Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2009-06-03, kl. 9.00-16.30

Plats: Ankaret, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson (t.o.m. § 88.14)

Sigrid Johansson (t.o.m. § 88.3)

Stefan Johansson

Lars Lundberg (t.o.m. § 88.3)

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Louise Hammarlund

Elias Lindgren

Daniel Palm

Övriga:

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Vicky Johnson Gatzouras, kvalitetssamordnare (§ 95.2)

Michael Mattsson, vicerektor (§ 87)

Jenny Welander, stf. chef för Studerandeavdelningen

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Claes Jogréus

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.


§ 73 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 74 Fastställande av föredragningslista

Ordföranden tillade under punkten övrigt: kravet om Kemi A på civilingenjörsutbild­ningarna. Planeringssekreteraren kommer att informera om TUF-möte och Bologna­seminarium 2009-06-02.

§ 75 Val av justerare

Stefan Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 76 Protokoll från föregående möte

Protokollet förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 77 Information från ordförande

Ordföranden informerade om pågående ärenden.

§ 78 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 79 Bilaga 1 till examensordningen

Bilagan fastställdes enligt förslag.

§ 80 Bilaga 4 till examenordningen

Bilagan fastställdes med påpekandet att huvudområdet Pedagogik bör översättas till engelska med Education.

§ 81 Områdesbehörigheter

Områdesbehörigheterna fastställdes enligt förslag.

§ 82 Införande av nya kursnivåer enligt SUHF:s rekommendationer

Förslaget bordlades. Åt Stefan Johansson uppdrogs att genomgå ett program och ana­ly­sera vilka konsekvenser ett införande av de nya kursnivåerna skulle innebära.

§ 83 Revidering av utbildningsplansmall

Mallen fastställdes. Vid revisionen av punkt 3 infördes en parentes runt de förkunskaper som inte krävs. Som en följd av beslutet i § 82 reviderades inte punkt 4. Sista punkten under punkt 3 i programinformationen bör arbetas om innan mallen publiceras. Studerande­representanterna invände mot möjlig­heten, som anges under punkter Urval, att förtur kan ges åt underrepresenterat kön.

§ 84 Revidering av kursplanemall

Med tillägg av förslag till förkunskapskrav i det fall högskolestudier krävs och med borttagande av de nya kursnivåerna fastställdes mallen. Det påpekades att samtliga kurser som har särskild behörighet måste få områdesbehörighet fastställd före den 15 augusti med tanke på katalogprocessen.

§ 85 Mötesdatum för hösten 2009

Bakgrund

Datum och plats för Utbildningsnämndens sammanträden under hösten bör fastställas före sommaruppehållet.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att sammanträda enligt nedanstående under hösten 2009.

Tisdagen den 25 augusti (Ronneby)

Onsdagen den 23 september (Karlskrona)

Onsdagen den 21 oktober (Ronneby)

Onsdagen den 11 november (Karlskrona)

Onsdagen den 9 december (Ronneby)

Den 23 september och den 11 november hålls som heldagar.

§ 86 Inrättande av utbildningsprogram

1. Technical Artist i spel, 180 hp

Nämnden diskuterade. Inrättandet bordlades. Till dekanus, prodekanus och en stude­ran­derepresentant, Daniel Palm, delegerades att inrätta programmet sedan vissa oklarheter rörande för­kunskapskraven i Matematik klarlagts. Samråd med DSN för utveckling av programmet ska ske.

2. Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem, 120 hp

Bakgrund

Sektionen för datavetenskap och kommunikation har inkommit med en begäran om inrättande av Master­program i elektroteknik med inriktning mot telekommunikations­system. Detta program är avsett att tillsammans med två andra, som också begärs inrät­tade, ersätta Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommuni­kation/in­ternetsystem/signalbehandling/radio­kom­munikation.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekom­mu­ni­kations­system

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science Programme in Electrical Engineering with emphasis on Telecommunication Systems

Huvudområde: Elektroteknik

Examen som programmet är avsett att leda till:

Teknologie masterexamen

Huvudområde: elektroteknik

Inriktning: telekommunikationssystem

Antal högskolepoäng: 120

Tillträdeskrav: För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen (180 högskole­poäng) med något av huvudområdena elektroteknik eller datateknik. Kandidatexamen ska om­fat­ta minst 30 högskolepoäng matematik, där flerdimensionell analys, transformteori samt matema­tisk statistik ingår. Vidare ska examen innefatta datakommunikation, telekommunikation och objektorienterad programmering. Engelska A.

Ansvarig sektion: COM

3. Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 120 hp

Bakgrund

Sektionen för ingenjörsvetenskap har inkommit med en begäran om inrättande av Master­program i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling. Detta program är avsett att tillsammans med två andra, som också begärs inrättade, ersätta Master­program i elektroteknik med inriktning mot telekommunikation/internet­system/signal­behandling/radio­kom­munikation.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot signal­be­hand­ling

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science Programme in Electrical Engineering with emphasis om Signal Processing

Huvudområde: Elektroteknik

Examen som programmet är avsett att leda till:

Teknologie masterexamen

Huvudområde: elektroteknik

Inriktning: signalbehandling

Antal högskolepoäng: 120

Tillträdeskrav: För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen (180 högskolepoäng) med något av huvudområdena elektroteknik eller datateknik. Kandidatexamen ska omfatta minst 30 högskolepoäng matematik, där flerdimensionell analys, transformteori samt matematisk statistik ingår. Vidare ska examen innefatta signalbehandling och programmering. Engelska A.

Ansvarig sektion: ING

4. Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation, 120 hp

Bakgrund

Sektionen för ingenjörsvetenskap har inkommit med en begäran om inrättande av Master­program i elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation. Detta program är avsett att tillsammans med två andra, som också begärs inrättade, ersätta Mas­ter­pro­gram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikation/internet­sys­tem/signal­behandling/radio­kom­munikation.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot radio­kom­mu­nikation

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science Programme in Electrical Engineering with emphasis om Radio Communication

Huvudområde: Elektroteknik

Examen som programmet är avsett att leda till:

Teknologie masterexamen

Huvudområde: elektroteknik

Inriktning: radiokommunikation

Antal högskolepoäng: 120

Tillträdeskrav: För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen (180 högskolepoäng) med något av huvudområdena elektroteknik eller datateknik. Kandidatexamen ska omfatta minst 30 högskolepoäng matematik, där flerdimensionell analys, transformteori samt matematisk statistik ingår. Vidare ska examen innefatta signalbehandling, programmering, datornätverk och telekommunikation. Engelska A.

Ansvarig sektion: ING

§ 87 Information om "Fokus student"

Michael Mattsson informerade om sin verksamhet som vicerektor för Fokus Student.

§ 88 Fastställande av utbildningsplaner (I den mån sektionen bytt namn eller programmet tillhör en nyinrättad sektion, ändras detta i utbildningsplanen.)

1. Säkerhetsteknik (antagning 2008)

Utbildningsplanen fastställdes.

2. Digital bildproduktion (revidering)

Utbildningsplanen fastställdes.

3. Digital ljudproduktion (revidering)

Utbildningsplanen fastställdes.

4. Civilingenjörsprogram i Industriell Ekonomi (antagning 2006)

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

5. Civilingenjörsprogram i Industriell Ekonomi (antagning 2007-2008)

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

6. Magisterprogram i vårdvetenskap

Utbildningsplanen fastställdes.

7. Informationsteknologi (antagning 2007)

Utbildningsplanen fastställdes.

8. Informationsteknologi (antagning 2008)

Utbildningsplanen fastställdes.

9. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

10. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, internationell inriktning

Utbildningsplanen fastställdes

11. Civilingenjör i datorsäkerhet

Utbildningsplanen bordlades. Åt dekanus, prodekanus och studeranderepresentant Daniel Palm delegerades att fastställa utbildningsplanen.

12. Civilingenjör i industriell ekonomi

Utbildningsplanen fastställdes med tillägg av en kurs.

13. Civilingenjör i spel- och programvaruteknik

Utbildningsplanen bordlades.

14. Civilingenjör i maskinteknik

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

§ 89 Utbildningsplaner för Digitala spel och Webbutveckling

Ordföranden redogjorde för ärendet. Nämnden diskuterade. Åt dekanus, prodekanus och studeranderepresentant Daniel Palm delegerades att fastställa planen för Digitala spel under förutsättning att de kurser inom Datavetenskap som fanns i den plan som nämnden fastställde den 25 februari kvarstår.

Åt dekanus, prodekanus och studeranderepresentant Daniel Palm delegerades att fastställa utbildningsplanen för Webbutveckling. Stefan Johansson reserverade sig mot beslutet. Reservationen bifogas protokollet.

§ 90 Högskoleverkets beslut: Blekinge tekniska högskolas rutiner med muntliga beslut

Bordlades.

§ 91 Benämningar på examensarbeten

Bordlades.

§ 92 Förslag till nytt utbildningsprogram:

1. Affärsutveckling och entreprenörskap med inriktning mot digital medieproduktion

Ordföranden informerade kortfattat.

§ 93 Examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola

Bordlades.

§ 94 Information från lärarförslagsnämnden

Bordlades.

§ 95 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

Nämnden utsåg en grupp bestående av dekanus, prodekanus och en studerande­re­pre­sentant som skulle arbeta fram en handlingsplan för kvalitetsarbete med utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

1. Pågående utvärderingar

Bordlades.

2. Kvalitetsråd

BTH:s nyanställda kvalitetssamordnare Vicky Johnson Gatzouras presenterade sig kort för nämnden.

§ 96 Information från PCi

Bordlades.

§ 97 Status i arbetet med utbildningsplanerna

Bordlades.

§ 98 Övriga frågor

Diskuterades kortfattat frågan om Kemi A måste krävas på samtliga civilingenjörs­pro­gram. Resterande övriga frågor bordlades.

§ 99 Till nästa möte

  • Principfrågor kring utbildningsplaner
  • PCi:s roll

§ 100 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla deltagare och särskilt de avgående stu­de­randerepresentanterna Louise Hammarlund och Elias Lindgren.

Benny Lövström

Ordförande

Stefan Johansson

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare


Stefan Johanssons reservation i samband med punkt 16 på Utbildningsnämndens möte, 3/6 2009.

Att reservera sig mot behandlandet av ett informations- och diskussionsärende hör inte precis till vanligheterna. Ändå är det precis det jag gör. Punkt 16 på dagordningen "Utbildningsplaner för Digitala Spel och Webbutveckling" var i kallelsen upptaget som ett informations- och diskussionsärende, där sektionschefen för DSN fört en, i kallelsen delvis bifogad (bil. 11) dialog med Utbildningsnämnden.

Då det ej var en beslutspunkt, så fann jag inför mötet ingen större anledning att i detalj sätta mig in i de senaste utbildnings- och kursplaner som senare visade sig utgöra en grund för beslut. Den senaste utbildningsplanen behandlades vid Maj-mötet (och bifogades då), medan de kursplaner som utbildningsplanerna innehöll varken distribuerades då, eller fanns allmänt tillgängliga på mötet nu. Hade detta varit en beslutspunkt i kallelsen, så hade inte bara jag, utan också resten av nämnden kunnat förbereda ärendet på ett seriöst sätt, tex. begära fram kursplaner för de kurser som ersatt de tidigare felklassade kurserna för att kunna sätta oss in i frågan i sådan grad att vi kunnat fatta ett välgrundat beslut. Nu ter sig behandlingen av ärendet kuppartad och jag känner inte att jag vill stå för de former under vilka ärendet för närvarande behandlas.

Jag reserverar mig därför mot att efter informationen och diskussionen kring ärendet överhuvudtaget ta några beslut gällande behandlingen av utbildningsplanerna, då jag anser att tagandet av viktiga beslut under en informations- och diskussionspunkt ej är förenligt med god mötes-sed. Med detta innefattar jag även delegationer annat än bordlägganden till delmängder av nämnden (såsom skett i detta fall).

En andra reservation gällande samma punkt görs också. Det gäller ärendet som sådant, där jag reserverar mig mot att delegera åt utbildningsdekanen, en studeranderepresentant och vice ordförande att ta beslut om planen med det mandat nämnden gav. Planen som sådan har i och för sig bytt ut de kurser som ansågs vara felklassade, men de kurser som ersatt är även de, såvitt jag kan se, programmeringskurser ("Agile och dynamisk programmering" byter tex namn till "Agile och dynamisk scripting". Just begreppet "scripting" är inget annat än programmering i vissa, ofta enklare uppbyggda, ibland specialanpassade språk, tex Javascript, Python och Lua.). Sedan har också kurserna:

  • ".NET utveckling med C#",
  • "Dynamiska webbapplikationer",
  • "Avancerade dynamiska webbapplikationer", samt
  • "Webb-frameworks och toolkits"

fått ge plats åt

  • "Avancerad Webbproduktion",
  • "Tillämpad webbteknik",
  • "Hybrida webbproduktioner" och
  • "Webbaserade plattformar och koncept".

Då inga kursplaner fanns tillgängliga varken då kallelsen gick ut, eller delgavs ledamöterna vid sittande möte, så är det naturligtvis svårt att uttala sig om ifall innehållet i kurserna verkligen har ändrats, eller om de bara "märkts om". Man kan dock konstatera att programmet marknadsförts gentemot de sökande såsom innehållande programmering (se BTHs sida: http://www.bth.se/tks/digitald.nsf/sidor/Webbutveckling). Går man vidare till programmets egna sida (http://digitalamedier.bth.se/1/1.0.1.0/5/1/?), så förstärks detta intryck ytterligare genom att majoriteten av de blogg-inlägg som möter användaren (4/6, kl 13.30, 2009) handlar om programmeringsspråk, eller "favorit-stackar". Det borde vara utom allt rimligt tvivel att programmering är en viktig del i denna utbildning, och att detta faktum, utåt sett i marknadsföringen, inte är något man hymlar med. Jag hade vid sittande möte mina tvivel kring om utbildningen som sådan verkligen hade lämnat programmeringsspåret, men kan nu i efterhand konstatera att så uppenbarligen ej är fallet.

HSV är tydliga i att ämnet skall styra: "... klassificeringen av kurser ska ske efter ämnesinnehåll och inte utifrån resursåtgång, undervisningsmetoder och dylikt.". Även om detta bara är ett förslag på formulering som är framtaget i samråd med ett antal lärosäten i syfte att ta fram riktlinjer, så är detta förarbetet glasklart i sakfrågan.

Jag menade under mötet att vi saknade tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut, och yrkade därför för ett bordläggande av ärendet. Denna ståndpunkt förstärktes ytterligare i den muntliga reservationen som framfördes på mötet mot vidaredelegationen, samt till yttermera visso av denna skriftliga inlaga.

Jag hoppas att dessa synpunkter åtminstone kontrolleras och följs upp av den beslutande gruppen, även om jag helst hade sett att beslutet hade kunnat tas i hela Utbildningsnämnden.

Stefan Johansson, Ronneby, 4/6 2009

Redigera
Share Dela