Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2009-03-31, kl. 9.00-12.30

Plats: konferensrum 2307, Norra flygeln, Campus Gräsvik

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson

Claes Jogréus

Sigrid Johansson

Stefan Johansson

Lars Lundberg

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Louise Hammarlund

Elias Lindgren

Daniel Palm

Övriga:

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.


§ 34 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 35 Fastställande av föredragningslista

Dagordningen fastställdes med tillägg under punkt 7 att även fördelning av huvudområden på de nya sektionerna tas till beslut.

§ 36 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Claes Jogréus.

§ 37 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 38 Information från ordförande

Ordföranden informerade om:

  • Inkommen remiss om översättning av examensbenämningar.
  • BTH:s svar till Riksrevisionen om studenters anställningsbarhet.
  • HSV:s prognos om arbetsmarknaden för olika yrken.
  • Förslag om att avskaffa kårobligatoriet den 1 juli 2010. Det bör ses över vilka konsekvenser detta får för BTH. Det rör bl.a. hur studeranderepresentanter utses till beslutande och rådgivande organ vid högskolan, t.ex. GUN.
  • Seminarier vid BTH med Jude Carrol om plagiering den 11 maj.
  • HSV:s kvalitetskonferens 2009 den 13-14 maj 2009.

§ 39 Ordförandebeslut

Besluten DG001/09 och DG002/09 informerades om och lades till handlingarna.

§ 40 Programansvarig sektion för program som tidigare tillhört Sektionen för teknik

Ordföranden föredrog ärendet. Nämnden diskuterade dels indelningen av huvudom­råden, dels fördelningen av program. Nämnden fastställde ansvarig sektion för huvudområden enligt föreslagen Bi­laga 1 med tillägg av PTI till Elektroteknik. En ämnesnämnd för Elektroteknik bör in­rättas med representanter för både MMS och PTI, detaljer rörande detta gemensamma ansvar ska fastslås vid nästa GUNmöte. Programansvar fördelades enligt förslag, med kommentar att uppdelningen av programmen i elektroteknikområdet ska ses över ytterligare.

§ 41 Utbildningsplansmall

Nämnden diskuterade. Nämnden beslöt att kurser inte skulle listas med rubriker som anger årskurs och att rubriken 4 ska ändras till "Kurser som ingår i utbildnings­programmet". Detta beslut gäller för planer som fastställs efter dagens sammanträde. Samtliga studerande­representanter och Stefan Johansson reserverade sig mot den i program­informationen före­kom­mande skrivningen att förtur vid likvärdiga meriter ska ges till underrepresenterat kön.

§ 42 Examensrättigheter på magisternivå i Pedagogik och Psykologi

Ordföranden föredrog ärendet. Nämnden diskuterade. Nämnden inrättade examina enligt förslag.

§ 43 Bilaga 1 till examensordningen

Bilaga 1 fastställdes med magisterexamina i Pedagogik och Psykologi efter före­drag­ning av ordföranden.

§ 44 Kontaktperson från GUN för kursvärderingssystemet

Ordföranden föredrog ärendet. Nämnden diskuterade ansvarsfördelningen för kva­li­tets­arbetet. Lotta Antman utsågs av nämnden till kontaktperson. Uppdraget innebär vidare­utveckling av kursvärderingssystemet och arbete med sammanställningar till GUN från systemet.

§ 45 Fastställande av utbildningsplaner

1. Elektroingenjör med inriktning datorteknik

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

2. Litteratur, kultur och digitala medier

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

3. Medicinsk teknik 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionell ändring.

4. Medicinsk teknik med ingenjörsbastermin 210 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionell ändring.

5. Samhällsplaneringsingenjör

Utbildningsplanen fastställdes.

6. Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning

Utbildningsplanen fastställdes med ändringen att kurskoderna flyttas i listan över kurserna och att de valbara kurserna placeras sist.

7. Telekommunikationsingenjör

Utbildningsplanen fastställdes.

8. Telekommunikationsingenjör med bastermin

Utbildningsplanen fastställdes.

9. Webbutveckling

Redogjordes för de diskussioner som förts med TKS om kurserna i programmet. Nämnden diskuterade. Utbildningsplanen bordlades. Åt ordföranden och student­representanten Daniel Palm uppdrogs att diskutera med sektionerna PTI och TKS och att arbeta fram ett förslag till nästa möte.

10. Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation

Utbildningsplanen fastställdes.

11. Masterprogram i informatik

Utbildningsplanen fastställdes.

12. Digital bildproduktion

Utbildningsplanen fastställdes.

13. Digital ljudproduktion

Utbildningsplanen fastställdes.

14. Digitala spel

Utbildningsplanen bordlades med hänsyn till kursinnehållet. Planen innefattas i de diskus­sioner som ska föras med anledning av utbildningsplanen för Webbutveckling.

15. IT-säkerhet

Utbildningsplanen fastställdes.

16. Utvecklingsingenjör i maskinteknik

Utbildningsplanen fastställdes.

17. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik

Bordlades för att först behandlas i PCi.

18. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, internationell inriktning

Bordlades för att först behandlas i PCi.

19. Civilingenjör i maskinteknik

Bordlades för att först behandlas i PCi.

20. European Master in Software Engineering

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

21. Magisterprogram i informatik

Utbildningsplanen fastställdes.

22. Masterprogram i artificiell intelligens för spel

Utbildningsplanen fastställdes.

23. Masterprogram i datavetenskap

Utbildningsplanen fastställdes.

24. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa

Utbildningsplanen fastställdes med ändringen att rubriken "Studieort" ändras till "Lärosäte".

25. Masterprogram i intelligenta programvarusystem

Utbildningsplanen fastställdes.

26. Masterprogram i IT-säkerhet

Utbildningsplanen fastställdes.

27. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionell ändring.

28. Masterprogram i Software Engineering

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionell ändring. Stefan Johansson reserverade sig mot fastställandet med hänvisning till att namn på program bör vara på svenska.

§ 46 Organisationsplan och beslutsordning för BTH

Bordlades.

§ 47 Övergripande handlingsplan 2009-2012

Bordlades.

§ 48 Information från lärarförslagsnämnden

Bordlades.

§ 49 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar

Bordlades.

2. Kursvärderingssystemet

Bordlades.

§ 50 Information från PCi

Bordlades.

§ 51 Status i arbetet med utbildningsplanerna

Bordlades.

§ 52 Övriga frågor

Bordlades.

§ 53 Till nästa möte

  • Sambandet mellan huvudområden i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå och ämnen i utbildningen på forskarnivå borde utredas.

Benny Lövström

Ordförande

Claes Jogréus

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela