Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2009-05-05, kl. 9.00-12.30

Plats: Stora konferensen, Soft Center, Ronneby

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell (fr.o.m. § 63.2)

Heléne Ivarsson

Sigrid Johansson

Lars Lundberg

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Louise Hammarlund

Övriga:

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Olle Lindeberg, Sektionen för informations- och kommunikationsteknologi (§ 63.1)

Mikael Roos, Sektionen för informations- och kommunikationsteknologi (§ 63.2)

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Claes Jogréus

Stefan Johansson

Studeranderepresentanter:

Elias Lindgren

Daniel Palm

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.


§ 54 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 55 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägget till punkt 10 att Master­program­met i elektroteknik kommer att behandlas muntligt.

§ 56 Val av justerare

Till justerare jämte ordföranden valdes Sigrid Johansson.

§ 57 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 58 Information från ordförande

Ordföranden informerade om BTH:s avgivna remissvar till HSV om översättning av examina.

§ 59 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 60 Övergångsregel gällande lokal examensordning för masterexamen i elektroteknik

Ordföranden redogjorde för bakgrunden till ärendet. Nämnden diskuterade. Någon möj­lighet att införa en övergångsregel enligt förslag finns enligt nämndens uppfattning inte.

§ 61 Förändring av programansvarig sektion efter delning av TEK

Ordföranden redogjorde för ärendet. Nämnden diskuterade kortfattat. Nämnden beslöt enligt förslag.

§ 62 Fastställande av utbildningsplaner

1. Digitala spel

Ordföranden informerade om de diskussioner som förts om kursers innehåll i detta och det följande programmet. Nämnden diskuterade och ifrågasatte det lämpliga i att samt­liga kurser låg inom samma huvudområde. Utbildningsplanen bordlades. Kurser om­fat­tande åtminstone 15 hp inom inriktningen Spelteknik måste bytas ut mot kurser inom huvudområdet Datavetenskap innan utbildningsplanen fastställs av nämnden.

2. Webbutveckling

Utbildningsplanen bordlades. Kurser omfattande åtminstone 15 hp måste bytas ut mot kurser inom huvudområdet Datavetenskap innan utbildningsplanen fastställs av nämn­den.

3. Datateknik/Elektroteknik (revidering

Utbildningsplanen fastställdes.

4. Data- och systemvetenskap, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes med tillägget att det av utbildningsplanen måste klart framgå var det obligato­riska självständiga arbetet ingår.

5. Data- och systemvetenskap, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

6. Data- och systemvetenskap, 180/120 hp (antagning 2008)

Utbildningsplanen fastställdes med tillägget att det av utbildningsplanen måste klart framgå var det obligato­riska självständiga arbetet ingår i programmet om 120 hp.

7. Data- och systemvetenskap, 180/120 hp (antagning 2007)

Utbildningsplanen fastställdes med tillägget att det av utbildningsplanen måste klart framgå var det obligato­riska självständiga arbetet ingår i programmet om 120 hp.

8. Säkerhetsteknik

Utbildningsplanen fastställdes.

9. Webb, internet och programvaruteknik, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

10. Webb, internet och programvaruteknik, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

11. Civilingenjörsprogrammet i datateknik och programvarusystem (revidering)

Utbildningsplanen fastställdes.

12. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikation / Internetsystem / signal­behandling /radiokommunikation

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

§ 63 Inrättande av utbildningsprogram

1. Technical Artist i spel, 180 hp

Olle Lindeberg redogjorde för förslaget till utbildningsprogram. Nämnden diskuterade. Nämnden önskade att sektionen skulle inkomma med en fullständig ansökan om in­rät­tande av program.

2. Datavetenskapligt program, valfritt, 120/180 hp

Mikael Roos redogjorde för förslaget till utbildningsprogram. Nämnden diskuterade. Nämnden önskade att sektionen skulle inkomma med en fullständig ansökan om inrät­tande av program.

3. Delning av nuvarande Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikation / Internetsystem / signal­behandling /radiokommunikation

Ordföranden informerade kortfattat om planerna på att i stället för det nuvarande mas­ter­programmet i elektroteknik inrätta nya program, motsvarande dagens inriktningar.

§ 64 Organisationsplan och beslutsordning för BTH

Nämnden diskuterade. Nämnden ansåg att följande borde ändras i beslutsordningen: 3.2.2: bereda förslag på inrättande och nedläggning av huvudområde; 3.2.3: inrätta och nedlägga utbildningsprogram; 3.2.6: utse examinatorer på grundnivå och avancerad nivå; 6.2.7: utse ansvarig sektion eller ansvarigt organ.

§ 65 Övergripande handlingsplan 2009-2012

Ordföranden inledde och nämnden diskuterade. Nämnden ansåg att planen innehöll allt­för många punkter och nivåer och skulle vinna på att koncentreras till ett mindre antal. Det borde också klargöras vilka resurser exempelvis nämnden får till sitt förfogande för att nå sina mål.

§ 66 Information från lärarförslagsnämnden

Heléne Ivarsson redogjorde för verksamheten i lärarförslagsnämnden.

§ 67 Information om arbetet med områdesbehörigheter

Planeringssekreteraren och ordföranden informerade kort om arbetet med områdes­behörig­heter.

§ 68 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar

Bordlades.

2. Kvalitetsråd

Nämnden diskuterade.

§ 69 Information från PCi

Bordlades.

§ 70 Status i arbetet med utbildningsplanerna

Bordlades.

§ 71 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 72 Till nästa möte

Nästa möte kommer att hållas som heldag. Till detta möte kommer Michael Mattsson i egenskap av vice rektor med ansvar för "fokus student" att inbjudas. Möjligen bör även de nya sektionscheferna inbjudas

Benny Lövström

Ordförande

Sigrid Johansson

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela