Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2009-09-23, kl. 9.00-16.10

Plats: Ankaret, Gräsvik

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson

Sigrid Johansson

Stefan Johansson

Lars Lundberg (§ 122-137)

Stefan Sjödahl (§ 122-132)

Studeranderepresentanter:

Christoffer Carlström

Daniel Palm

Övriga:

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare

Victoria Dryselius, universitetsadjunkt (§ 131:2–4)

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Jenny Welander, stf.chef för Studerandeavdelningen

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Claes Jogréus

Studeranderepresentanter:

Fredrik Jakobsson

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.

§ 122 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 123 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med ändringen att punkten 15 flyttades till punkt 20.

§ 124 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Daniel Palm.

§ 125 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 126 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

  • Sydsvenska Handelskammarens rankning av Sveriges lärosäten och särskilt BTH:s placering i denna.
  • Att han av rektor fått i uppgift att se över lokaliseringen av program, särskilt i anslutning till flytten från Ronneby till Karlskrona.
  • Att han ska se över hur takbeloppen ska fördelas på sektionerna.

§ 127 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 128 Benämningar på examensarbeten vid BTH

Nämnden beslöt om de tre kolumnerna examensarbete, minimiomfattning, i den mån detta inte regleras av högskoleförordningen, och engelsk benämning.

§ 129 Examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola

Nämnden beslöt att rekommendera rektor att fastställa examensordningen med tillägget att de av BTH fastställda benämningarna på examensarbeten införs. Nämnden betonade vikten av att en införandeplan tas fram.

§ 130 Fastställande av utbildningsplaner

1. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik 2009

Utbildningsplanen fastställdes.

2. Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 2009

Utbildningsplanen fastställdes.

3. Digital bildproduktion 2009

Utbildningsplanen fastställdes.

4. Digital ljudproduktion 2009

Utbildningsplanen fastställdes.

5. Digitala spel 2009

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

6. Webbutveckling 2009

Utbildningsplanen fastställdes. Stefan Johansson reserverade sig mot beslutet med hän­visning till sin reservation vid mötet 2009-06-03. Nämnden uttryckte sin avsikt att fort­sätta arbetet med att utreda hur stor del av ett program som får tillhöra ett enda huvud­område, samt att arbeta med beskrivningar av BTH:s huvudområden.

7. Digital ljudproduktion 2008

Utbildningsplanen fastställdes.

8. Digitala spel 2008

Utbildningsplanen fastställdes med ändringen att kursen DV1110 ska vara obligatorisk.

9. Litteratur, kultur och digitala medier 2007

Utbildningsplanen fastställdes.

10. Litteratur, kultur och digitala medier 2008

Utbildningsplanen fastställdes.

11. Medieteknik med inriktning mot interaktiva system 2008

Utbildningsplanen fastställdes. Stefan Johansson reserverade sig mot beslutet.

§ 131 Inrättande av nya utbildningsprogram

1. Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier

Ordföranden inledde. Nämnden ansåg det lämpligt att dialog om utbildningen sker med DSN i frågor som rör design. Nämnden önskade att man från sektionen arbetar vidare och inkommer med en uppdaterad ansökan om inrättande av programmet, efter det att ordföranden framfört nämndens frågor till sektionen.

2. Data- och systemvetenskap i Sverige, internationell ingång

3. Software Engineering i Sverige, internationell ingång

4. Webb, internet och programvaruteknik i Sverige, internationell ingång

Lars Lundberg inledde. Nämnden diskuterade de tre förslagen. Nämnden uppdrog åt COM och DSN att tillsammans med representanter för utbildningsnämnden och stf. chefen för studerande­avdelningen utreda för- och nackdelar med dessa tre program och de varianter på genomförande som utkristalliserades på mötet.

§ 132 Samordning av civilingenjörsprogrammen och PCi:s roll

Ordföranden inledde. Nämnden diskuterade och uttryckte som sin uppfattning att PCi borde upphöra och att programansvaret borde läggas på sektionerna. Samordning kunde lämp­ligen ske i form av programråd inrättade av sektionerna.

§ 133 Blekinge Studentkårs utbildningspolitiska program

Daniel Palm redogjorde för studentkårens utbildningspolitiska program. Nämnden dis­kuterade.

§ 134 Beslut från HSV om behörighetskrav för civilingenjörsutbildning

Ordföranden informerade.

§ 135 Uppföljning av diskussion om undersköterskeutbildningen

Ordföranden informerade. Undersköterskeutbildningen kommer inte att ges fr.o.m. 2010.

§ 136 Förslag på strategiska projekt 2010

Nämnden diskuterade och föreslog bl.a. följande möjligheter.

  • Genomgång av mål och examination på såväl kurs- som programnivå.
  • Riktlinjer för examensarbeten.
  • Definiera huvudområdena vid BTH.
  • Pedagogiskt program för BTH.

§ 137 Takbeloppsfördelning inom BTH 2010

Nämnden diskuterade.

§ 138 Ersättning till ledamöter i GUN och budget 2010

Nämnden diskuterade. Nämnden ansåg att man borde utreda ersättningen till leda­mö­ter­na och sannolikt höja den så att den motsvarade ersättning för mötes- och förberedelse­tid.

§ 139 ECTS-ackreditering

Nämnden informerades och diskuterade.

§ 140 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar

Tabellen kommenterades kortfattat.

2. Kvalitetsråd

Marie Aurell informerade från kvalitetsrådet. Ordföranden informerade kortfattat från kvalitetsmötet som hållits den 17 september.

3. Genomgång av HSV:s nya utvärderingssystem

Ordföranden genomgick kortfattat det nya utvärderingssystemet.

4. Handlingsplan för kvalitetsarbetet i GUN

Ordföranden presenterade utkastet för nämnden.

§ 141 Information från lärarförslagsnämnden

Bordlades.

§ 142 Information från PCi

Bordlades.

§ 143 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 144 Till nästa möte

  • Lämpligheten av att ha samtliga kurser i ett program inom ett huvudområde.
  • Förhållandet mellan huvudområdena datavetenskap och medieteknik

Benny Lövström

Ordförande

Daniel Palm

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela