsplan för inrättande av utbildningsprogram

Nämnden diskuterade. Betydelsen av den tryckta katalogen diskuterades. Nämnden menade att det vore mindre lämpligt att låta katalogproduktionen styra så stora delar av programprocessen. Möjligheten att använda webben i mycket större utsträckning, kan­ske i första hand, och att använda katalogen som ett komplement betonades. Nämnden ansåg att det i katalogen måste finnas tydliga hänvisningar till en sida på BTH:s webb där förändringar i programutbudet anges.

Bakgrund

Vid sitt sammanträde den 15 oktober 2008 fattade Grundutbildningsnämnden beslut om tidsplan för inrättande av utbildningsprogram. Sedan dess har processen för att ta fram utbildnings­katalogen ändrats och datum för inlämnande av uppgifter tidigarelagts. Därför bör även GUN tidigarelägga sin process för inrättande av program. För att beredningen av inrättanden av nya utbildningsprogram ska kunna ske i god ordning och för att GUN ska ha möjlighet att bilda sig en uppfattning vid minst ett sammanträde utan att behöva fatta beslut förrän vid ett senare möte och ha möjlighet att ställa frågor med rimliga svarsmarginaler till sektionerna, föreslås alltså en tidplan där ett första, tämligen utförligt utkast till förslag på inrättande av nytt/nya program infordras till GUN:s sammanträde 16 månader innan programmet avses kunna starta för första gången. Detta betyder t.ex. att för programstart ht 2010 ska förslaget vara inne till GUN:s majmöte 2009.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslöt att förslag till nya utbildningsprogram ska vara inkomna till nämndens sammanträde 16 månader innan programmet avses starta för första gången.

§ 23 Ändring av tillträdeskrav för utbildningsprogram

Bakgrund

Då utbildningsprogrammet Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärs­utveckling, 120 hp, inrättades av Grundutbildningsnämnden (GUN § 2008:149.8), fastställdes tillträdeskravet till "Kandidatexamen med samhälls­veten­skap­lig, ekonomisk eller teknisk inriktning och fullgjort kandidatarbete." Eftersom programmet ges på engelska, önskar Sektionen för management att ett tillträdeskrav även ska vara godkänt betyg från Engelska B.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslöt att tillträdeskrav till utbildningsprogrammet Master­program i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling, 120 hp, ska vara Kandidat­examen med samhälls­veten­skap­lig, ekonomisk eller teknisk inriktning och fullgjort kandidatarbete samt godkänt betyg från Engelska B.

§ 24 Tillägg till examensbenämning

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2008-10-15 att inrätta programmet Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling. Som examensbenämning fastställdes Teknologie/Filosofie masterexamen. Huvudområdet fastställdes senare till Industriell ekonomi och management. Sektionen för management har inkommit med en begäran att i examensbenämningen även ska ingå en inriktning, nämligen "Innovation, entreprenörskap och affärsutveckling".

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslöt att i examensbenämningen för programmet Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling ska ingå inriktningen "Innovation, entreprenörskap och affärsutveckling" och på engelska "Innovation, Entrepreneurship and Business Development".

§ 25 Fastställande av utbildningsplaner

Nämnden betonade vikten av att utbildningsplanerna så snart som möjligt redan under framtagandet av planerna kan läggas in i KursInfo. Nämnden diskuterade vidare hur mallen implementerats. Nämnden ansåg att det vore lämpligt att användningen av O resp. V för obligatoriska resp. valbara kurser gjordes likadan i samtliga planer, och en revidering av instruktionerna i mallen behöver därför göras. I anslutning till arbetet med utbildningsplanerna har nämnden funnit att under rubriken 4 inget bör införas som inte är absolut nödvändigt för förståelsen av kurslistan. Således fastställs vid detta möte samtliga planer med den ändringen att all icke nöd­vändig text under rubrik 4 utgår. Nämnden beslöt också att vid nästa möte revidera mallen enligt denna ordning.

1. Masterprogram i datavetenskap, antagningsår 2008

Utbildningsplanen fastställdes.

2. Digital bildproduktion

Utbildningsplanen fastställdes, men nivåklassificeringarna ska ses över. Nämnden dis­kuterade det faktum att samtliga kurser låg inom huvudområdet Medie­teknik.

3. Digital ljudproduktion

Utbildningsplanen fastställdes med tillägget att angivna nivåer måste korrigeras.

4. Digitala spel

Utbildningsplanen fastställdes med tilläggen att nivåer måste kompletteras på åk 1, spelgrafik, att felaktiga nivåer ändras och att "grundläggande nivå" ändras till "grundnivå". Nämnden önskade se över huvud­områdesindelningen. Ordföranden fick i uppdrag att kontakta sektionen om detta.

5. Ekonom Online

Utbildningsplanen fastställdes med tillägg att poängtalet ska anges för kursen FE1212.

6. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling

Utbildningsplanen fastställdes.

7. Elektroingenjör med inriktning datorteknik

Utbildningsplanen bordlades. Några förtydliganden och justeringar krävs.

8. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation

Utbildningsplanen fastställdes med tilläggen att rubrikerna i tabellen ändras, Matematik fk ligger på A-nivå och ET12xx Digital- och datorteknik bör läggas på en enda nivå.

9. Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering

Utbildningsplanen fastställdes.

10. Fysisk planering

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

11. Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik

Utbildningsplanen fastställdes.

12. Informationsteknologi

Utbildningsplanen fastställdes.

13. International Software Engineering

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar. Stefan Johansson reserverade sig mot beslutet att fastställa utbildningsplanen med hänvisning till att programnamn bör vara på svenska.

14. IT-säkerhet

Utbildningsplanen fastställdes.

15. Litteratur, kultur och digitala medier

Utbildningsplanen bordlades. Nivåer måste ändras och magisterarbetet måste läggas på C-nivå och göras till kandidatarbete.

16. Medicinsk teknik 180 hp

Utbildningsplanen bordlades p.g.a. ändringarna att kurserna ska listas och nivåer skri­vas ut.

17. Medicinsk teknik 210 hp

Utbildningsplanen bordlades p.g.a. ändringarna att kurserna ska listas och nivåer skri­vas ut.

18. Produktutveckling

Utbildningsplanen fastställdes med tillägg av utbildningsnivå i tabellen.

19. Samhällsplaneringsingenjör

Utbildningsplanen bordlades. Majoriteten av kurserna ska ha nivå och huvudområde, särskilt år 1. Tabellen ska bort.

20. Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation

Utbildningsplanen fastställdes.

21. Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning

Utbildningsplanen bordlades.

22. Sjuksköterskeprogrammet

Utbildningsplanen fastställdes

23. Software Engineering, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar. Stefan Johansson reser­ve­rade sig mot beslutet att fastställa utbildningsplanen med hänvisning till att pro­gram­namn bör vara på svenska.

24. Software Engineering, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar. Stefan Johansson reserve­rade sig mot beslutet att fastställa utbildningsplanen med hänvisning till att program­namn bör vara på svenska.

25. Spelprogrammering

Utbildningsplanen fastställdes, men kursuppställningen bör reduceras till en lista.

26. Säkerhetsteknik

Utbildningsplanen bordlades. Nämnden påpekade att förutom denna plan för antagna 2009 måste en kompletterad utbildningsplan för studenter antagna höst­terminen 2008 inkomma snarast till nämnden.

27. Telekommunikationsingenjör

Utbildningsplanen bordlades p.g.a. ändringarna att kurserna ska listas och nivåer skri­vas ut.

28. Telekommunikationsingenjör med bastermin

Utbildningsplanen bordlades p.g.a. ändringarna att kurserna ska listas och nivåer skri­vas ut.

29. Undersköterskeprogrammet

Utbildningsplanen fastställdes.

30. Webbutveckling

Utbildningsplanen bordlades. Åt Stefan Johansson uppdrogs att undersöka innehållet i vissa kurser, vilkas innehåll eventuellt ligger inom annat huvudområde än medieteknik. Detta måste återrapporteras vid nästa möte med nämnden.

31. Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling

Utbildningsplanen fastställdes.

32. Magisterprogram i företagsekonomi

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

33. Magisterprogram i Matematisk modellering och simulering

Utbildningsplanen fastställdes.

34. Magisterprogram i Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Utbildningsplanen fastställdes.

35. Magisterprogram i vårdvetenskap

Utbildningsplanen fastställdes

36. Masterprogram i Fysisk planering

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

37. Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation

Utbildningsplanen bordlades. Före fastställande måste klargöras vilka kurser som är obligatoriska resp. valbara.

38. Masterprogram i informatik

Utbildningsplanen bordlades. Åt Stefan Johansson uppdrogs att undersöka innehållet i vissa kurser, vilkas innehåll eventuellt ligger inom annat huvudområde än data­vetenskap. Detta måste återrapporteras vid nästa möte med nämnden.

39. Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling

Utbildningsplanen fastställdes med ändringen att kursnamn ska vara på svenska, även om det rör sig om arbets­namn.

40. Masterprogram i Matematisk modellering och simulering

Utbildningsplanen fastställdes med redaktonella ändringar.

41. Masterprogram i Programvarukvalitet (co-op)

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

42. MBA-programmet

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

§ 26 Organisationsplan och beslutsordning för BTH

Bordlades.

§ 27 Övergripande handlingsplan 2009-2012

Bordlades.

§ 29 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar

Bordlades.

2. Kursvärderingssystemet

Bordlades.

§ 31 Status i arbetet med utbildningsplanerna

Bordlades.

§ 32 Övriga frågor

Möjligheten att på program som innehåller en övervägande del valbara kurser införa åtminstone en rekommenderad studiegång diskuterades kortfattat. Resterande övriga frågor bordlades.

§ 33 Till nästa möte

 • Programansvarig sektion för de program som nu ligger på TEK.
 • Anmälan till HSV om sjuksköterskeprogrammet.
 • Utveckling av digitala spel som huvudområde på grundnivå.

 

Benny Lövström

Ordförande

Heléne Ivarsson

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela