Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2009-11-11, kl. 9.00–11.00

Plats: Trantorp

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson

Sigrid Johansson

Stefan Johansson

Lars Lundberg

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Fredrik Jakobsson

Daniel Palm

Övriga:

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Claes Jogréus

Studeranderepresentanter:

Christoffer Carlström

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.

§ 163 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 164 Fastställande av föredragningslista

Dagordningen fastställdes med tillägg av en punkt om ett förslag till alternativt urval på Masterprogrammet i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling efter punkt 7.

§ 165 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Fredrik Jakobsson.

§ 166 Protokoll från föregående möte

Protokollet förklarades justerat med påpekande av ett skrivfel och lades till hand­lingarna.

§ 167 Information från ordförande

  • Rapport rörande ingenjörsutbild­ningarna i landet.
  • Bolognamöte i Stockholm den 12 november 2009.

§ 168 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 169 Examensordningen

Ordföranden föredrog ärendet. Nämnden diskuterade. Nämnden rekommenderade rektor att fastställa examensordningen enligt förslag.

§ 170 Förslag till alternativt urval på programmet Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling.

Ordföranden föredrog ärendet. Nämnden diskuterade. Nämnden ställde sig tveksam till förslaget som sådant och konstaterade dessutom att ansökan inkommit så sent att förslaget omöjligen kunde kommuniceras i tid till presumtiva studenter på ett rättssäkert sätt, eftersom informationen om utbildningen redan publicerats.

§ 171 Fyraårigt kandidatprogram med förberedande utbildning i svenska

Ordföranden redogjorde för ärendet. Sektionen för datavetenskap och kommunikation hade valt att inte gå vidare med förslaget. Nämnden diskuterade.

§ 172 Inrättande av utbildningsprogram: Multicoreprogrammering, 180 hp

Ordföranden föredrog ärendet. Nämnden diskuterade. Eftersom ansökan inkommit för sent, avstod nämnden från att behandla den.

§ 173 Information från lärarförslagsnämnden

Heléne Ivarsson redogjorde för de senaste ärendena i lärarförslagsnämnden.

§ 174 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar

Tabellen över pågående utvärderingar diskuterades kortfattat.

2. Kvalitetsråd

Ingen information föredrogs. Kvalitetsfrågorna hänvisades till de diskussioner som följde på sammanträdet.

§ 175 Information om kommande gymnasiereform Gy 2011

Denna informationspunkt flyttades till de diskussioner som följde på sammanträdet.

§ 176 Övriga frågor

Tomas Johansson tog upp en fråga rörande förkunskapskrav på ett program med prak­tikplatser som i stor utsträckning kräver kunskaper i svenska språket. Nämnden diskuterade.

§ 177 Till nästa möte

Redovisning av föregående protokolls § 161.

§ 178 Avslutning av mötet

Ordföranden avslutade mötet.

Benny Lövström

Ordförande

Fredrik Jakobsson

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela