Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2009-12-09, kl. 9.00-12.20

Plats: Stora konferensen, Soft Center, Ronneby

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson

Sigrid Johansson (t.o.m. § 194)

Stefan Johansson

Lars Lundberg (t.o.m. § 194)

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Christoffer Carlström

Daniel Palm

Övriga:

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Jenny Welander, stf chef för Studerandeavdelningen

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Claes Jogréus

Studeranderepresentanter:

Fredrik Jakobsson

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.

 


 

§ 179 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 180 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägget under övriga frågor om utvärdering av nämndens arbete.

§ 181 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Daniel Palm.

§ 182 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna med rättelsen att Lotta Antman var närvarande vid sammanträdet.

§ 183 Information från ordförande

Ordföranden informerade om ett möte med BTH:s miljösamordnare. Nämnden bör vid inrättande av utbildningsprogram begära att man påvisar hur hållbarhetsperspektivet kommer in i utbildningen.

§ 184 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 185 Mötesdatum för våren 2010

Bakgrund

Datum och plats för Utbildningsnämndens sammanträden under våren bör fastställas före juluppehållet.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att sammanträda enligt nedanstående under våren 2010.

Onsdagen den 27 januari (Karlskrona, förmiddag)

Tisdagen den 2 mars (Ronneby, heldag)

Onsdagen den 24 mars (Karlskrona, förmiddag)

Tisdagen den 11 maj (Karlshamn, heldag)

Onsdagen den 2 juni (Ronneby, förmiddag)

§ 186 Kursplanemall

Ordföranden föredrog ärendet. Mallen fastställdes med redaktionella ändringar.

§ 187 Utbildningsplansmall och programinformationsmall

Ordföranden föredrog ärendet. Mallarna fastställdes med redaktionella ändringar.

§ 188 Beskrivning av huvudområden

Ordföranden inledde ärendet. Nämnden diskuterade. Beskrivningarnas syfte och målgrupper måste klargöras, och därefter vidtar arbete med att göra beskrivningarna mer enhetliga. En grupp bestående av dekanus, prodekanus, Stefan Johansson och Daniel Palm tillsattes för att arbeta vidare med beskrivningarna. En första återrapportering ska ske vid mötet i januari 2010.

§ 189 Information om nya examensöversättningar från HSV

Planeringssekreteraren informerade om de nya examensöversättningarna till engelska. Nämnden diskuterade. Fråga ska ställas till HSV angående övergångsregler.

§ 190 Återrapportering av § 161 från sammanträde den 21 oktober 2009

Ingen åtgärd hade vidtagits.

§ 191 Bestämning av utbildningsområde för kurser

Ordföranden informerade om ärendet. Nämnden diskuterade. Ordföranden och vice ordföranden skulle undersöka lämpligheten i att ta fram lärosätesspecifika riktlinjer.

§ 192 Rapport från HSV:s seminarium "Att undervisa på engelska"

Stefan Sjödahl och Lotta Antman rapporterade från konferensen. Stefan Sjödahl rapporterade även från två andra konferenser. Nämnden diskuterade, bl.a. om möjligheten att få utbildningar vid BTH ackrediterade. Lars Lundberg och Stefan Sjödahl fick i uppdrag att se över lämpliga ackrediteringsmöjligheter.

§ 193 Information från lärarförslagsnämnden

Heléne Ivarsson informerade från lärarförslagsnämnden.

§ 194 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

Ordföranden inledde punkten och redogjorde för en utvärdering av kursvärderingar som gjorts vid Lunds universitet. Lotta Antman informerade om det fortsatta arbetet med kursvärderingar vid BTH. Nämnden diskuterade.

1. Pågående utvärderingar

Översikten omnämndes.

2. Kvalitetsråd

Ingen ny information förelåg.

§ 195 Övriga frågor

Övriga frågor kunde inte behandlas vid mötet p.g.a. tidsbrist.

§ 196 Till nästa möte

  • Lämpligheten i att BTH:s utbildningsplaner läggs in i KursInfo.
  • Instruktioner för lärarförslagsnämnden. Särskild granskning av pedagogiska meriter.

Benny Lövström

Ordförande

Daniel Palm

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela