Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-01-27, kl. 9.00-12.00

Plats: Ankaret, Gräsvik

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Heléne Ivarsson

Stefan Johansson

Stefan Sjödahl (§ 1-16)

Studeranderepresentanter:

Daniel Palm

Övriga:

Daniel Granello, antagningsansvarig (§ 15)

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Jenny Welander, stf chef för Studerandeavdelningen

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Claes Jogréus

Sigrid Johansson

Lars Lundberg

Studeranderepresentanter:

Christoffer Carlström

Fredrik Jakobsson

Övriga:

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till årets första sammanträde.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg av en punkt om examensordning efter punkt 15.

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Marie Aurell.

§ 4 Protokoll från föregående möte

Protokoll från föregående möte förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 5 Information från ordförande

  • Den 28 januari kommer propositionen om avgifter för studenter från tredje land.

Diskuterades.

  • En del av autonomiutredningen har kommit på remiss.
  • Med anledning av sin avgång med pension avtackades Heléne Ivarsson för sitt långa och trogna arbete i nämnden.

§ 6 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 7 Kursplanemall

Marie Aurell föredrog ärendet. Nämnden diskuterade. Nämnden beslöt att inte ändra kursplanemallen enligt förslag.

§ 8 Utseende av ledamot i lärarförslagsnämnden

Bakgrund

Heléne Ivarsson lämnar utbildningsnämnden i och med januari månads utgång 2010 då hon går i pension. Som ny ledamot i utbildningsnämnden inträder med automatik Ewy Olander, som vid val till innevarande mandatperiod utsågs till ersättare. Eftersom Heléne Ivarsson även är ledamot i lärarförslagsnämnden (LFN) behöver ny ledamot utses till denna. Förslag till ny ledamot i LFN är Marie Aurell. Till ny suppleant föreslås Lars Lundberg.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt utse Marie Aurell till ledamot och Lars Lundberg till suppleant i lärarförslagsnämnden för perioden från 2010-02-01 till 2010-12-31.

§ 9 Nedläggning av huvudområdet Ledarskap

Bakgrund

Sektionen för Management har begärt att huvudområdet Ledarskap läggs ned. Huvudområdet tillkom i samband med att ett breddmagisterprogram i ledarskap inrättades. Efter att bredd­magisterexamen försvann, har programmet inte getts och det finns ingen verksamhet kvar inom området, inte heller några planer på att återuppta verksamhet. Det finns därför ingen anledning att ha kvar Ledarskap som huvudområde vid BTH.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att rekommendera högskolestyrelsen att lägga ned huvudområdet Ledarskap.

§ 10 Översättning av huvudområdet Pedagogik

Bakgrund

Vid inrättandet av huvudområdet Pedagogik översattes detta till engelska med Pedagogy. Emellertid motsvarar Pedagogy snarare det svenska begreppet didaktik. Huvudområdet Pedagogik bör översättas med Education.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att rekommendera högskolestyrelsen att ändra översätt­ningen av huvudområdet Pedagogik från Pedagogy till Education.

§ 11 Sammanträdesorter under våren 2010

Bakgrund

Eftersom lokalerna i Soft Center inte är tillgängliga för sammanträden efter den 1 juni 2010, bör sammanträdesplatser för våren 2010 korrigeras enligt nedanstående förslag.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att sammanträda enligt nedanstående under våren 2010.

Onsdagen den 27 januari (Karlskrona)

Tisdagen den 2 mars (Ronneby)

Onsdagen den 24 mars (Ronneby)

Tisdagen den 11 maj (Karlshamn)

Onsdagen den 2 juni (Karlskrona)

§ 12 Fastställande av utbildningsplaner

1. Technical Artist i spel

Utbildningsplanen bordlades p.g.a. ej återrapporterad programinformation. Några redaktionella fel påpekades.

2. Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier

Utbildningsplanen bordlades p.g.a. ej återrapporterad programinformation. Några redaktionella fel påpekades.

§ 13 BTH:s utbildningsplaner i KursInfo.

Ordföranden redogjorde för bakgrunden. Nämnden diskuterade. Nämnden uppdrog åt förvaltningen att utveckla KursInfo så att det blir möjligt att hantera utbildningsplaner och programinformationer i detta system. Det ska vara möjligt att börja arbeta i detta system den 1 september 2010.

§ 14 Huvudområdesbeskrivningar: återrapportering från arbetsgruppen

Stefan Johansson presenterade ett diagram över BTH:s huvudområden och hur de över­lappar. Ordföranden utvecklade presentationen av vad arbetsgruppen arbetat med och hur man avser att gå vidare, bl.a. att tre huvudområden väljs ut där nämnden i särskild dialog med berörda sektioner tar fram huvudområdesbeskrivningar. Nämnden ställde sig positiv till förslaget på fortsatt arbete.

§ 15 Antagningsordning

Antagningsansvarig Daniel Granello föredrog antagningsordningen och de förändringar som föreslås i denna. Nämnden diskuterade och lämnade vissa synpunkter. Nämnden rekommenderade styrelsen att fastställa antagningsordningen.

§ 16 Examensordning

Planeringssekreteraren redogjorde för ärendet. Nämnden diskuterade. Dekanus fick i uppdrag att genomföra ändringar och föredra examensordningen för rektor.

§ 17 Bestämning av utbildningsområde för kurser

Ordföranden redogjorde för frågan. Nämnden diskuterade.

§ 18 Information från lärarförslagsnämnden

Heléne Ivarsson informerade från senaste sammanträdet i lärarförslagsnämnden.

§ 19 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar

Förteckningen över pågående utvärderingar och tidsplaner för dessa diskuterades.

2. Program- och kursvärderingar

Ordförande redogjorde för arbetet med program- och kursvärderingar vid BTH. Nämnden diskuterade hur arbetet fortsatt bör ske.

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 21 Till kommande möte

  • Lärandemål och examination.
  • Kursplaner och utbildningsplaner/programinformationer.
  • Tillåten andel ej fastställda kurser i ny utbildningsplan.
  • Tidsplan för inrättande av utbildningar som inte ska publiceras i den tryckta katalogen.

§ 22 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet, varvid Heléne Ivarsson tackade för sin tid i nämnden.

Benny Lövström

Ordförande

Marie Aurell

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela