Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2009-10-21, kl. 9.00-12.20

Plats: Stora konferensen, Soft Center, Ronneby

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson

Sigrid Johansson

Stefan Johansson

Lars Lundberg

Studeranderepresentanter:

Christoffer Carlström

Daniel Palm

Övriga:

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Claes Jogréus

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Fredrik Jakobsson

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.

§ 145 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade möte öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 146 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägget att en punkt "Utseende av ersättare för vice ordförande i lärarförslagsnämnden" införs efter punkt 10.

§ 147 Val av justerare

Lars Lundberg utsågs att jämte ordföranden justera protkollet.

§ 148 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 149 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

  • sitt uppdrag att tillsammans med vice-rektor Michael Mattsson se över lokali­se­ringen av BTH:s utbildningsprogram.
  • diskussionen om takbelopp.
  • examensordningen.
  • utbildningsnämndens budget, bl.a. i fråga om ledamöternas ersättning och om nämndstöd.

§ 150 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 151 Inrättande av utbildningsprogram: Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier

Bakgrund

Sektionen för datavetenskap och kommunikation har inkommit med en begäran om in­rättande av utbildningsprogrammet Masterprogram i design, interaktion och speltekno­logier.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science Programme in Design, Inter­action and Game Techno­logies

Huvudområde: Datavetenskap

Examen som programmet är avsett att leda till:

Teknologie masterexamen

Huvudområde: datavetenskap

Antal högskolepoäng: 120

Tillträdeskrav: Kandidatexamen i Datavetenskap, Programvaruteknik eller motsvaran­de. Engelska B.

Ansvarig sektion: COM

§ 152 Programansvar för civilingenjörsprogrammen

Bakgrund

För att tydliggöra programansvaret för civilingenjörsprogrammen och inlemma dessa utbildningar i den struktur som gäller för övriga utbildningsprogram vid BTH, bör delegationen till Program­rådet för civilingenjörsutbildningarna (PCi) i fråga om program­ansvar återtas av Ut­bildnings­nämnden. Programansvaret bör sedan fördelas på de sektioner, vid vilka huvuddelen av utbild­ningen sker.

Beslut:

Den hittillsvarande delegationen till PCi (GUN § 2008:116) upphör fr.o.m. den 1 november 2009. Samtidigt förs ansvaret för civilingenjörsprogrammen över till sektionerna enligt följande:

Program

Programan­svarig sektion

Totalt antal studenter

Anmärkning

Civilingenjör i da­tateknik och elekt­roteknik (inkl. va­rianten internatio­nell inriktning)

COM

28

Det ska även utses en biträ­dande pro­gramansvarig från ING.

Civilingenjör i dator­säkerhet

COM

20

 

Civilingenjör i industriell ekonomi

ING

50

Det ska även utses en biträ­dande pro­gramansvarig från MAM.

Civilingenjör i maskin­teknik

ING

56

 

Civilingenjör i spel- och programvaruteknik

COM

66

 

För programmen Civilingenjör i datateknik och elektroteknik (inkl. varianten internationell inrikt­ning) och Civilingenjör i industriell ekonomi gäller beslutet t.o.m. 2012-12-31. Den biträdande programansvarige ska framförallt svara för den del av programmen som ligger inom vederböran­des sektions område, men ska bli inbjuden till diskussioner om alla förändringar i programmen.

Nedanstående program gör sedan några år inga nyintag, utan programmen har omvandlats till Civilingenjör i datateknik och elektroteknik som återfinns ovan. Om cirka ett år har nedanstående program inga studenter och läggs då ner. Programansvarig sektion bör vara samma som för datateknik och elektroteknik.

Program

Programan­svarig sektion

Totalt antal studenter

Anmärkning

Civilingenjörsprogram i datateknik

COM

2

Studenter finns endast i termin 9

Civilingenjörsprogram i data­teknik och pro­gramvarusystem

COM

3

Studenter finns endast i termin 7

Civilingenjörsprogram i programvaruteknik

COM

2

Studenter finns endast i termin 9

I och med detta beslut ålade också utbildningsnämnden berörda sektioner att inrätta ett sek­tionsövergripande gemensamt råd där åtminstone programansvariga och biträdande programan­svariga ingår, för att dra nytta av gemensamma erfarenheter och att hålla en enhetlighet mellan BTH:s civilingenjörsprogram. Till nämnden ska det gemensamma rådets sammansättning återrapporteras senast den 1 januari 2010.

§ 153 Tidsplan för utbildningsplaner inför höstterminen 2010

Bakgrund

Inför höstterminen 2010 behöver Utbildningsnämnden bestämma tidsplan och rutiner för fastställande och revidering av utbildningsplaner.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att

  • samtliga program som ska ges under läsåret 2010/2011 ska inkomma till Utbildnings­nämnden med en reviderad utbildningsplan för fastställande enligt följande tider.
  • nyinrättande program som ska ges för första gången höstterminen 2010 ska ha inkommit med en utbildningsplan till nämnden senast den 11 januari 2010.
  • övriga program som ska ges med nyintag höstterminen 2010 ska ha inkommit med en ut­bildningsplan till utbildningsnämnden senast den 1 februari 2010.
  • samtliga program som har studenter på andra årskurser än årskurs 1 höstterminen 2010 ska ha inkommit med en utbild­ningsplan med nya kursnivåer senast den 3 maj 2010. Om det enda som ändras i en sådan utbildningsplan är att de nya kursnivåerna är införda, ska detta tydligt anges, eftersom det­ta innebär en förenklad handläggning.

§ 154 Fastställande av utbildningsplan: Spelprogrammering, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

§ 155 Utseende av ersättare för vice ordförande i lärarförslagsnämnden

Bakgrund

Enligt delegationen från fakultetsnämnd och utbildningsnämnd är lärarförslagsnämnden i likhet med fakultets- och utbildningsnämnd besluts­för endast om ordförande eller vice ordfö­rande är närvarande. Skulle någondera ha laga förfall och den närvarande tvingas anmäla jäv eller både ordförande och vice ordförande ha laga förfall, kan således beslut inte fattas. Det är därför lämp­ligt att fakultetsnämnd och utbildningsnämnd fattar likalydande beslut om att utse en av le­damö­terna till ersättare för vice ordförande.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att till ersättare för vice ordförande i lärarförslagsnämnden till vidare dock längst t.o.m. 2010-12-31 utse Anders Hederstierna. Beslutet vinner laga kraft under förutsättning att fakultetsnämnden fattar likalydande beslut.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 156 Förberedande utbildning i svenska för akademiska studier inom teknik

Ordföranden redogjorde för ärendet och för de resultat som framkommit genom arbets­gruppens försorg. Nämnden diskuterade. Ordföranden skulle lägga fram ett för­slag vid nästa sammanträde med nämnden.

§ 157 Införandeplan för nya kursnivåer enligt SUHF:s rekommendationer

Ordföranden informerade. Nämnden lämnade vissa synpunkter på planen.

§ 158 Huvudområdesbeskrivningar

Ordföranden redogjorde för ärendet. Nämnden diskuterade.

§ 159 Information från lärarförslagsnämnden

Heléne Ivarsson redogjorde för pågående ärenden i lärarförslagsnämnden. Nämn­den diskuterade.

§ 160 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar

Den utskickade tabellen redovisades.

2. Kvalitetsråd

Marie Aurell informerade kortfattat från kvalitetsrådet.

§ 161 Övriga frågor

  • Nämndens ordförande fick i uppdrag att till BTH:s ledning påpeka avsaknaden av samarbete mellan vissa delar av högskolan och den outnyttjade potential som ligger i dessa samarbeten.
  • Information om den nya gymnasieskolan.

§ 162 Till nästa möte

Genomgång av den kommande gymnasieskolan.

Benny Lövström

Ordförande

Lars Lundberg

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela