Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2009-08-25, kl. 13.30-16.10

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson

Claes Jogréus

Sigrid Johansson

Stefan Johansson

Lars Lundberg

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Christoffer Carlström

Fredrik Jakobsson

Övriga:

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Frånvarande:

Studeranderepresentanter:

Daniel Palm

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.

§ 101 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna, särskilt de nya stude­randerepresentanterna. Samtliga närvarande presenterade sig.

§ 102 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag.

§ 103 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Stefan Sjödahl.

§ 104 Protokoll från föregående möte

Protokoll från föregående möte anmäldes justerat och lades till handlingarna med på­pekandet att det av sektionen begärda utbildningsprogrammet i § 86.2 var "Mas­ter­program i Elektroteknik och Datateknik med inriktning mot telekommuni­kations­sys­tem", vilket i beslutsförslaget hade ändrats till "Masterprogram i Elekt­roteknik med inriktning mot telekommunikationssystem" eftersom begäran byggde på att styrelsen inrättade huvudområdet Datateknik, och det ansågs att huvudområdet ska vara inrättat före inrättande av program som bygger på huvudområdet i fråga.

§ 105 Information från ordförande

Ingen information förelåg.

§ 106 Ordförandebeslut

Beslutet DG003/09 anmäldes.

§ 107 Utbildningsnämndens budget

Nämnden diskuterade. Nämnden fastställde budgetfördelningen. Nämnden önskade att en utredning gjordes om hur mycket tid den anslagna ersättningen till sektionerna räcker till i förhållande till en genomsnittlig lärarlön vid BTH.

§ 108 Områdesbehörigheter för utbildningsprogram som leder till högskoleingenjörsexamen

Bakgrund

Den 3 juni 2008 fastställde nämnden områdesbehörigheter för yrkesprogrammen vid BTH, däribland de program som leder till högskoleingenjörsexamen. Eftersom det i områdes­behörig­he­ten ingående kravet om Kemi A inte behövs för något av de program vid BTH som leder till högskoleingenjörsexamen, föreslås att kraven i områdes­behörig­heten sänks till Fysik B och Matematik D.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att tillträdeskravet för program som leder till högskole­ingenjörs­examen vid BTH är områdesbehörighet 8 med undantag för Kemi A, alltså Fysik B och Mate­matik D.

§ 109 Tillträdeskrav för Civilingenjörsprogrammet i spel- och programvaruteknik

Bakgrund

En ansökan har inkommit till Utbildningsnämnden från Olle Lindeberg, program­an­sva­rig för Civilingenjör i spel- och programvaruteknik, om att förkunskapskraven för ut­bildningsprogrammet Civilingenjör i spel- och programvaruteknik sätts till områdes­behörighet 9 med undantag för Kemi A.

Beslut

Efter föredragning av ordföranden beslöt nämnden att lämna ansökan utan bifall. Emel­lertid skulle nämnden återkomma med en samlad bedömning av frågan om för­kunskapskrav vid civilingenjörs­programmen.

§ 110 Fastställande av reviderade utbildningsplaner

1. Digital ljudproduktion

Utbildningsplanen bordlades p.g.a. uteblivna kursbeskrivningar.

2. Digitala spel

Utbildningsplanen bordlades p.g.a. uteblivna kursbeskrivningar.

3. Magisterprogram i matematisk modellering och simulering

Utbildningsplanen fastställdes med ändringarna att tabellen med fördelning över läsåret tas bort, kursen Differentialekvationer byts ut mot kursen Differentialekvationer med Liegruppsanalys, MA1306, och kursen Diskret matematik ersätter Statistisk matematik.

4. Masterprogram i matematisk modellering och simulering

Utbildningsplanen fastställdes med ändringarna att tabellen med fördelning över läsåret tas bort och kursen Differentialekvationer byts ut mot kursen Differentialekvationer med Liegruppanalys, MA1306.

5. Medieteknik med inriktning mot interaktiva system

Utbildningsplanen bordlades p.g.a. uteblivna kursbeskrivningar.

§ 111 Verksamhetsplanering 2009 GUN

Nämnden diskuterade. Nämnden fann det anmärkningsvärt att planeringen för året inte beslutats av rektor förrän i början av juni och därför inte kunde behandlas förrän vid ett sam­man­träde i början av hösten. Nämnden diskuterade huruvida det var lämpligt att civil­ingenjörsprogrammen låg under PCi och därmed operativt under nämnden. Ord­föran­den fick i uppdrag att med rektor utreda vad det strategiska projektet L - Genussäkring av grundutbildning - innebär.

§ 112 Införande av nya kursnivåer enligt SUHF:s rekommendationer

Stefan Johansson redogjorde för sin undersökning inför behandlingen av ärendet. Nämnden diskuterade och ansåg det lämpligt att de nya kursnivåerna införs vid BTH, varvid högskolans lokala examensordning måste revideras.

§ 113 PCi:s roll

Ordföranden inledde ärendet. Nämnden diskuterade. Vid nästa möte ska dels en ny de­le­gation till PCi, dels ett förslag till hur civilingenjörsprogrammen bör fördelas på sek­tionerna läggas fram.

§ 114 Högskoleverkets beslut: Blekinge tekniska högskolas rutiner med muntliga beslut

Anmäldes och lades till handlingarna. Vikten av att beslut dokumenteras skriftligt betonades.

§ 115 Benämningar på examensarbeten

Nämnden diskuterade och biföll att ärendet tas upp till beslut vid nästa möte.

§ 116 Examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola

Nämnden diskuterade.

§ 117 Information från lärarförslagsnämnden

Heléne Ivarsson och Claes Jogréus informerade om de senaste ärendena i lärar­förslags­nämnden. Nämnden uttryckte sin oro över att flera anställningar utlysts och till­sätt­ningen sedan avbrutits eftersom behöriga sökande ansetts saknas.

§ 118 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar

Tabellen över pågående utvärderingar anmäldes, varvid det påpekades att Högskole­verkets kommande utvärdering av högskolans kvalitetsarbete sannolikt kommer att ställas in.

2. Kvalitetsråd

Ordföranden redogjorde kort för kvalitetsarbetet vid högskolan. Marie Aurell informerade om att den kommande utvärderingen av BTH:s kvalitetsarbete med största sannolikt inte kommer att äga rum, eftersom HSV fått ändrade uppgifter av regeringen.

§ 119 Information från PCi

Punkten bordlades eftersom inget möte med PCi ägt rum.

§ 120 Övriga frågor

Tomas Johansson informerade om att treveckorsuppropet återinförs i ny form fr.o.m. höstterminen.

§ 121 Till nästa möte

  • Reviderad examensordning
  • Ny delegation till PCi
  • Handlingsplan för kvalitetsarbetet i GUN
  • Rutiner för utbildningsplaner
  • Ersättning till ledamöter i GUN
  • Benämning på examensarbeten

Benny Lövström

Ordförande

Stefan Sjödahl

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela